Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.Władysława Broniewskiego
drukuj

Przedmiot działalności

 1. Szkoła Podstawowa Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Siemianowicach Śląskich zwana dalej Szkołą  jest szkołą publiczną.
 2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
 3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Lipowej nr 3.
 4. Organem prowadzącym jest Gmina Siemianowice Śląskie.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni śląski Kurator Oświaty
 6. Szkoła jest  jednostką budżetową Gminy Siemianowice Śląskie.
 7. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
 8. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 11. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 12. Szkoła  może,   na  wyodrębnionym  rachunku  bankowym,   gromadzić  środki   specjalne pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, opłat za kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Inne informacje o Szkole

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa oświatowego, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia: I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III, II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
 3. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 4. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 5. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 6. Szkoła jest przyjacielem, źródłem wiedzy i miejscem zabawy:

1)  dba o harmonijny, wszechstronny rozwój ucznia, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami,

2)  diagnozuje osiągnięcia edukacyjne uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych wykorzystując wyniki sprawdzianów,

3)  rozwija partnerskie i demokratyczne stosunki pomiędzy szkołą, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

4)  zapewnia dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki,

5)  sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia oraz ogranicza formy przemocy wśród uczniów naszej szkoły i zapobiega powstawaniu tego typu problemów,

6)  prowadzi działalność wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego,

7)  przygotowuje uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie,

8)  udziela pomocy specjalistycznej,

9)  integruje dzieci niepełnosprawne i zdrowe w naturalnym środowisku rówieśniczym,

10)  kształtuje wrażliwość na drugiego człowieka, wyrabia odruchy niesienia pomocy słabszemu, niepełnosprawnemu,

11)  budzi wiarę we własne możliwości, uczy przezwyciężać trudności,

12)  określa priorytety rozwojowe dziecka niepełnosprawnego w danym momencie jego życia,

13)  organizuje otwarte imprezy okolicznościowe,

14)  organizuje zajęcia pozalekcyjne, tworzy koła zainteresowań,

15)  kontaktuje się z placówkami pozaszkolnymi (z domem dziecka, klubem seniora),

16)  współpracuje z instytucjami finansującymi działalność placówki integracyjnej,

17)  zapewnia odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne, uwzględniające potrzeby specjalne uczniów (w miarę możliwości),

18)  przygotowuje, w miarę możliwości, placówkę w odpowiednie oprzyrządowanie dla uczniów oraz realizuje zadania architektoniczne w związku z przyjęciem do szkoły uczniów niepełnosprawnych,

19)  organizuje wycieczki klasowe.

 

 

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 3. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 4. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 5. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Uczniom tym Szkoła zapewnia:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

3)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4)     inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5)     integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

6)     przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

     7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1)     obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do  których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;

2)     zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

3)     zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    8. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

    9. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

   10. Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.11 i 12.

   11. W Szkole działa biblioteka, świetlica szkolna, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2024-02-27 14:25:24

Archiwum

Data Autor
2021-10-25 10:33 Anna Nowara zobacz
2021-10-25 10:32 Anna Nowara zobacz
2021-10-18 14:45 Anna Nowara zobacz
2021-02-10 09:13 Michał Płonka zobacz
2018-09-05 14:15 Michał Płonka zobacz
2018-09-05 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1299