tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie
3-dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków w terminie 04.–06.11.2015r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

Łęczna, dnia 20.10.2015r.

Znak sprawy: PZAZ. XI.272.1.4.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński  - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków w terminie 04.–06.11.2015r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. I.                   Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej       w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie 3 – dniowej wycieczki  autokarowej Wieliczka - Kraków w terminie 04.–06.11.2015r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. II.                Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. Zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy. 

 1. III.             Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 40 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4,
 3. Miejsce wycieczki: Wieliczka – Kraków,
 4. Opis warunków organizacji wycieczki:

      Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Wieliczka - Łagiewniki – Kraków – Tyniec – Kraków – Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do  3 osób na wózkach inwalidzkich

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie  w  3 gwiazdkowym Hotelu lub Pensjonacie z basenem, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda w Hotelu., dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie, zorganizowanie obiadokolacji bankietowej w dniu przyjazdu do hotelu, możliwość korzystania z infrastruktury Hotelu – basen, sauna, siłownia

d) Wyżywienie: 2x śniadania, 3x obiad (składający się z dwóch dań i  i 3x serwisu kawowego z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem), 1x kolacja bankietowa, 1x uroczysta kolacja z muzyką na żywo, napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie,

e) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,

g) Opiekę przewodnika po Krakowie i w zwiedzanych obiektach,

h) Bilety wstępu (Kopalnia w Wieliczce, fabryka Oskara Schindlera, szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego, Bazylika Mariacka, Katedra na Wawelu, Synagoga Remuh, opactwo w Tyńcu, rejs po Wiśle)

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

j) wycieczka do Wieliczki, z przewodnikiem, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu, zwiedzanie z przewodnikiem

k) wycieczka do Łagiewnik z przewodnikiem, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu, zwiedzanie z przewodnikiem,

l) Zwiedzanie Krakowa – Fabryka Oskara Schindlera, szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego, zwiedzanie Starego Miasta, Barbakanu, Bramy Floriańskiej, Spacer po Rynku, Sukiennice, Bazylika Mariacka, Wzgórza Wawelskie: dziedziniec zamku, Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta - z przewodnikiem, zarezerwowanie
 i zakup biletów wstępu,

ł) Spacer po Krakowskim Kazimierzu – zwiedzanie dzielnicy żydowskiej, synagogi Remuh wraz ze starym cmentarzem żydowskim -  z przewodnikiem, zarezerwowanie
i zakup biletów wstępu,

m) rejs statkiem po Wiśle, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu,

n) wycieczka autokarowa do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem, rezerwacja i zakup biletów wstępu.

IV. Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 5 000,00zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna : PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki.

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie:  04. – 06.11.2015r.,

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa.
 • Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument),
 • Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
  w zakresie:
  a) pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu),
  b) pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu, warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki,
 • Zmawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu  ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. Zł.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VIII.       Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by   upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę o dołączone do oferty.
  6. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

 1. 7.      Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2015r. do godziny 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. IX.             Kryteria oceny ofert.

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą scenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. X.                Wynik postępowania
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

 1. XI.             Lista załączników.

 

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.

 

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Grzechnik
Odpowiada:Danuta Grzechnik
Wytworzył:Danuta Grzechnik
Data ostatniej zmiany:2015-10-22 12:19:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6492