Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Referent ds. płac i księgowości1. Wymiar czasu pracy ½ etatu.


2. Rodzaj umowy: na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.


3. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie minimum średnie,
b. niekaralność za przestępstwa umyślne,
c. biegła znajomość komputera,
d. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność).


4. Wymagania dodatkowe:
a. dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej,
b. doświadczenie na podobnym stanowisku,
c. dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
d. umiejętność pracy w zespole,
e. znajomość programów Vulcan.


5. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:
a. sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie Vulcan,
b. obliczanie zasiłków pielęgnacyjnych i chorobowych, dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS,
c. przygotowywanie oraz sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
d. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
e. prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS za pomocą programu Płatnik,
f. sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych za pomocą programu Płatnik,
g. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
h. sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
i. rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
j. przygotowanie dokumentów związanych ze zmianami wynagrodzeń pracowników,
k. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
l. prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników,
m. wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.


6. Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b. życiorys- curriculum vitae,
c. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata),
d. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata),
e. oświadczenie o niekaralności,
f. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g. wypełniony kwestionariusz osobowy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)"


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, pocztą elektroniczną na adres: sp1siemce@gmail.com w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości 47, z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko referent ds. płac i księgowości”
w terminie do dnia 14.06.2013r.


Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Szkole Podstawowej nr1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 220 14 84.
Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich oraz na stronie www placówki.


Alina Toczek
dyrektor Szkoły Podstawowej nr1
w Siemianowicach Śl.

Siemianowice Śląskie 03.06.2013r.

 

KWESTIONARIUSZ    OSOBOWY   DLA CELÓW   REKRUTACJI

 

STANOWISKO

 

 

I. INFORMACJE  OSOBOWE

 

Imię i Nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon kontaktowy

 

Stan rodzinny

 

 

 

II. WYKSZTAŁCENIE

 

Nazwa (szkoły, uczelni i/lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność, tytuł naukowy/zawodowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KURSY  I  SZKOLENIA  ZAWODOWE

 

Nazwa kursu (miejsce, data ukończenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWE

Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania danej umiejętności: 0 – nie znam, 1 – minimalna, 2 – podstawowa, 3 – średnia, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

Znajomość obsługi komputera

 

Obsługa urządzeń biurowych

 

Znajomość języków obcych ( jakie?, w jakim stopniu opanowane?)

 

 

 

 

 

 

V.  PRZEBIEG  PRACY  ZAWODOWEJ

 

 

Lp.

 

Nazwa zakładu pracy

 

Stanowisko

 

Okres zatrudnienia

Forma rozwiązania stosunku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PREFERENCJE  I   OCZEKIWANIA

 

Proszę wymienić swoje mocne strony:

 

 

 

 

Proszę wymienić swoje słabe strony:

 

 

 

 

Proszę opisać, czym zajmował/a się Pan/Pani w ostatniej pracy:

 

 

 

 

 

Wszelkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie po uzyskaniu zgody kandydata.

 

      Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

..............................................................

/miejscowość, data i podpis/

 

 


 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

REFERENT
(do obsługi sekretariatu)

 

 1. Wymiar czasu pracy  1 etat.
 2. Rodzaj umowy: na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  3. biegła znajomość komputera,
  4. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowej,
  2. znajomość przepisów prawa oświatowego,
  3. znajomość programów Vulcan- kadry, sekretariat i in..
  4. doświadczenie na podobnym stanowisku,
  5. umiejętność pracy w zespole,
 5. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:
  1. wykonywanie typowych  prac kancelaryjnych i biurowych,
  2. bieżące załatwianie spraw związanych z obsługą uczniów, pracowników, rodziców oraz instytucji,
  3. prowadzenie spraw kadrowych nauczycieli oraz pracowników obsługi,
  4. prowadzenie dokumentacji szkoły (księgi uczniów, realizacja obowiązku szkolnego, arkusze ocen itp.),
  5. prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  6. wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.

     6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys- curriculum vitae,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata),
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata),
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych, wypełniony kwestionariusz osobowy.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)"

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, pocztą elektroniczną na adres: sp1siemce@gmail.com w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości 47, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko referent”

w terminie do dnia 3.06.2013r.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Szkole Podstawowej nr1  im. M. Kopernika
w Siemianowicach Śląskich. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32 220 14 84.

            Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr1
im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich oraz na stronie www placówki.

 

 

 

Alina Toczek

dyrektor Szkoły Podstawowej nr1

w Siemianowicach Śl.

Siemianowice Śląskie 20.05.2013r.

 

 

KWESTIONARIUSZ    OSOBOWY   DLA CELÓW   REKRUTACJI

 

STANOWISKO

 

 

I. INFORMACJE  OSOBOWE

 

Imię i Nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon kontaktowy

 

Stan rodzinny

 

 

 

II. WYKSZTAŁCENIE

 

Nazwa (szkoły, uczelni i/lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność, tytuł naukowy/zawodowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KURSY  I  SZKOLENIA  ZAWODOWE

 

Nazwa kursu (miejsce, data ukończenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWE

Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania danej umiejętności: 0 – nie znam, 1 – minimalna, 2 – podstawowa, 3 – średnia, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

Znajomość obsługi komputera

 

Obsługa urządzeń biurowych

 

Znajomość języków obcych ( jakie?, w jakim stopniu opanowane?)

 

 

 

 

 

 

V.  PRZEBIEG  PRACY  ZAWODOWEJ

 

 

Lp.

 

Nazwa zakładu pracy

 

Stanowisko

 

Okres zatrudnienia

Forma rozwiązania stosunku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PREFERENCJE  I   OCZEKIWANIA

 

Proszę wymienić swoje mocne strony:

 

 

 

 

Proszę wymienić swoje słabe strony:

 

 

 

 

Proszę opisać, czym zajmował/a się Pan/Pani w ostatniej pracy:

 

 

 

 

 

Wszelkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie po uzyskaniu zgody kandydata.

 

      Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

..............................................................

/miejscowość, data i podpis/

 

 

 

 

 

 


 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

 

Referent ds. płac

 

 

 

 1. Wymiar czasu pracy  ½ etatu.
 2. Rodzaj umowy: od dnia 1. 06. 2013r. na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 3. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie minimum średnie,
  2. niekaralność za przestępstwa umyślne,
  3. biegła znajomość komputera,
  4. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność).
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra znajomość przepisów prawa pracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej,
  2. doświadczenie na podobnym stanowisku,
  3. dobra znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. znajomość programów Vulcan.
 5. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków:
  1. sporządzanie list płac w ustalonym terminie i wg rozdziałów dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie Vulcan,
  2. obliczanie zasiłków pielęgnacyjnych i chorobowych, dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS,
  3. przygotowywanie  oraz sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
  4. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
  5. prawidłowe i terminowe rozliczanie z ZUS za pomocą programu Płatnik,
  6. sporządzanie miesięcznych raportów dla osób ubezpieczonych za pomocą programu Płatnik,
  7. zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
  8. sporządzanie deklaracji podatkowej PIT – 4R,
  9. rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11, 40),
  10. przygotowanie dokumentów związanych ze zmianami wynagrodzeń pracowników,
  11. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
  12. prawidłowe i terminowe wyliczanie zarobków w celach emerytalnych dla pracowników,
  13. wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły i głównego księgowego.

 

 

       6.   Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata),
  4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata),
  5. oświadczenie o niekaralności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. wypełniony kwestionariusz osobowy.

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.)"

 

 

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, pocztą elektroniczną na adres: sp1siemce@gmail.com w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła im. Mikołaja Kopernika
w Siemianowicach Śląskich ul. Niepodległości 47, z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko referent ds. płac i księgowości”

 

w terminie do dnia 17.05.2013r.

 

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32 220 14 84.

 

            Aplikacje, które wpłyną do placówki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr1
im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich oraz na stronie www placówki.

 

 

 

 

 

 

 

Alina Toczek

 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr1

 

w Siemianowicach Śl.

 

Siemianowice Śląskie 30.04.2013r.


 

 

KWESTIONARIUSZ    OSOBOWY   DLA CELÓW   REKRUTACJI

 

 

 

STANOWISKO

 

 

 

 

I. INFORMACJE  OSOBOWE

 

 

 

Imię i Nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon kontaktowy

 

Stan rodzinny

 

 

 

 

 

II. WYKSZTAŁCENIE

 

 

 

Nazwa (szkoły, uczelni i/lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność, tytuł naukowy/zawodowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KURSY  I  SZKOLENIA  ZAWODOWE

 

 

 

Nazwa kursu (miejsce, data ukończenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWE

 

Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania danej umiejętności: 0 – nie znam, 1 – minimalna, 2 – podstawowa, 3 – średnia, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra

 

Znajomość obsługi komputera

 

Obsługa urządzeń biurowych

 

Znajomość języków obcych ( jakie?, w jakim stopniu opanowane?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  PRZEBIEG  PRACY  ZAWODOWEJ

 

 

 

 

Lp.

 

Nazwa zakładu pracy

 

Stanowisko

 

Okres zatrudnienia

Forma rozwiązania stosunku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PREFERENCJE  I   OCZEKIWANIA

 

 

 

Proszę wymienić swoje mocne strony:

 

 

 

 

Proszę wymienić swoje słabe strony:

 

 

 

 

Proszę opisać, czym zajmował/a się Pan/Pani w ostatniej pracy:

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie po uzyskaniu zgody kandydata.

 

 

 

      Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

..............................................................

 

/miejscowość, data i podpis/

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne znajduje się TUTAJ.

Wyniki naboru znajdują się TUTAJ.  

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Szczembara
Odpowiada:Dariusz Szczembara
Wytworzył:Dariusz Szczembara
Data ostatniej zmiany:2013-06-04 12:03:17
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 914