Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
drukuj

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika.

Data publikacji strony internetowej: 05.10.2010.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.02.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową (prawa górna część strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dariusz Szczembara.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 220 14 84. Na adres e-mail sekretariat@sp1.siemce.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Bernadetta Cebula
Odpowiada:Bernadetta Cebula
Wytworzył:Bernadetta Cebula
Data ostatniej zmiany:2022-11-15 14:48:31

Archiwum

Data Autor
2021-02-16 13:14 Dariusz Szczembara zobacz
2021-02-16 13:12 Dariusz Szczembara zobacz
2018-06-06 12:42 Dariusz Szczembara zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 563