Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Interesantów przyjmujemy w godzinach pracy administracji -
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

 

SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI
 

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują: Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775) – Dział VIII „Skargi i wnioski” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Prawo składania skarg/wniosków zagwarantowane jest każdemu. Można je składać
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Mogą być wnoszone w jednym z poniższych sposobów:

- pisemnie,

- za pomocą faksu,

- poczty elektronicznej,

- za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

- ustnie do protokołu.

 

Starosta, Wicestarosta lub upoważniony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.15.

 

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej:

poniedziałek – piątek: od 7:00 do 15:00,  wtorek 8:00-16:00.

ePUAP: Starostwo_Leczna/SkrytkaESP

 

Wymagania niezbędne:

- imię i nazwisko (nazwa),

- adres składającego skargę/wniosek,

- zwięzły opis treści sprawy oraz

- podpis.

W razie zgłoszenia ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie.

 

UWAGA: Skargi/ wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wydziałem koordynującym i nadzorującym załatwianie skarg i wniosków jest Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

 

Adres: Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna

Telefon: 81 53-15-200

Fax: 81 752-64-64

E-mail: poczta@powiatleczynski.pl

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca lub gdy:

- organ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku to zostanie on przekazany właściwemu organowi w ciągu 7 dni, zawiadamiając równocześnie o tym wnoszącego albo w tym terminie zostanie wnoszącemu wskazany właściwy organ;

- skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora musi być rozpatrzona w ciągu 14 dni.

 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku przysługuje prawo do złożenia skargi.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Grzechnik
Odpowiada:Danuta Grzechnik
Wytworzył:Danuta Grzechnik
Data ostatniej zmiany:2023-10-13 08:45:47

Archiwum

Data Autor
2023-10-11 11:55 Danuta Grzechnik zobacz
2018-04-16 10:04 Danuta Grzechnik zobacz
2015-04-29 12:42 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 784