Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.Władysława Broniewskiego
drukuj

Archwium - Organizacja

 1. Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
 2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje  Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 5. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.
 6. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.
 7. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.
  1. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych.
  2. Wszystkich uczniów (pełno i niepełnosprawnych) obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego (wszystkie dzieci uczą się tych samych przedmiotów nauczania, tylko każde na poziomie swoich własnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych i fizycznych) z wyjątkiem uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, dla których opracowano odmienną podstawę programową.
  3. W oparciu o odpowiednią podstawę programową, zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się dla uczniów niepełnosprawnych indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
  4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
  5. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.5, z zastrzeżeniem ust.8 i 9.
  6. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając  liczbę uczniów ponad liczbę 25
   (nie więcej niż dwóch uczniów) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  7. Jeżeli  przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  8. Oddział, w  którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  9. Liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII nie może przekraczać 30.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

8. Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności:

1)     koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,

2)     gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach),

3)     zajęcia tutoringu,

4)     zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),

5)     zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych,

6)     zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty,

7)     prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,

8)     organizacja uroczystości szkolnych,

9)     redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,

10)  wolontariat,

11)  wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Świetlica szkolna

 1. Dla uczniów, którzy przed lekcjami i po ich zakończeniu muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.
 2. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. 
 3. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 4. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 5. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1)     stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;

2)     wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;

3)     zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.

6. Pracownikami świetlicy są kierownik i wychowawcy.

 

 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W stołówce szkolnej prowadzone jest dożywianie.
 2. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym    szkołę.
 3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie szkoły zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich.
 4. Obiady wydaje się również na wynos w przypadku nieobecności uczniów w godzinach pracy stołówki.
 5. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele wychowawcy świetlicy.
 6. Stołówka jest czynna od godz. 11.30 do 13.00 w dni nauki szkolnej i inne dni, gdy organizowane są w Szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci.
 7. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.

Biblioteka szkolna

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)     gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

2)     korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

3)     prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

4)     korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

6. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

7. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich

8. w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły.                                                                              

W Szkole zorganizowana jest czytelnia.

 1. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 3. W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Płonka
Odpowiada:Michał Płonka
Wytworzył:Michał Płonka
Data ostatniej zmiany:2018-09-05 14:51:10
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1623