Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.Władysława Broniewskiego
drukuj

Organy szkoły

 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców;
 • Samorząd Uczniowski

Każdy z organów wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 • dokonuje powierzenia stanowiska i odwołania ze stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 1. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.

Dyrektor Szkoły – zadania szczegółowe

 1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • powołuje Komisję Rekrutacyjną;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły; do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole;
 • udziela na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
  w Rozdziale 2 niniejszego Statutu;
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
  i problemowo-zadaniowe;
 • zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

Rada Pedagogiczna – kompetencje stanowiące

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • uchwala zmiany Statutu Szkoły.

Rada Pedagogiczna – kompetencje opiniodawcze

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:
 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.

Rada Rodziców

 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) przed innymi organami Szkoły.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
 • szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
 • zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.


Rada Rodziców – kompetencje stanowiące

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

Rada Rodziców – opiniowanie i wnioskowanie

 1. Rada Rodziców opiniuje:
 • podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia;
 • pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu;
 • formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
 1. Rada Rodziców może:
 • wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.


Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
 • pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno- krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 1. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust. 2.
 2. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
 • możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • wyrażanie opinii w sprawie:
 1. programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 2. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 3. oceny pracy nauczyciela – na wniosek Dyrektora.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 5. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2024-02-27 14:24:48

Archiwum

Data Autor
2022-06-14 11:39 dyrektor zobacz
2022-06-14 11:38 dyrektor zobacz
2022-06-14 11:30 dyrektor zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 553