pzazleczna@wp.pl
Przypomnij hasło
tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej
drukuj

Zamówienia publiczne

PZAZ.II.272.1.9.2020

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

   

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
wg CPV: 72300000-8 – Usługi w zakresie danych

2) Miejsce wykonywania zlecenia: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

3) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie: 79, w tym 59 ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

4) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach zadań Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego (w oparciu o obowiązki określone w art. 39 ust. 1 oraz art 38 ust. 4 RODO):

 1. Informowanie Zamawiającego oraz jego personelu, który przetwarza dane osobowe,
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów
  o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach poprzez:
  • nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
  • doradztwo prawne w tym zakresie;
 2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki ochrony danych osobowych wdrożonej u Zamawiającego, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty poprzez:
  • nadzór nad bieżącą aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
  • nadzór nad identyfikacją i aktualizacją procesów przetwarzania danych;
  • coroczne szkolenie dla personelu w zakresie obowiązujących przepisów, procedur
   i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia doraźne -
   w przypadku zatrudnienia nowych pracowników;
  • doraźne audyty w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn ich powstania;
  • informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach
   w zakresie ochrony danych i przedstawianie rozwiązań mających na celu ich usunięcie.
 3. Udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania – w przypadku wprowadzania rodzaju przetwarzania danych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw
  i wolności osób fizycznych (zgodnie z art. 35 RODO).
 4. Współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prowadzenie z nim konsultacji w tych sprawach – w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania ich danych oraz realizacji ich praw.

5) Ponadto Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany prowadzić dyżur w siedzibie Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, w dni i godziny ustalone                       z Zamawiającym, w wymiarze do 4h miesięcznie, w godzinach pracy Zakładu 7.00 – 15.00.

6) W ramach wykonywanych zadań Inspektor Danych Osobowych zobowiązany jest zapewnić zastępstwo Inspektora Ochrony Danych Osobowych na czas swojej nieobecności
(choroba, wypadek losowy)

 

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

 

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.09.2020r. na kwotę 4 813,00 zł netto co stanowi równowartość 1 127,35 euro (1 euro = 4.2693) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Szacunkowa wartość brutto zamówienia 5 920,00 zł.

Zamawiający z uwagi na to, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizacje zamówienia, podjął decyzje o zwiększeniu środków przeznaczonych                            na realizacje do kwoty oferty najkorzystniejszej.

 

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4300, źródła finansowania:  środki PFRON, środki  z działalności gospodarczej.

 

 1. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
 • MARK DATA Protection, Marek Czechowski, oferta na kwotę brutto miesięcznie 590,40 zł, ofercie przyznano 93 punkty,
 • VALVEN Sp. z o.o. oferta na kwotę brutto miesięcznie 1156,20 zł, ofercie przyznano 47 punkty,
 • NW Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Wojciech Podlaski, oferta na kwotę brutto miesięcznie: 1 476,00 zł, ofercie przyznano 37 punktów,
 • Sławomir Zagojski Doradztwo i Zarządzanie, oferta na kwotę brutto miesięcznie 553,50 zł, ofercie przyznano 100 punktów.
 • PerfectInfo Paweł Maliszewski, oferta na kwotę brutto miesięcznie 984,00 zł, ofercie przyznano 56 punktów.
 • IT Sp. z o. o., oferta na kwotę brutto miesięcznie 2 076,24 zł, ofercie przyznano 26 punkty.
 • ProtectIT Sp. z o.o., oferta na kwotę brutto miesięcznie 1 921,26 zł, ofercie przyznano 28 punktów.
 • Centrum Audytu Bezpieczeństwa Eryk Brodnicki, oferta na kwotę brutto miesięcznie 1 000,00 zł, ofercie przyznano 55 punktów.

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

            Za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:            

Sławomir Zagojski Doradztwo i Zarządzanie, Czerwonka Gozdów 26A, 21-136 Firlej oferta, na kwotę brutto miesięcznie 553,50 zł, kwota netto miesięcznie 450,00 zł ofercie przyznano 100 punktów; całkowita wartość pełnienia usługi Inspektora Ochrony Danych wynosi: netto 6 750,00 zł, brutto 8 302,50 zł

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

06.10.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                                

                                                                                                            Zatwierdzam

                                                                                          Dyrektor

                                 Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                                 Danuta Grzechnik

 

 

PZAZ.II.272.1.8.2020

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

   

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego                                dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia netto:

 

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 62 738,00 netto co stanowi równowartość 14 695,15 euro (1 euro = 4. 2693) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 77 167,74 zł

 

Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział): Dział 852 Rozdział 85295 § 4210, źródła finansowania:  dodatkowe środki PFRON, środki z działalności gospodarczej

 

 1. Wykaz Wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
 • Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, mail: info@multifrigo.pl,
 • Invest Horeca Bistro M. Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, mail: info@culina.pl
 • PHU Tompol, ul. Zimna 7, 20-204 Lublin, mail: tompol@tompol.pl
 • Gastroteka, ul. 3 Maja 17/L1, 88-200 Wejherowo, mail:biuro@gastroteka.pl
 • Hurtownia Robin, ul. Łączna39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, mail: robin@robin.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
 • Gastroteka Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejherowo, oferta na kwotę brutto 59 342,95 zł, ofercie przyznano 97 punktów,
 • GAMA Plawgo & Zawisza Sp. J., ul. Szczecińska 26A, 75-122 Koszalin oferta na kwotę brutto 68 511,00 zł, ofercie przyznano 84 punkty,
 • GUSTIMO Monika Gąbka, Gać 46A, 86-302 Grudziądz, oferta na kwotę brutto: 58 418,68 zł, ofercie przyznano 99 punktów,
 • Gastro Tech, ul. Turystyczna 17, 20-207 Lublin, oferta na kwotę brutto 64 261,21 zł, ofercie przyznano 90 punktów.
 • PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, oferta na kwotę brutto 61 424,97 zł, ofercie przyznano 94 punkty.
 • MEGAST s.c. Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin, , oferta na kwotę brutto 61 539,30 zł, ofercie przyznano 94 punkty.
 • TopGastro Grzegorz Kowalski, ul. Krucza 19, 55-200 Marcinkowice, oferta na kwotę brutto 60 297,06 zł, ofercie przyznano 96 punktów.
 • MIG Import-Eksport Głowacki Sp. J., ul. Elewatorska 29A, 15-620 Białystok, oferta na kwotę brutto 75 018,93 zł, ofercie przyznano 77 punktów.
 • Multi Frigo Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, oferta na kwotę brutto 62 711,47 zł, ofercie przyznano 92 punkty.
 • Swisspol Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, oferta na kwotę brutto 61 305,66 zł, ofercie przyznano 94 punkty.
 • Hurtownia Robin Danuta Rabczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dabrowa Górnicza, oferta na kwotę brutto 63 393,15 zł, ofercie przyznano 91 punktów.
 • Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, oferta na kwotę brutto 59 900,30 zł, ofercie przyznano 96 punktów.
 • UNIGASTRO Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław, oferta na kwotę brutto 58 006,80 zł, ofercie przyznano 100 punktów.

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Za najkorzystniejszą pod względem ceny uznano ofertę:            

UNIGASTRO Sp. z o.o., ul. Międzyleska 6c, 50-514 Wrocław, oferta na, kwotę netto 47 160,00 zł, kwotę brutto 58 006,80 zł ofercie przyznano 100 punktów.

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

01.10.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                                

                                                                                                          Zatwierdzam

                                                     Dyrektor

                 Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                Danuta Grzechnik

 

 

PZAZ.II.272.1.9.2020                                                   Łęczna, dnia 25.09.2020r.

Strony zainteresowane

przedmiotowym postępowaniem
 o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:  Zapytania ofertowego na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych
w zapytaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

 1. Powołując się na prawo dostępu do informacji publicznej, wnioskuję o udostępnienie wysokości kwoty planowanej na realizację przetargu ,,Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych” w Państwa instytucji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kwotę szacunkową, którą zamierza przeznaczyć na realizację zadania związanego z ochroną danych osobowych, może podać do wiadomości Wykonawców w momencie otwarcia ofert.

 1. Pytanie do warunku wskazanego w zapytaniu ofertowym, który wskazuje iż osoba skierowana do wykonywania zamówienia powinna wykonać przynajmniej jedną usługę w zakresie ochrony danych w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Czy wykonanie usługi z zakresu ochrony danych osobowych w oparciu o umowę pomiędzy przedsiębiorcami (b2b) będzie stanowiło spełnienie wspomnianego warunku?

Odpowiedź: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą wykształcenie i przygotowanie zawodowe, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe  jako Inspektor Danych Osobowych i wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony danych , w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 

 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie ochrony danych, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty) referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie ochrony danych
  w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty

 

                                                                                       Dyrektor

                               Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                            Danuta Grzechnik

 

 

PZAZ.II.272.1.9.2020                                                   Łęczna, dnia 24.09.2020r.

 

 

 

Strony zainteresowane

przedmiotowym postępowaniem
 o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy:  Zapytania ofertowego na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych
w zapytaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie Nr 1: Ilość pracowników przetwarzających dane osobowe (lub posiadających upoważnienia?)

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że  7 osób przetwarza dane na podstawie posiadających upoważnień.

Pytanie Nr 2: Ilość komputerów ( również przenośnych) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że posiada  14 komputerów, w tym 1 przenośny.

Pytanie Nr 3: Ilość procesów przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze czynności przetwarzania ( np. rekrutacja, obsługa klienta)?

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że jest to 18 procesów.

Pytanie Nr 4: Ilość komórek organizacyjnych różniących się zadaniami( np. Wydział Kadr, Wydział IT, etc)?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, ze jest to 5 komórek organizacyjnych.

Pytanie Nr 5: Ilość systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe( np.
,, Płatnik” etc) ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to 3 systemy informatyczne.

Pytanie Nr 6: Czy mają Państwo funkcjonującą dokumentację polityki bezpieczeństwa informacji (instrukcja zarządzania systemami informatycznymi, rejestr czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania, polityka ochrony danych osobowych, polityka zarządzania ryzykiem, opracowane klauzule informacyjne, wzory umów, formularzy etc.) ? Czy wymaga ona aktualizacji?

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada w/w dokumentację. Wymaga ona aktualizacji.

Pytanie Nr 7. Jakim budżetem rocznym/miesięcznym( brutto) Państwo dysponują na realizację obsługi IOD?

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, iż w budżecie jednostki nie ma wyodrębnionej pozycji na obsługę IOD.

Pytanie Nr 8: Jaki budżet roczny (miesięczny) (brutto) jest przeznaczany aktualnie na obsługę IOD, jeśli obsługuje Państwa firma zewnętrzna?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kwotę , którą zamierza przeznaczyć na realizację zadania związanego z ochroną danych osobowych, może podać do wiadomości Wykonawców w momencie otwarcia ofert.

 

                                                                    Dyrektor

                                    Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                  Danuta Grzechnik

 

 

 

PZAZ.II.272.1.9.2020                                                 Łęczna, dn. 21.09.2020

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakłądu Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 72300000-8 – Usługi
  w zakresie danych


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis Przedmiotu Zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
wg CPV: 72300000-8 – Usługi w zakresie danych

2) Miejsce wykonywania zlecenia: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

 

3) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie: 79, w tym 59 ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

 

4) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 

Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach zadań Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego (w oparciu o obowiązki określone w art. 39 ust. 1 oraz art 38 ust. 4 RODO):

 1. Informowanie Zamawiającego oraz jego personelu, który przetwarza dane osobowe,
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów
  o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach poprzez:
  • nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
  • doradztwo prawne w tym zakresie;
 2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki ochrony danych osobowych wdrożonej u Zamawiającego, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty poprzez:
  • nadzór nad bieżącą aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
  • nadzór nad identyfikacją i aktualizacją procesów przetwarzania danych;
  • coroczne szkolenie dla personelu w zakresie obowiązujących przepisów, procedur
   i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia doraźne -
   w przypadku zatrudnienia nowych pracowników;
  • doraźne audyty w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn ich powstania;
  • informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach
   w zakresie ochrony danych i przedstawianie rozwiązań mających na celu ich usunięcie.
 3. Udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania – w przypadku wprowadzania rodzaju przetwarzania danych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw
  i wolności osób fizycznych (zgodnie z art. 35 RODO).
 4. Współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prowadzenie z nim konsultacji w tych sprawach – w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania ich danych oraz realizacji ich praw.

 

5) Ponadto Inspektor Ochrony Danych jest zobowiązany prowadzić dyżur w siedzibie Zamawiającego, ul. Krasnystawska 52,21-010 Łęczna, w dni i godziny ustalone z Zamawiającym, w wymiarze do 4h miesięcznie, w godzinach pracy Zakładu 7.00 – 15.00.

6) W ramach wykonywanych zadań Inspektor Danych Osobowych zobowiązany jest zapewnić zastępstwo Inspektora Ochrony Danych Osobowych na czas swojej nieobecności
(choroba, wypadek losowy)


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
   w postępowaniu, dotyczące:
 • Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą wykształcenie i przygotowanie zawodowe, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor Danych Osobowych i wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony danych , w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 

 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie ochrony danych, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty) referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie ochrony danych
  w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty.
 • Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz
  z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000PLN
 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz
  z dowodem/ami opłaty składki/ek.

 

 

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: PZAZ.II.272.1.9.2020
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 5. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

 1. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
 2. e-mail: pzazleczna@wp.pl
 3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 

Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy – (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) – wypełniony
  i podpisany przez Wykonawcę,
 2. zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
 3. aktualny wpis do rejestru KRS lub CIDG
 4. dokumenty potwierdzające wyksztalcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
  i uprawnienia osoby do świadczenia usługi (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 5. kopie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem/ami opłaty składki/ek.

 

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty

 

      VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
 9. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 


X .Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.09.2020r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkt. a) i b) winny być oznaczone
  w następujący sposób:

 

Oferta na: ,,Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Numer sprawy: PZAZ.II.272.1.9.2020

Nie otwierać przed 29.09.2020r. godziną 10.15

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
 2. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 3. a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 4. b) oferta została złożona w określonymi przez Zamawiającego terminie.
 5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.
 2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę.

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych określonych umową i zapytaniem ofertowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
  w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w §4 ust. 1 umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w 4 ust. 1 umowy.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.9.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy ( Załącznik Nr 2)

 

                                                                                       Dyrektor

                                 Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                                       Danuta Grzechnik

 

 

PZAZ.II.272.1.8.2020                                                    Łęczna, dn. 21.09.2020r.

Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Modyfikuje się treść Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Zakres modyfikacji jest następujący:

 1. W Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego w formularzu ofertowym w tabeli: nazwa towaru w pkt.1 przedmiotu zamówienia przed modyfikacją było: „Podwójna kompletna obieraczka do ziemniaków z płuczką typu „Spomasz Nakło OZ15N x2”,

Pkt. 1 po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Podwójna kompletna obieraczka     do ziemniaków typu „Spomasz Nakło OZ15N x2”

 1. Zapis w zapytaniu ofertowym w pkt. X miejsce oraz termin składania ofert ppkt. 2 przed modyfikacją było: „Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2020r. o godzinie 10.00”

Po modyfikacji otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2020r. o godzinie 10.00”

Uwzględniając zmianę terminu składania ofert kopertę należy oznaczyć napisem „Oferta na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Numer sprawy: PZAZ.II.272.1.8.2020,  nie otwierać przed 28.09.2020r., godziną 10:15” .

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą jej ogłoszenia.

 

Dyrektor

Danuta Grzechnik

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.II.272.1.8.2020                                                  Łęczna, dn. 16.09.2020r.   

Zapytanie ofertowe 

na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 39220000-0,

39221000-7.


 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego                                dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania w gastronomii.
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

       Termin  realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15.10.2020r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 2. c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami                      oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: PZAZ.II.272.1.8.2020
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 5. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

 1. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
 2. e-mail: pzazleczna@wp.pl
 3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 

Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy – (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) – wypełniony
  i podpisany przez Wykonawcę,
 2. zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
 3. aktualny wpis do rejestru KRS lub CIDG

 

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa                              lub umocowania prawnego.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
 9.  
 10. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


X .Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2020r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkt. a) i b) winny być oznaczone
  w następujący sposób:

 

Oferta na: ,,Zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Numer sprawy: PZAZ.II.272.1.8.2020

Nie otwierać przed 25.09.2020r. godziną 10.15

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
 2. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 3. a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 4. b) oferta została złożona w określonymi przez Zamawiającego terminie.
 5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału                                  w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

 

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 1.  

XII. Termin związania z ofertą:

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 • 4
  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
 • gwarancji na wyposażenie i sprzęt gastronomiczny zgodnie
  z gwarancją udzieloną przez producenta, min. 12 miesięcy.
 • gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu i wyposażenia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego
 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
 • 5
 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, nie później niż do dnia 15.10.2020r.
 2. Umowa może być rozwiązana na zasadzie porozumienia stron.
 3. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                          z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.8.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r .             o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które                                    są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy ( Załącznik Nr 2

                                                                                Dyrektor

                              Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

 

PZAZ.II.272.1.6.2020

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych                       w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 19 000,00zł netto co stanowi równowartość
4  450,38 euro ( 1 euro = 4,2693 zł) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 2693

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 19 000,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 855, Rozdział 85295 §4280

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki Funduszu Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
 • Kinga Czerska-Bakiera, ul. Jarzębinowa 6/29, 20-258 Turka, oferta na kwotę brutto 40,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.
 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 • Kinga Czerska-Bakiera, ul. Jarzębinowa 6/29, 20-258 Turka, oferta na kwotę brutto 40,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

26.08.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)                                                               

 

                                                                                                                            Zatwierdzam

                    Danuta Grzechnik                   

                         Dyrektor

 

 

 

 

 

 

PZAZ.II.272.1.7.2020                                             Łęczna, dn. 24.08.2020r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na: ,,Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej                            w Łęcznej’’

Postepowanie unieważnia się na podstawie rozdziału IX punkt 5 Zapytania ofertowego, znak sprawy: PZAZ.II.272.1.7.2020,w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

                                               

 

                                                                   Dyrektor

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

 

 

PZAZ.II.272.1.7.2020                                               Łęczna, dn. 19.08.2020r.

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakłądu Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 72300000-8 – Usługi
  w zakresie danych


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis Przedmiotu Zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakłądu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
wg CPV: 72300000-8 – Usługi w zakresie danych

2) Miejsce wykonywania zlecenia: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.

 

3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 

Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę w ramach zadań Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego (w oparciu o obowiązki określone w art. 39 ust. 1 oraz art 38 ust. 4 RODO):

 1. Informowanie Zamawiającego oraz jego personelu, który przetwarza dane osobowe,
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów
  o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach poprzez:
  • nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych;
  • doradztwo prawne w tym zakresie;
 2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz polityki ochrony danych osobowych wdrożonej u Zamawiającego, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty poprzez:
  • nadzór nad bieżącą aktualizacją dokumentacji przetwarzania danych osobowych;
  • nadzór nad identyfikacją i aktualizacją procesów przetwarzania danych;
  • coroczne szkolenie dla personelu w zakresie obowiązujących przepisów, procedur
   i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia doraźne -
   w przypadku zatrudnienia nowych pracowników;
  • doraźne audyty w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony danych osobowych w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn ich powstania;
  • informowanie Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach
   w zakresie ochrony danych i przedstawianie rozwiązań mających na celu ich usunięcie.
 3. Udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania – w przypadku wprowadzania rodzaju przetwarzania danych mogącego powodować wysokie ryzyko naruszenia praw
  i wolności osób fizycznych (zgodnie z art. 35 RODO).
 4. Współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prowadzenie z nim konsultacji w tych sprawach – w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania ich danych oraz realizacji ich praw.

 


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
   w postępowaniu, dotyczące:
 • Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą wykształcenie i przygotowanie zawodowe, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe jako Inspektor Danych Osobowych
  i wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie ochrony danych , w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 

 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie ochrony danych, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty) referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie ochrony danych w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty.
 • Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz
  z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.

 

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: PZAZ.II.272.1.7.2020
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 5. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

 1. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
 2. e-mail: pzazleczna@wp.pl
 3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 

Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy – (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) – wypełniony
  i podpisany przez Wykonawcę,
 2. zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
 3. aktualny wpis do rejestru KRS lub CIDG
 4. dokumenty potwierdzające wyksztalcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
  i uprawnienia osoby do świadczenia usługi (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

 

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty

 

      VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
 9. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 


X .Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2020r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkt. a) i b) winny być oznaczone
  w następujący sposób:

 

Oferta na: ,,Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Numer sprawy: PZAZ.II.272.1.7.2020

Nie otwierać przed 27.08.2020r. godziną 10.15

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
 2. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 3. a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 4. b) oferta została złożona w określonymi przez Zamawiającego terminie.
 5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.
 2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę.

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych określonych umową i zapytaniem ofertowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
  w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego netto ustalonego w §4 ust. 1 umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w 4 ust. 1 umowy.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej ” Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.7.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.
  Załączniki:
  1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
  2. Wzór umowy ( Załącznik Nr 2)

 

                                      Dyrektor

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej                                                       Danuta Grzechnik

 

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.II.272.1.6.2020                                                                       Łęczna, dn. 19.08.2020r.


Zapytanie ofertowe:
o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej CPV: 85142100-7

 

 1. Tryb:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na następujących zasadach:

1) Maksymalnie 25 godzin miesięcznie wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85142100-7

2) Udzielanie świadczeń dla osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 60 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

3) Udzielanie świadczeń poprzez:

 1. a) Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań fizjoterapeutycznych.
 2. b) Opracowania:
 • diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
 • opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
 • wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej:

Uczestnictwo w pracach na rzecz programu zawierającego:

 • weryfikację celów indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) zawodowej
  i społecznej na lata 2020/2022
 • podsumowanie indywidualnych działań z zakresu poradnictwa fizjoterapeutycznego
  z pracownikami Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
 • opracowanie harmonogramu programu rehabilitacji na lata 2020/2022
 • przygotowywanie pisemnych opinii o pracownikach PZAZ niezbędnych do IPR
  (Indywidualnych Planów Rehabilitacji) w celu monitorowania efektów udzielonego wsparcia
 1. c) czynny udział w planowaniu programu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej pracowników niepełnosprawnych Zakładu i ścisła współpraca
  z pracownikiem socjalnym, psychologiem i osobą podlegającą ocenie.
 2. Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie maksymalnie 25 godzin miesięcznie, 3 x w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
 3. Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.
 4. Po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia programu rehabilitacyjnego w pomieszczeniach udostępnionych przez  Zamawiającego.
 5. Przeprowadzenie w/w/ rehabilitacji przez Wykonawcę poprzedza każdorazowo rozmowa indywidualna z pracownikiem  Zakładu.
 6. Przebieg działań rehabilitacyjnych będzie odnotowany w dzienniku spotkań.

8.Wykonawca zapoznał się z obowiązkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania                            ze szczególną starannością.

9.Wykonawca przyjmuje wykonanie działań rehabilitacyjnych dla pracowników zakładu                            i posiada do tego odpowiednie przygotowanie zawodowe, wiedzę i doświadczenie.


 1. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2022r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 • Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe jako fizjoterapeuta, wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie usług fizjoterapeutycznych w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
  z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie usług fizjoterapeutycznych w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty, preferowany udokumentowany staż pracy z  osobami niepełnosprawnymi w tym niepełnosprawnymi ruchowo.
 • Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz
  z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: PZAZ.II.272.1.6.2020
 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 6. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

 1. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
 2. e-mail: pzazleczna@wp.pl
 3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty)
 2. b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
 3. c) dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty potwierdzone przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów,
  d) dyplom ukończenia studiów fizjoterapeutycznych
 4. e) dokumenty potwierdzające 2 – letni staż pracy fizjoterapeuty z osobami niepełnosprawnymi (referencje z dotychczasowych miejsc pracy)

 

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
 9. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
 2. Ofertę należy złożyć:
 3. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 4. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 5. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2020r. o godzinie 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 3. Oferty składane w sposób wymieniony w ppkt. a) i b) winny być oznaczone w następujący sposób:

 

Oferta na: „Przedstawienie ceny za godzinę wykonania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

Nr sprawy: PZAZ.II.272.1.6.2020

Nie otwierać przed dniem 26.08.2020r. godziną 10:15”

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 2. a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 3. b) oferta została złożona w określonymi przez Zamawiającego terminie.
 4. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.
 2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę.

 

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 • 6
 1. Zamawiający odmówi wypłaty wynagrodzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych określonych umową i zapytaniem ofertowym.

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych
  w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej”
  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.6.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.


Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

                                                                           Dyrektor

                                    Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

 

PZAZ.II.272.1.5.2020                                                                 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                                                

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego                          oraz tekstyliów domowych wg CPV: 35113400-3, 18830000-6, 39514200-0 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
 2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych      do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną  oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
 6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone artykuły w następujący sposób:

     Nabywca:   Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

                        NIP: 505-001-77-32, regon: 431019425

      Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 1.   Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 3020,numer zadania: 3.1    źródła finansowania:   środki Funduszu Aktywności i z działalności gospodarczej

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
 • Firma FURORA, ul.. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, biuro@furora.net.pl,
 • PHUP ,,ALA” Dariusz Całka, ul. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn, alabhp@gmail.com,
 • MRODEN Producent Odzieży Roboczej, ul. Droga Męczenników Majdanka 74J, 20-325 Lublin, biuro@mroden.pl,
 • SUPON – Lublin Spółka z o.o., ul. Przyjacielska 4, 20-704 Lublin, info@supon.pl,
 • JONAR Odzież do pracy, Kalinówka k/Lublina, ul. Malwowa 28, jonar@jonar.pl

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” Lublin Sp. z o.o.                              Przyjacielska 4, 20-704 Lublin    

    oferta na kwotę brutto 17 548,66 zł, ofercie przyznano 76 punktów

 • Carima-Bis Barbara Staśto-Kseń, ul. Bodzentyńska 56, 25-308 Kielce  

oferta na kwotę brutto 16 512,75 zł, ofercie przyznano 81 punktów

 • Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo-Produkcyjne ,,ALA” Dariusz Całka, Lubelska 30, 10-407 Olsztyn,

oferta na kwotę brutto 13 418,07 zł, ofercie przyznano 100 punktów

 

 

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo-Produkcyjne ,,ALA” Dariusz Całka,

 1. Lubelska 30, 10-407 Olsztyn

Cena oferty netto: 10 909,00 zł,  cena oferty brutto: 13 418,07 zł

 

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

28.07.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)                                                                

                                                                                                         Zatwierdzam

                                                   Danuta Grzechnik                   

                                                         Dyrektor

 

PZAZ.II.272.1.5.2020                                                                                         Łęczna, dn. 21.07.2020r.

 

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi  nr 1 do zapytania ofertowego

 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt. 1 W poz. 1 zapytania podali Państwo jako wzór spodnie 5015. Taki model występuje jedynie w damskiej rozmiarówce. Czy jako męski model wzór spodni 5036 będzie spełniał Państwa wymagania? Przesyłam zdjęcie w załączniku.

Ad. 1  Zamawiający w poz. 1 formularza ofertowego do wyceny prosi przyjąć wzór 5015 spodni damski i męski.

Pyt. 2  W poz. 2 zapytania podali Państwo 1 parę model 001 z Medibutu. Nie ma takiego modelu u producenta. Czy chodzi o model 01 jak na zdjęciu w załączniku?

Ad. 2 Zamawiający w poz. 2 formularza ofertowego przez omyłkę podał niewłaściwy model, proszę do wyceny przyjąć model 011 z Medibutu – 1 szt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

                            

                                                                Z poważaniem

                                                                     Dyrektor

                               Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                              Danuta Grzechnik

 1.                                                up. Agnieszka Kuźmicka

 

 

 

 

 

PZAZ.II.272.1.5.2020                                             Łęczna, dn. 16.07.2020r.

                                                  Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych  dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej wg CPV: 35113400-3 – odzież ochronna; CPV: 18830000-6 – obuwie ochronne; CPV: 39514200-0 - ścierki

 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego                           oraz tekstyliów domowych wg CPV: 35113400-3, 18830000-6, 39514200-0 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
 2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych      do siedziby Zamawiającego, Łęczna 21-010, ul. Krasnystawska 52 odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną  oraz obuwie ochronne wg gwarancji udzielanej przez producenta.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
 6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone artykuły w następujący sposób:

     Nabywca:   Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

                        NIP: 505-001-77-32, regon: 431019425

      Odbiorca: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 1. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 

 1. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania – do dnia  20.08.2020r.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego),
 2. zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1                          do Zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania)
 2. c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl


VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

IX .Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52,  21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2020r. o godzinie 10.00  

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem                    e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyliów domowych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w ŁęcznejZnak sprawy: PZAZ.II.272.1.5.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które                         są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – -  Wzór umowy

                                                                                                                  Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

 

PZAZ.II.272.1.4.2020                                                                 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników                z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 36 000,00zł netto co stanowi równowartość
8 432,29 euro ( 1 euro = 4,2693 zł) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 2693

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 36 000,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym (dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295 §4300

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki Funduszu Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto
 • Monika Kotlarz-Koza, Łęczna, oferta na kwotę brutto 40,00 zł za 1 godz. , ofercie przyznano 100 punktów.
 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 • Monika Kotlarz-Koza, Łęczna, oferta na kwotę brutto 40,00 zł za 1 godz. , ofercie przyznano 100 punktów.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym    i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

01.07.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)                                                               

 

                                                                                                           Zatwierdzam

                                                Danuta Grzechnik                   

                                                           Dyrektor

 

 

PZAZ.II.272.1.4.2020                                               Łęczna, dn. 23.06.2020r.

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej wg CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis Przedmiotu Zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego postepowania jest świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej  w ilości około 50 godzin miesięcznie  wg CPV: 85121270-6  - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

2) Miejsce wykonywania zlecenia: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, w przypadku interwencji kryzysowej, jeśli tego sytuacja wymaga – miejsce zamieszkania pracownika i jego rodziny.

3)  Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami  i dysfunkcją narządu  ruchu.
4) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. poradnictwo psychologiczne, w tym działania interwencji kryzysowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego tj.: od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00 - 12.00, wg sporządzonego z góry comiesięcznego harmonogramu, dostosowanego do pozostałych zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w zakładzie
  a także do godzin pracy pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
 2. indywidualne poradnictwo psychologiczne w sytuacji zgłaszania takiej potrzeby przez pracownika PZAZ,
 3. poradnictwo i udzielanie wsparcia psychologicznego pracownikom
 4. uczestnictwo w pracach na rzecz programu zawierającego:
 • weryfikację celów indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) zawodowej
  i społecznej na lata 2020/2021
 • podsumowanie indywidualnych działań z zakresu poradnictwa psychologicznego
  z pracownikami Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
 • opracowanie harmonogramu programu rehabilitacji na lata 2020/2021
 • przygotowywanie pisemnych opinii o pracownikach PZAZ niezbędnych do IPR
  (Indywidualnych Planów Rehabilitacji) w celu monitorowania efektów udzielonego wsparcia.
 • wykonanie w terminie do dnia 28 lutego 2021r. pisemnego/opisowego podsumowania rocznego z efektów działań rehabilitacyjnych za rok 2020 dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie.
 1. czynny udział w planowaniu programu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej pracowników niepełnosprawnych Zakładu i ścisła współpraca
  z pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą i osobą podlegającą ocenie.
 2. świadczenie usług w trybie interwencyjnym, z wymaganą niezwłocznie obecnością we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (dojazd do pracownika wymagającego interwencji w przeciągu 30 minut),
 3. w sytuacjach kryzysowych – dojazd z pracownikiem wymagającym interwencji do specjalisty

 

 • Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
   w postępowaniu, dotyczące:
 • Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe jako psycholog i wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 usługę w zakresie poradnictwa psychologicznego
   i interwencji kryzysowej, w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

 

 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 2. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
  z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty, preferowany udokumentowany staż pracy z  osobami niepełnosprawnymi w tym chorymi psychicznie.
 • Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 1. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz
  z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu ofertowym: PZAZ.II.272.1.4.2020
 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną. W przypadku wykorzystania drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 5. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

 1. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
 2. e-mail: pzazleczna@wp.pl
 3. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 

Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy – (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) – wypełniony
  i podpisany przez Wykonawcę,
 2. aktualny wpis do rejestru KRS lub CIDG
 3. dokumenty potwierdzające wyksztalcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
  i uprawnienia osoby do świadczenia usługi (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 4. zaakceptowany wzór umowy ( Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego)

 

Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty

 

      VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 6. Oferta oraz wymagane formularze, składane wraz z ofertą muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 7. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty: oświadczenia, załączniki i inne, o których mowa w zapytaniu.
 9. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

X .Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2020r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
 2. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 3. a) oferta spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,
 4. b) oferta została złożona w określonymi przez Zamawiającego terminie.
 5. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.
 2. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę obejmującą wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę.

 

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 15 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający za zgodą Wykonawcy może przedłużyć termin związania ofertą o kolejne 15 dni.

 

 

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 • 9

 

 1. Zleceniodawca odmówi wypłaty wynagrodzenia w sytuacji dwukrotnego rażącego naruszenia obowiązków wskazanych w 2 oraz nie przestrzegania zasad moralnych zgodnych z normami społecznymi.
 2. Zleceniodawca odmówi wypłaty wynagrodzenia w przypadku nie wypełnienia dokumentacji i wykonany program nie spełnia właściwych norm, jest niezgodny z prawem, narusza reguły współpracy.

 

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników
  z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej
  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.4.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

Danuta Grzechnik
Dyrektor PZAZ

 


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

PZAZ.II.272.1.1.2020

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu: zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 9 700,00zł netto co stanowi równowartość
2  272,04 euro ( 1 euro = 4,2693 zł) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 2693

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 9 700,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 855, Rozdział 85295 §4300

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki Funduszu Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
 • Aleksandra Josicz, ul. Wiosenna 3/9, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 40,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.
 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 • Aleksandra Josicz, ul. Wiosenna 3/9, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 40,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

23.01.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)                                                               

 

                                                                                                                                                                                                            Zatwierdzam

                                                                            Danuta Grzechnik                   

                                                                                   Dyrektor

PZAZ.II.272.1.2.2020                                                                 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 15 700,00zł netto co stanowi równowartość
3 677,42 euro ( 1 euro = 4,2693 zł) na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4. 2693

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 15 700,00zł.

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział 855, Rozdział 85295 §4300

Źródła finansowania przedmiotu zamówienia : Środki Funduszu Aktywności

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
 • Łukasz Przybylski – lukvxl90@gmail.com
 • Wojciech Pasiak– angioreh@gmail.com
 • Przemysław Pasiak -przemyslawpasiak@gmail.com

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto
 • Łukasz Przybylski, ul. Orląt Lwowskich 5/26, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 40,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.
 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

 

 • Łukasz Przybylski, ul. Orląt Lwowskich 5/26, 21-010 Łęczna, oferta na kwotę brutto 40,00 zł., ofercie przyznano 100 punktów.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

 

23.01.2020r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)                                                               

 

                                                                                                                                                                                                               Zatwierdzam

                                                                            Danuta Grzechnik                   

                                                                                    Dyrektor

 

PZAZ.II.272.1.3.2020                                                Łęczna, dn. 20.01.2020r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie Zapytania ofertowego

 

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje
o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego na: ,, Zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.’’

Postepowanie unieważnia się na podstawie rozdziału IX punkt 4 Zapytania ofertowego, znak sprawy: PZAZ.II.272.1.3.2020,w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

        

 

                                                                   Dyrektor

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

 

 

 

PZAZ.II.272.1.3.2020                                               Łęczna, dn. 10.01.2020r.

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej wg CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 400 godzin w czasie trwania umowy tj. 35 godzin/miesięcznie świadczenia usług
w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla   pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85121270-6  - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne.
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 

 1. indywidualne poradnictwo psychologiczne w sytuacji zgłaszania takiej potrzeby przez pracownika PZAZ.
 2. uczestnictwa w pracach na rzecz programu zawierającego:
 • weryfikację celów indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) zawodowej
  i społecznej na 2020r.,
 • podsumowanie indywidualnych działań z zakresu poradnictwa psychologicznego
  z pracownikami Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
 • opracowanie harmonogramu programu rehabilitacji na rok 2020.
 1. czynny udział w planowaniu programu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej pracowników niepełnosprawnych Zakładu i ścisła współpraca
  z pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą, terapeuta środowiskowym i osobą podlegającą ocenie.
 • Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
  i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; posiadanie minimum 2 – letniego doświadczenia zawodowego  jako psycholog i przeprowadzenia
   w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej
   1 usługi świadczenia usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, obejmującej 2 – letni staż pracy w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 3. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
  z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie poradnictwa psychologicznego w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty, preferowany udokumentowany staż pracy z  osobami niepełnosprawnymi.
  1. Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

      VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. formularz ofertowy – ( załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.

 

 1. Dodatkowe postanowienia:
 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich nie złożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści  złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


       X .Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 

 1. W razie zwłoki w  wykonaniu usługi Zleceniobiorca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w  wysokości 0,5% wartości usługi za każdy dzień zwłoki.
 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną w sytuacji, gdy rozmiary rzeczywistej szkody przekraczają wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup specjalistycznych usług w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym działań interwencji kryzysowej dla pracowników
  z niepełnosprawnością zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej
  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.3.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

                                                             Dyrektor

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

 

  

 

 

 

PZAZ.II.272.1.2.2020                                                                  Łęczna, dn. 10.01.2020r.

 

                                                  Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej.


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej wg CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże


  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 40 godzin/(60 minut) miesięcznie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
w przedziale czasowym w godzinach 8.00 – 12.00, świadczenia usług masażu dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 98333000-6 – usługi zapewnienia komfortu fizycznego, masaże
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. wyjaśnianie zasad i technik podstawowych metod masażu,
 2. planowanie czynności wchodzących w skład masażu,
 3. wykonanie masażu leczniczego, rehabilitacyjnego zgodnie z wymogami wiedzy medycznej,
 4. wykonywanie masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu, u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, oddechowego, przemiany materii,
 5. wykonywanie masażu punktowego,
 6. prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych zajęć,
 7. popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,
 8. współpraca w zespole terapeutycznym,
 9. planowanie i organizowanie własnej pracy,
 10. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 11. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,
 12. korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 13. postępowanie zgodnie z zasadami etyki,
 14. opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w zakresie działań rehabilitacyjnych,
 15. opracowania:
 • diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
 • zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
 • opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
 • wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności
 1. przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego
  i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; posiadanie minimum 2 – letniego doświadczenia zawodowego  jako masażysta i przeprowadzenia
   w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej
   1 usługi świadczenia masażu, obejmującej 2 – letni staż pracy w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania,
 3. Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie masażu, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
  z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy w zakresie rehabilitacji i masażu
  w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty.
  1. Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. formularz ofertowy – ( załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 4. Umowa zostanie przygotowana do podpisu zgodnie ze złożoną ofertą.

 

 1. Dodatkowe postanowienia:
 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych
  w zaproszeniu do składania ofert w sytuacji ich nie złożenia wraz z ofertą
  w wyznaczonym terminie.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i uzyska najwyższą liczbę punktów.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 6. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020r. o godzinie 10.00 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.

 

 

 

 

XII. Termin związania  ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 1. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 

 1. W razie zwłoki w  wykonaniu usługi Zleceniobiorca  zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w  wysokości 0,5% wartości usługi za każdy dzień zwłoki.
 2. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną w sytuacji, gdy rozmiary rzeczywistej szkody przekraczają wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

XVI. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Świadczenie usług masażu w ramach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej” Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.2.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

 

                                                             Dyrektor

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

 

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w  Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej

PZAZ.II.272.1.1.2020                                                                       Łęczna, dn. 10.01.2020r.


Zapytanie ofertowe:
o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty o przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej CPV: 85142100-7

II. Tryb:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Około 25 godzin miesięcznie wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Łęcznej wg CPV: 85142100-7
2) Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie objętych rehabilitacją: ok. 61 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.
3) Ogólny zakres wykonywanych czynności:
a) Opracowanie projektu programu rehabilitacji zawodowej dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej
w zakresie działań fizjoterapeutycznych.
b) Opracowania:
• diagnozy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych,
• zamierzonego celu indywidualnego programu rehabilitacji – spodziewanych efektów,
• opracowania harmonogramu działań rehabilitacyjnych,
• wspólnie z zespołem programowym kompleksowego programu rehabilitacyjnego dla pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
c) Przeprowadzenie programu rehabilitacyjnego po zatwierdzeniu przez Dyrektora jednostki, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
4) Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 25 godzin miesięcznie, 3 x w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
5) Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo po 6-10 osób, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora jednostki.
6) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zamawiającemu po przedstawieniu załącznika rozliczenia godzinowego i merytorycznego wykonanych prac i czynności w danym miesiącu potwierdzonych przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług
w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
w przypadku ich posiadania

VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:
a) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
b) życiorys (CV)
c) dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii,
d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna


 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 17.01.2020r. o godzinie 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 3. Termin związania ofertą: - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.

 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów


Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 

W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie obowiązujące składki ZUS, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – cena ofertowa brutto powinna zawierać podatek VAT.XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy


XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:


Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
1) zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3) zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca
w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 1. Obowiązki informacyjne RODO

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Przedstawienie ceny za godzinę wykonywania specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych
  w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej”
  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.1.2020 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.Załączniki:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Wzór umowy (załącznik nr 2

 

                                                                  Dyrektor

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                                      Danuta Grzechnik

 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej                Łęczna, dnia 30 grudnia 2019r.

 1. Krasnystawska

21-010 Łęczna

Tel.: 81 752 29 20

www.zaz.leczna.pl

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że przeznacza do sprzedaży pojazd AUTOBUS -  RENAULT MASTER MR 03 2,5 dCi

 

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

 1. Krasnystawska 52

21-010 Łęczna

 1. Pojazd można oglądać na parkingu Szpitala Powiatowego w Łęcznej, przy
  Krasnystawskiej 52, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej pod numerem telefonu: 81 752 – 29 – 20, w dniach 08.01 2020 - 10.01.2020r. w godzinach  9.00 – 13.00
 2. Cena wywoławcza wynosi 25 700 brutto ( w tym VAT 23% tj.: 4 805,69zł.)
 3. Prosimy o składanie ofert według wzoru – Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu opublikowanego na BIP pod adresem: powiatleczynski.pl oraz pzazleczna@wp.pl

W ofercie powinny się znaleźć:

 1. imię i nazwisko lub firma oferenta,
 2. dokładny adres zamieszkania lub siedziba firmy,
 3. numer telefonu komórkowego,
 4. oferowana cena brutto – nie niższa niż cena wywoławcza
 5. dowód wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 2 570,00 zł. – brutto.

Wpłaty należy dokonać na konto Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej nr: 26 8741 0004 0007 8810 2000 0010 do dnia 10.01.2020r.

Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu.
 2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00, nie później jednak niż do dnia 13.01.2020r.do  godziny 10.00 w Sekretariacie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek: ,,Kupno pojazdu  AUTOBUS - RENAULT MASTER MR 03 2,5 dCi. Nie otwierać przed 13.01.2020r.do  godz. 10.00”

Otwarcie ofert nastąpi 13.01.2020r. o godzinie 10.00

Oferent nie może wycofać oferty po jej złożeniu, nawet przed upływem terminu do składania ofert.

Oferent jest związany z ofertą do czasu zawarcia umowy z wybranym przez PZAZ oferentem, nie dłużej jednak niż do dnia 12.02.2020r.

Dane przedmiotu ogłoszenia:

Marka:                                 RENAULT

Typ, model handlowy:          MASTER 2,5 dCi

Rodzaj pojazdu:                   AUTOBUS L3H2

Kolor:                                  CZERWONY

Skrzynia biegów:                 MANUALNA

Rodzaj paliwa:                     OLEJ NAPĘDOWY

Liczba miejsc:                     16

Rok produkcji:                    2006

Przebieg:                             321 000

Maksymalna/dopuszczalna ładowność: 3490 kg

Maksymalna masa całkowita: 3 490 kg

Pojemność /moc silnika:          2 463 cm/84 Kw (114 KM)

Liczba osi/ liczba kół:            2/4

 1. PZAZ zastrzega prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 2. Obowiązki informacyjne RODO :

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
 • z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Sprzedaż samochodu- autobusu Renault Master MR 03 2,5 dCi .’’
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami    majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004);
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 2. b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 3. c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

    8)   Nie przysługuje Pani/Panu:

 1. a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 1. art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

     3) Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

 1. a) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
 2. b) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
 3. c) dochodzenia roszczeń,
 4. d) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.
 6. Ogłoszenie wraz z Regulaminem Przetargu i projektem umowy kupna- sprzedaży zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP pod adresem:

www.powiatleczynski.pl oraz www.zaz.leczna.pl

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

 

Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny

sprzedaży oleju napędowego dla

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

PZAZ.II.272.1.9.2019                                                     Łęczna, dn. 11.12.2019r.

Zapytanie ofertowe :

,, Przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”.

I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęcznatel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843),                                w związku z art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych                        (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl   i   www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.


III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakup oleju napędowego CPV: 09134100-8 – olej napędowy - dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej:
 2. a) dojazd pojazdów będących własnością PZAZ do zatankowania do stacji paliwowej w promieniu 10 km od siedziby Zakładu.
 3. b) przewidywana szacunkowa ilość zakupu oleju napędowego w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020r. będzie wynosić 8 000 litrów. Szacunkowa wielkość zakupu oleju napędowego może zostać w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia zmieniona w wysokości do 20%. Podana szacunkowa ilość zakupu paliwa nie stanowi wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie może stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych zakupów albo podstawy do odmowy realizacji zamówienia.
 4. c) wykonawca wystawi fakturę za okres 30 dniowy na podstawie dokumentów WZ potwierdzonych przez Zamawiającego. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 - dniowym od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 5. d) zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
 6. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 775).

 

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
  c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 2. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 4. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 6. kopia aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 775);
 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 8. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 9. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 10. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 2. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub
 4. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 12 .2019r. o godzinie 10.00

      Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów


 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

1.Warunki gwarancji:

1)  Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z obowiązującymi normami i przepisami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz.1680). Parametry paliw nie ujęte                                   w rozporządzeniu muszą być zgodne z PN-EN 228 + A1  i PN-EN 590 + A1

2.) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych paliw na każde życzenie Zamawiającego.

3.) Wykonawca pokryje wszelkie szkody powstałe z powodu złej jakości oferowanych paliw (niezgodności z normami).

 1. Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą zmienić ilości dostaw a Wykonawca zwiększy lub zmniejszy ilość zamówienia. W przypadku niewykorzystania ilości paliw wskazanych w formularzu ofertowym, będącym integralną częścią umowy, Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji z dalszych dostaw, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
 2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie powodują unieważnienia umowy.
 3. Numery rejestracyjne pojazdów, do których będzie tankowane paliwo:

1) LLE 1H11

2) LLE 09800

3) LLE 15001

4) autobus LLE 24333

będące w posiadaniu PZAZ w Łęcznej

 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną

1) za brak możliwości zatankowania paliwa na wymienionej z załączniku nr 1 stacji –                                z wyjątkiem awarii systemu obsługi stacji w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

 1. Wykonawca wyraża zgodę, aby kary umowne były potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

 

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Przedstawienie ceny sprzedaży oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.9.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

 

Zapytanie ofertowe na miesięczną kwotę opieki

informatycznej sprzętu i oprogramowania dla

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.II.272.1.8.2019                                                    Łęczna, dn. 10.12.2019r.

Zapytanie ofertowe:

na miesięczną kwotę opieki informatycznej sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

 1. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://powiatleczynski.pl  lub  http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na  miesięczną kwotę opieki informatycznej sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 30213000-5, 30213100-6

 1. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
 • Ilość stanowisk komputerowych - 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 1 szt.) oraz sprzęt multimedialny.
 • Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
 1. Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
 2. Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
 3. Zarządzanie systemem Windows Server 2012 R2. Wymagana certyfikacja MSCA dla Windows Server w wersji 2012.
 4. Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory. Wymagana certyfikacja Windows Server Active Directory, Configuring.
 5. Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r..
  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1781),
 6. Zarządzanie sieciowym systemem kopii zapasowych, poprawne zabezpieczenie oraz okresowe odtwarzanie danych.
 7. Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
 8. Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
 9. Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, instalowanie dodatkowych oraz nowych instalacji oprogramowania;
 10. Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego projektów informatycznych oraz zarządzanie usługami IT. Wymagane certyfikacje ITIL Foundation i Prince2 Foundation.
 11. Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
 12. Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
 13. Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
 14. Modernizacja i instalacja okablowania sieciowego. Wymagana certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant).
 15. Przeprowadzanie innych napraw, konserwacji czy zabezpieczeń sprzętu zleconych przez zamawiającego.
 16. Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi                        do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
 17. Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 7 na miesiąc. Wykonawca  w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
 18. Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
  w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu.
 19. Opieka informatyczna będzie odbywać się na zasadach określonych umowa oraz dodatkowo w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętuTermin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnienia niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
 2. posiadania niezbędnej wiedzy i wymaganego doświadczenia i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonania z należytą starannością co najmniej 3 usług obejmujących swym zakresem obsługę informatyczną według opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiającego których należyte wykonanie potwierdzą dokumentami załączonymi do oferty.
 3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 4. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 5. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,

e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
 2. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:

 1. a) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
 2. b) oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,
 3. c) referencje potwierdzające wykonanie usług oraz certyfikacje: MSCA dla Windows Server w wersji 2012, Windows Server Active Directory, Configuring, ITIL i Prince2, certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant)- kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione                             do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:
 2. a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia 12.2019 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
 3. b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 5. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu od składania ofert.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:

 • zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
 • zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
  i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
  w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
 • zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:
 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, na : ,,na miesięczną kwotę opieki informatycznej sprzętu i oprogramowania dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej’’.   Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.8.2019 na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

       Danuta Grzechnik

     Dyrektor PZAZ

PZAZ.II.272.1.7.2019                                                  Łęczna, dn.28.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego trzech zestawów komputerowych i drukarki dla PZAZ w Łęcznej.

 1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

 1. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692            NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019 r., poz.1843),   w związku z atr.44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz.869) oraz  Zarządzeniem 3/2014z dnia 16 kwietnia 2014r. Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl , www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu z dostawą i montażem w siedzibie zamawiającego trzech zestawów komputerowych i drukarki wg CPV:302310000-7, została podana w załączniku formularza ofertowego.
 2. Dowóz zakupionych zestawów komputerowych i drukarki do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych zestawów komputerowych i drukarki w przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a dostawą oraz ich złej jakości.
 4. Wykonawca udzieli gwarancji na zestawy komputerowe i drukarkę- 5 lat.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych oraz zamiennik zostanie opisany w ofercie.
 6. Zapłata za zakup, dostawę i montaż zestawów komputerowych i drukarki będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 7. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Ocena ofert :

 

S = ( Cmin / Cof..) x 100

 

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału                                 w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:
 2. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 2. Ofertę należy złożyć:
 3. pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
 4. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.
 5. drogą elektroniczną (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)

 

Ofertę należy złożyć do Siedziby Zamawiającego do dnia 05.12.2019r. do godziny 10.00.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów

 1. Termin związania z ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 4. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduję zmianę treści umowy w tym zakresie.

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.7.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnymi nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. załącznik Nr 2 - Wzór umowy

 

                          Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

                                                     Danuta Grzechnik

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.II.272.1.6.2019                                                    Łęczna, dn. 26.11.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych  do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

 2. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r., poz. 1843),                                w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych                        (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad                      i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl. i www.zaz.leczna.pl.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt biurowy i artykuły biurowe.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych
i materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy art. biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek podane w załączniku Nr 1 formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 20% w zakresie asortymentu i ilości. Podane ilości artykułów nie stanowią wiec ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych.
 6. Zapłata za zakup i dostawę art. biurowych oraz art. eksploatacyjnych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 3. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 4. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ, tel.: /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego),
 2. zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego),
 3. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 6. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 7. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 8. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Ofertę należy złożyć:
 9. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat lub
 10. pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 11. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl).
  1. Termin składania ofert upływa w dniu  12.2019r. do godziny 10.00.

                 Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

                 Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

Ocena ofert :

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 4. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 5. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią umowy
 6. Obowiązki informacyjne RODO
 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,, Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.6.2019                      na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

Danuta Grzechnik
Dyrektor PZAZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
  2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe  – zakup z dostawą

wyposażenia gastronomicznego do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

 

PZAZ.II.272.1.5.2019                                                    Łęczna, dn. 26.11.2019r.

 1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

 1. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692               NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

http://zaz.powiatleczynski.plhttp://zaz.leczna.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na zakup z dostawą wyposażenia gastronomicznego do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej    CPV: 39220000-0– 39221000-7

 

 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r., poz. 1843),  w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl i www.zaz.leczna.pl.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, wg CPV: 39220000-0, 39221000-7.

 1. Szczegółowe parametry zostały podane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

4.Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego wyposażenia gastronomicznego
w przypadku jego złej jakości.

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie gastronomiczne zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, min. na okres 12 miesięcy.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych oraz dopuszczone do użytkowania
  w gastronomii.
 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

       Termin  realizacji zamówienia:  do 31.12.2019r. 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 2. c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
 3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 4. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 5. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego),
 2. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 02.12.2019r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. Termin związania z ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
 • gwarancji na wyposażenie i sprzęt gastronomiczny zgodnie
  z gwarancją udzieloną przez producenta, min. 12 miesięcy.
 • gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru sprzętu i wyposażenia.
 1. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia faksem Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych pisemnie przez Strony w innym terminie) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.
 2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania.
 3. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego netto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.
 4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 2.
 5. Obowiązki informacyjne RODO:
 6. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej”
  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.5.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które                           są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Wzór umo

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

 

PZAZ.II.272.1.1.2019

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na:

,, Demontaż istniejącego kotła gazowego Urlich Wandich, dostawa i zakup wiszącego kondensacyjnego  dwufunkcyjnego co i c.w.u. kotła gazowego z termostatem
i czujnikiem temperatury zewnętrznym o mocy min. 25.3 kW z wkładem kominowym
w układzie pobór powietrza z szachtu wraz z automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej’’.

 

    Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 44621200-1  Kotły grzewcze

 

 1. Demontaż istniejącego kotła gazowego Urlich Wandich, dostawa i zakup wiszącego kondensacyjnego  dwufunkcyjnego co i c.w.u. kotła gazowego z termostatem                                 i czujnikiem temperatury zewnętrznym o mocy min. 25.3 kW z wkładem kominowym
  w układzie pobór powietrza z szachtu wraz z automatyką przeznaczonego                                       do centralnego ogrzewania pomieszczeń biurowych i ciepłej wody.
 2. Prace związane z wymianą kotła:
 • Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Urlich Wandich.
 • Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 3 kW i armatury montażowej bezpośrednio pod kotłem wraz z kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.

 

 1. Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego:
 2. Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie
 3. Uruchomienie i sprawdzenie instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo – powietrznego,
 4. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego : protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,
 5. Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi

 

 1. Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu
  i uruchomienia kotła.

 

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

 • Rodzaj: Kocioł kondensacyjny,
 • Komora spalania: zamknięta
 • Moc: cieplna co i c.w.u. min. 3 kW
 • Typ zasilania: gaz ziemny
 • Mocowanie : wiszący
 • Gwarancja: producenta, co najmniej 24 miesiące,
 • Klasa energetyczna ErP: A
 • Wymiary: max. H: 670 mm, L: 400 mm, max: W: 300 mm
 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 8 000,00 zł netto co stanowi równowartość 1 855,42  euro (1 euro = 4. 3117) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Szacunkowa wartość brutto zamówienia 9 840,00zł.

 

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej w danym roku budżetowym
  (dział, rozdział):

Dział 852, Rozdział 85295, § 6080, źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

 

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
  1. Zubrzycki i S-ka S.J., ul. Borelowskiego 2, 20-707 Lublin, mail: firma@zubrzycki .pl
  2. MS DRAWEX Sp. z o.o., ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin, mail:   info@drawex.pl,
  3. HYDRO – SYSTEM P.U.H. A. Hartfil, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, mail: serwis@hydrosystem.lublin.pl
  4. PLUS-TERM Marek Ceglarski, ul. Niepodległości  5, 20-246 Lublin, mail: m.ceglarski@onet.eu
  5. TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, mail: biuro@tchorzewski.eu

 

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
 • TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin, oferta na kwotę brutto  9 778,50 zł., ofercie przyznano  100 punktów,
 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny  lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

TCHÓRZEWSKI SERWIS, Bartosz Tchórzewski, ul. Długa 5, 20-346 Lublin,

Cena oferty netto: 7 950,00 zł., cena oferty brutto: 9 778,50 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym
i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

25.11.2019r. Magdalena Rzucidło

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego                                                              

 

                                                                    Zatwierdzam

                                                                                            Dyrektor

                                                                                   Danuta Grzechnik

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę

tekstyliów domowych (komplet ręczników frotte bawełnianych)

dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

 

PZAZ.II.272.1.4.2019                                                     Łęczna, dn.21.11.2019r.

Zapytanie ofertowe: na zakup i dostawę tekstyliów domowych (kompletów ręczników frotte bawełnianych) dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

 1. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r., poz. 1843),  w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl. i www.zaz.leczna.pl.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy tekstyliów domowych –80 kompletów (4 sztuki w komplecie) ręczników frotte bawełnianych wg CPV: 39514100-9 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).
 2. Dowóz zakupionych tekstyliów domowych do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
 5. Zapłata za zakup i dostawę tekstyliów domowych będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

 1. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania, do dnia 13.12.2019r.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 1. formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego),
 2. zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 2. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 3. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania)
 2. c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl


VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

IX .Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 2. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52,  21-010 Łęczna lub
 3. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019r. o godzinie 10.00  

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem                    e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i dostawa tekstyliów domowych (komplet ręczników frotte bawełnianych) dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej” Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.4.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które                         są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – -  Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

 

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

artykułów chemii profesjonalnej do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.II.272.1.3.2019                                                     Łęczna, dn.20.11.2019r.


Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej


 1. . Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

  II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r., poz. 1843),                                w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych                        (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad                      i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl. i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 24000000-4  Produkty chemiczne.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego  Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii profesjonalnej podane
  w załączniku nr 2 - szczegółowy formularz potrzeb jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/-40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
  z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
 2. Dostawa artykułów chemii profesjonalnej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.
  6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii profesjonalnej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia trzyfunkcyjnych mieszalników z wężem 15 m.
  w ilości min. 3 szt., dozowników do płynu myjącego i nabłyszczającego do trzech zmywarek, dozowników do produktów typu Apex w ilości 2 szt., dozowników na 4 produkty w ilości
  2 szt., dozowników do mycia i dezynfekcji rąk w ilości 10 szt. (cenę użyczenia należy wliczyć w cenę oferty).
 5. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego serwisu urządzeń dozujących - minimum jeden raz w miesiącu z pozostawieniem raportu. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie zamawiającego.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia procedur higienicznych ze stosowanych środków.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych, zezwolenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 05 grudnia 2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2015, poz. 1926). Ponadto należy złożyć certyfikaty: system zarządzania jakością ISO 9001, oraz system zarządzania środowiskowego ISO 14001 (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia ).
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia badań zgodności oferowanego środka z deklarowanym w laboratorium chemicznym, na koszt Wykonawcy.
 8. W czasie trwania umowy, Wykonawca lub przedstawiciel producenta oferowanych środków zobowiązuje się do wykonania raz na kwartał badań czystości mytych powierzchni
  i rąk, w ilości min 10 prób , przy użyciu pasków testowych Speed Check.

Ponadto, Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. a) Dostarczenia aktualnych kart charakterystyki produktów.
 2. b) Użyczenia wraz z montażem na okres obowiązywania umowy nowych urządzeń dozujących w niezbędnych ilościach.
 3. c) Serwisu bieżącego urządzeń dozujących w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od chwili zgłoszeń usterki.
 4. d) Szkolenia załogi (przynajmniej dwa razy w ciągu roku) z zakresu: BHP stosowania środków chemicznych; plany higieniczne zgodne z HACCP, podstawy HACCP; higiena osobista; wstęp do mikrobiologii; procedury mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów w gastronomii; kontrola temperatur.
 5. e) Wyposażenia kuchni w odpowiednie plansze, instrukcje stanowiskowe i parametryczne
  w niezbędnych ilościach.
 6. f) Serwisu okresowego urządzeń dozujących i maszyn myjących minimum jeden raz
  w miesiącu.

 

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.


 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
  c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

 1. d) Ponadto ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z normą:
 • System zarządzania jakością ISO 9001 lub innym równoważnym systemem
 • System zarządzania środowiskowego ISO 14001 lub innym równoważnym systemem (dotyczy producenta środków przedmiotu zamówienia).

 

 

Użycie w Zapytaniu lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność
z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

 

 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą stosownych ww. dokumentów (certyfikatów lub równoważnych dokumentów) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. dokumentów wraz z ofertą zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 4. szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),
 5. zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego),
 6. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 9. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 10. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 11. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 2. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52,21-010 Łęczna lub
 4. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 11.2019r.o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. Termin związania z ofertą:

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto dostawy, której opóźnienie dotyczy.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron w formie pisemnych aneksów.
 4. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduję zmianę treści umowy w tym zakresie.

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii profesjonalnej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.3.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnymi nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI: Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Formularz Potrzeb
 3. załącznik Nr 3 - Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

 

 

  

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywne dostawy

artykułów chemii gospodarczej do siedziby

Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

PZAZ.II.272.1.2.2019                                                    Łęczna, dn.18.11.2019r.

Zapytanie ofertowe:
zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

I. . Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
II. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz Zarządzeniem Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej                            w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro udostępnionym                               na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl. i www.zaz.leczna.pl.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III .Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 39830000-9  - Środki czyszczące

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

 

 1. Ilość i asortyment zakupu i dostawy chemii gospodarczej podane
  w załączniku nr 2 – szczegółowego formularza ofertowego jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania PZAZ. Szacunkowa wielkość dostaw określona została w formularzu ofertowym będącym integralną częścią umowy, może ona zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +/- 40% w zakresie asortymentu. Podane ilości artykułów nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
  2. Dostawa artykułów chemii gospodarczej będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub e-mailem na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą, która odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego.
 2. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
  4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości.
  5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy
  6. Zapłata za zakup i dostawę art. chemii gospodarczej będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
  c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 2. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 4. szczegółowy formularz potrzeb (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego),
 5. zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 8. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania ofertowego powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 9. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.


IX .Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć:
 2. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 4. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl)
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11.2019r. o godzinie 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem

Ocena ofert:

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 1. Termin związania ofertą:

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postępowania:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

 1. W razie niewykonania dostawy w terminie i miejscu ustalonym w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 1 ust.2 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od udokumentowanej daty zamówienia.2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 2.

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                     (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem                    e-mail*: pzazleczna@wp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
  o udzielenie zamówienia publicznego, na ,,Zakup i sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej”  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.2.2019 na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
   1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:

 1. a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 2. b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:

1) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,

2) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,

3) dochodzenia roszczeń,

4) archiwalnym

i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które                         są upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 3. a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania.
 4. b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

 

XVI. Lista załączników.

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy formularz potrzeb
 3. załącznik Nr 3 - Wzór umowy

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Danuta Grzechnik

Zapytanie ofertowe na demontaż istniejącego kotła gazowego

Urlich Wandich, dostawa i zakup wiszącego kondensacyjnego

 dwufunkcyjnego co i c.w.u. kotła gazowego

 z termostatem i czujnikiem temperatury zewnętrznym

 o mocy min. 25.3 kW z wkładem kominowym w układzie

 pobór powietrza z szachtu wraz z automatyką, montażem
 i uruchomieniem w siedzibie

 Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej 

 

PZAZ.II.272.1.1.2019                                                    Łęczna, dn. 15.11.2019r.

Zapytanie ofertowe:


 1. Zamawiający:
  Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Krasnystawska 52,
  21-010 Łęczna
  Tel/fax: (081) 752-29-20
  e-mail: pzazleczna@wp.pl
  http://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

  zaprasza do składania ofert w postępowaniu na :

,, Demontaż istniejącego kotła gazowego Urlich Wandich, dostawa i zakup wiszącego kondensacyjnego  dwufunkcyjnego co i c.w.u. kotła gazowego z termostatem
 i czujnikiem temperatury zewnętrznym o mocy min. 25.3 kW z wkładem kominowym
w układzie pobór powietrza z szachtu wraz z automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej’’. 1. Tryb:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1843), oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl   i   www.zaz.leczna.pl

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą Pzp, przepisy tej ustawy stosuje się odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym i załącznikach.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia wg Kod CPV: 44621200-1  Kotły grzewcze

 

 1. Demontaż istniejącego kotła gazowego Urlich Wandich, dostawa i zakup wiszącego kondensacyjnego dwufunkcyjnego co i c.w.u. kotła gazowego z termostatem                                 i czujnikiem temperatury zewnętrznym o mocy min. 3 kW z wkładem kominowym
  w układzie pobór powietrza z szachtu wraz z automatyką przeznaczonego                                       do centralnego ogrzewania pomieszczeń biurowych i ciepłej wody.
 2. Prace związane z wymianą kotła:
  • Odłączenie i demontaż istniejącego kotła gazowego Urlich Wandich.
  • Montaż nowego pakietu kotła o mocy min. 3 kW i armatury montażowej bezpośrednio pod kotłem wraz z kompletem materiałów pomocniczych niezbędnych do montażu kotła.

 

 1. Dostosowanie systemu odprowadzania spalin zgodnie z wymaganiami dla kotła kondensacyjnego:
 2. Zamontowanie szczelnego przewodu spalinowego w istniejącym kominie
 3. Uruchomienie i sprawdzenie instalacji gazowej i ciepłej wody, sporządzenie protokołu sprawdzającego prawidłowość systemu spalinowo – powietrznego,
 4. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej sprawność kotła gazowego : protokół podłączenia i protokół sprawdzenia instalacji gazowej,
 5. Szkolenie personelu oraz dostarczenie instrukcji obsługi

 

 1. Zapewnienie opieki serwisowo – konserwacyjnej przez okres 24 miesięcy od montażu
  i uruchomienia kotła.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

 

Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

 • Rodzaj: Kocioł kondensacyjny,
 • Komora spalania: zamknięta
 • Moc: cieplna co i c.w.u. min. 3 kW
 • Typ zasilania: gaz ziemny
 • Mocowanie : wiszący
 • Gwarancja: producenta, co najmniej 24 miesiące,
 • Klasa energetyczna ErP: A
 • Wymiary: max. H: 670 mm,

                        max. L: 400mm

                        max: W: 300mm

 

 

W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, lecz o parametrach jakościowych podobnych lub lepszych. Wykonawca, który zaoferuje produkty równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i przeprowadzić tzw. dowód równoważności produktów.


 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) Posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 1. b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania
  c) Sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania

 

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

 1. a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo lub w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
 2. b) Danuta Grzechnik – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 3. Do oferty Wykonawca załącza:
 4. zaakceptowany wzór umowy (załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego),
 5. dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V Zapytania ofertowego,
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 8. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
 9. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 10. Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć:
 2. osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
  Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 3. pocztą na adres: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub
 4. w formie elektronicznej (skan oferty i dokumentów przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl),
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 11.2019r. o godzinie 10.00

            Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

            Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane dane
w  załącznikach złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału
w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową brutto (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów ustaloną zgodnie ze wzorem.

 

 

Ocena ofert:

S = ( Cmin / Cof..) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena  badanej oferty

CENA = 100 punktów

 

 

 

 

 1. Termin związania z ofertą:

 

Wykonawca składający ofertę pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XII. Wynik postepowania:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy

 

 

XIV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

 

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

 1. Obowiązki informacyjne RODO:

 

 1. Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail*: pzazleczna@wp.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, na : ,, Demontaż istniejącego kotła gazowego

Urlich Wandich, dostawa i zakup wiszącego kondensacyjnego  dwufunkcyjnego co
 i c.w.u. kotła gazowego z termostatem i czujnikiem temperatury zewnętrznym o mocy min. 25.3 kW z wkładem kominowym w układzie pobór powietrza z szachtu wraz
z automatyką, montażem i uruchomieniem w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej’’.
  Znak sprawy: PZAZ.II.272.1.1.2019

 na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO. tj.: przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie:
  1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  2. wskazanym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r . o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i archiwalnym, i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie
  z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 4. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. Obowiązek informacyjny związany z realizacją umowy

Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Grzechnik
Odpowiada:Danuta Grzechnik
Wytworzył:Danuta Grzechnik
Data ostatniej zmiany:2020-10-06 12:37:23

Archiwum

Data Autor
2020-10-01 11:54 Danuta Grzechnik zobacz
2020-09-25 13:20 Danuta Grzechnik zobacz
2020-09-24 12:46 Danuta Grzechnik zobacz
2020-09-21 13:19 Danuta Grzechnik zobacz
2020-09-21 12:55 Danuta Grzechnik zobacz
2020-09-16 13:30 Danuta Grzechnik zobacz
2020-08-26 14:09 Danuta Grzechnik zobacz
2020-08-24 12:40 Danuta Grzechnik zobacz
2020-08-19 14:40 Danuta Grzechnik zobacz
2020-08-19 12:41 Danuta Grzechnik zobacz
2020-07-28 12:07 Danuta Grzechnik zobacz
2020-07-21 10:02 Danuta Grzechnik zobacz
2020-07-16 13:16 Danuta Grzechnik zobacz
2020-07-16 13:12 Danuta Grzechnik zobacz
2020-07-01 13:56 Danuta Grzechnik zobacz
2020-06-23 13:14 Danuta Grzechnik zobacz
2020-06-23 13:10 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-23 12:58 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-20 11:46 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-10 14:21 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-10 14:20 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-10 14:20 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-10 14:19 Danuta Grzechnik zobacz
2020-01-10 14:19 Danuta Grzechnik zobacz
2019-12-30 11:33 Danuta Grzechnik zobacz
2019-12-30 11:32 Danuta Grzechnik zobacz
2019-12-30 11:32 Danuta Grzechnik zobacz
2019-12-11 12:10 Danuta Grzechnik zobacz
2019-12-10 11:02 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-28 14:21 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-28 14:21 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-28 13:12 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-27 11:13 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-26 11:28 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-25 09:37 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-21 11:50 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-21 11:48 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-20 14:16 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-20 14:14 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-18 14:06 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-18 14:04 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-15 10:30 Danuta Grzechnik zobacz
2019-11-15 10:28 Danuta Grzechnik zobacz
2019-02-12 09:37 Danuta Grzechnik zobacz
2019-02-12 09:23 Danuta Grzechnik zobacz
2019-02-12 09:12 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-12 13:44 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-12 13:44 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-12 13:44 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-12 13:42 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-07 12:57 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-07 12:26 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-07 12:00 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-07 10:39 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-07 09:17 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-04 08:43 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-04 08:43 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-04 08:42 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-03 11:09 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-03 11:09 Danuta Grzechnik zobacz
2018-12-03 11:08 Danuta Grzechnik zobacz
2018-11-30 09:20 Danuta Grzechnik zobacz
2018-07-24 13:51 Danuta Grzechnik zobacz
2018-07-11 14:21 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 13:04 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 13:03 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 13:02 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 13:02 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 13:01 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 13:00 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-29 12:59 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-18 14:50 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-14 14:50 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-14 14:49 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-14 14:47 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-14 14:46 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-14 14:45 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-08 13:39 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-08 13:38 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-08 13:37 Danuta Grzechnik zobacz
2017-12-01 14:46 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-29 13:00 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-27 14:45 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-22 13:02 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-15 14:35 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-15 14:32 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-13 11:04 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-13 10:57 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 12:29 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 12:24 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 12:03 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 12:01 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 12:00 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 11:57 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 11:55 Danuta Grzechnik zobacz
2017-11-07 11:54 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-26 12:15 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-25 11:01 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-23 10:54 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-18 12:38 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-18 12:36 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-18 12:33 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-13 14:12 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-12 13:24 Danuta Grzechnik zobacz
2017-10-12 13:23 Danuta Grzechnik zobacz
2017-09-27 13:47 Danuta Grzechnik zobacz
2017-09-19 13:25 Danuta Grzechnik zobacz
2017-04-24 13:55 Danuta Grzechnik zobacz
2017-04-03 13:53 Danuta Grzechnik zobacz
2017-01-24 13:04 Danuta Grzechnik zobacz
2017-01-16 13:48 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-30 09:43 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-30 09:31 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-29 09:54 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-28 14:55 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-28 14:53 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-28 14:51 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-28 14:48 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-22 13:26 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-22 10:11 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-22 10:07 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-16 10:21 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-13 08:52 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-06 13:53 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-06 12:42 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-06 12:40 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-06 11:41 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-06 10:37 Danuta Grzechnik zobacz
2016-12-06 09:07 Danuta Grzechnik zobacz
2016-09-16 14:27 Danuta Grzechnik zobacz
2016-09-06 12:57 Danuta Grzechnik zobacz
2016-08-25 14:27 Danuta Grzechnik zobacz
2016-08-16 09:38 Danuta Grzechnik zobacz
2016-05-20 13:44 Danuta Grzechnik zobacz
2016-05-11 14:21 Danuta Grzechnik zobacz
2016-02-04 09:19 Danuta Grzechnik zobacz
2016-01-25 12:36 Danuta Grzechnik zobacz
2016-01-21 10:21 Danuta Grzechnik zobacz
2016-01-18 13:59 Danuta Grzechnik zobacz
2016-01-08 12:59 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-22 10:04 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-22 10:01 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-22 09:53 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-10 11:06 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-07 11:20 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-02 11:08 Danuta Grzechnik zobacz
2015-12-02 11:05 Danuta Grzechnik zobacz
2015-11-26 11:59 Danuta Grzechnik zobacz
2015-11-25 13:30 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-27 11:20 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-27 11:14 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-27 11:12 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-22 12:19 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-22 12:17 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-22 12:13 Danuta Grzechnik zobacz
2015-10-22 09:10 Danuta Grzechnik zobacz
2015-05-26 08:24 Danuta Grzechnik zobacz
2015-05-22 11:12 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6778