tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zakład Aktywnosci Zawodowej
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

 

 

PZAZ.XI.272.1.5.2015                                                                                                  Łęczna, dn. 25.11.2015r

                                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r. Dyrektora PZAZ w Łęcznej
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i  art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny zakupu i dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych dla PZAZ w Łęcznej.

 

I. Zamawiający:

Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Krasnystawska 52,

21-010 Łęczna

REGON:  060196692             NIP: 505-00-56-689

Tel/fax: (081) 752-29-20

e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1.  Ilość i asortyment zakupu i dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego                 oraz tekstyli domowych wg CPV: 35113400-3, 18830000-6, 39511100-8, 39512100-2, 39513200-3, 18830000-6 została podana w załączniku formularza ofertowego (załącznik nr 1).

2. Dowóz zakupionej odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych                  do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na odzież ochronną              obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych wg gwarancji udzielanej przez producenta.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

6. Zapłata za zakup i dostawę odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz tekstyli domowych                  będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wykonawcy                            w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

 

III. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy na czas realizacji zadania

 

IV. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę (załącznik nr 1).

 

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Ocena ofert :

 

S = ( Cmin / Cof.) x 100

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – zaoferowana cena danej oferty

CENA = 100 punktów

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

- formularz ofertowy ( załącznik nr 1),

- zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej,

 

VII. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Małgorzata Paprota, tel. (081) 752-29-20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2015r. do godz. 1000 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna lub przesłać faksem                          pod nr (81) 752 29 20 lub e-mailem: pzazleczna@wp.pl

 

Łęczna, dn. 25.11.2015r.

 

 

mgr Małgorzata Paprota

Dyrektor  PZAZ

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zorganizowanie 3 – dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w  Łęcznej

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                               

 

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 40 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5 
i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę.
kod CPV: 63511000-4, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:

39 600,00zł

 1. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):

Dział: 852, Rozdział: 85295, §4300

 1. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:

1) Biuro Podróży Avitur, ul. Narutowicza 22, 20-004 Lublin, e-mail: biuro@avitur.pl,

2) Biuro Podróży Guliver, ul. Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, e-mail: lublin@guliver.pl

3) Karol Travel, ul. Stefanii Pawlak 8, 21-010 Łęczna, e-mail: biuro@karoltravel.pl

4) Biuro Podróży Stanpol, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, e-mail: stanpol@stanpol.info

5) Watra Travel Sp. z o.o., ul. Narutowicza 30, 20-016 Lublin, e-mail: biuro@watra-travel.pl

 1. Wykaz  uzyskanych ofert, na kwotę brutto:

1) Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna, Tel.: 81 752 15 75, e-mail: spstanpol@wp.pl, - oferta na kwotę łączną 29 800,00zł brutto , ofercie przyznano 100,00 punktów.

 1. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010   Łęczna, Tel.: 81 752 15 75, e-mail: spstanpol@wp.pl, - oferta na kwotę łączną 29 800,00zł brutto , oferta jest kompletna, spełnia wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny

 

……………………………………………...

(data i podpis pracownika  wydziału  zamawiającego

 odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
 o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
 bezpośredniego przełożonego)

 

                                                  

 

                                     Zatwierdzam

 

                                                      ………………………………………………………

                                                                     Dyrektor

* - niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie
3-dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków w terminie 04.–06.11.2015r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 

Łęczna, dnia 20.10.2015r.

Znak sprawy: PZAZ. XI.272.1.4.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Łęczyński  - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej zaprasza do składania ofert na: zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka – Kraków w terminie 04.–06.11.2015r.dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. I.                   Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Powiat Łęczyński – Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej       w Łęcznej zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie 3 – dniowej wycieczki  autokarowej Wieliczka - Kraków w terminie 04.–06.11.2015r. dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

 1. II.                Tryb

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. Zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy. 

 1. III.             Opis przedmiotu zamówienia
 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej dla grupy 40 osób, dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
  w Łęcznej, z przewagą osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Ostateczna liczba uczestników wycieczki może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5  i zostanie podana najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem wycieczki. Zmiana liczby uczestników nie powoduje zmiany ceny jednostkowej przez Wykonawcę. CPV: 63511000-4,
 3. Miejsce wycieczki: Wieliczka – Kraków,
 4. Opis warunków organizacji wycieczki:

      Uczestnicy postępowania muszą zapewnić:

 a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Wieliczka - Łagiewniki – Kraków – Tyniec – Kraków – Łęczna, w grupie będą osoby z ograniczoną możliwością poruszania się i do  3 osób na wózkach inwalidzkich

b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia,

c) Zakwaterowanie  w  3 gwiazdkowym Hotelu lub Pensjonacie z basenem, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się, winda w Hotelu., dodatkowe krzesełka plastikowe w łazience z brodzikiem, dodatkowe oporęczowanie, zorganizowanie obiadokolacji bankietowej w dniu przyjazdu do hotelu, możliwość korzystania z infrastruktury Hotelu – basen, sauna, siłownia

d) Wyżywienie: 2x śniadania, 3x obiad (składający się z dwóch dań i  i 3x serwisu kawowego z kawą i herbatą do wyboru i z ciastem), 1x kolacja bankietowa, 1x uroczysta kolacja z muzyką na żywo, napoje dla uczestników min. 1 litr wody mineralnej dziennie,

e) opiekę pilota biura przez cały czas trwania wycieczki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii aktualnej licencji pilota),

f) Opieka ratownika medycznego lub pielęgniarki ( przedstawienie w terminie 5 dni przed wyjazdem kopii dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganych kwalifikacji
i doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi,

g) Opiekę przewodnika po Krakowie i w zwiedzanych obiektach,

h) Bilety wstępu (Kopalnia w Wieliczce, fabryka Oskara Schindlera, szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego, Bazylika Mariacka, Katedra na Wawelu, Synagoga Remuh, opactwo w Tyńcu, rejs po Wiśle)

i) Podstawowe wyposażenie apteczki: (w tym ciśnieniomierz naramienny, leki pierwszej potrzeby),

j) wycieczka do Wieliczki, z przewodnikiem, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu, zwiedzanie z przewodnikiem

k) wycieczka do Łagiewnik z przewodnikiem, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu, zwiedzanie z przewodnikiem,

l) Zwiedzanie Krakowa – Fabryka Oskara Schindlera, szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego, zwiedzanie Starego Miasta, Barbakanu, Bramy Floriańskiej, Spacer po Rynku, Sukiennice, Bazylika Mariacka, Wzgórza Wawelskie: dziedziniec zamku, Katedra, Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta - z przewodnikiem, zarezerwowanie
 i zakup biletów wstępu,

ł) Spacer po Krakowskim Kazimierzu – zwiedzanie dzielnicy żydowskiej, synagogi Remuh wraz ze starym cmentarzem żydowskim -  z przewodnikiem, zarezerwowanie
i zakup biletów wstępu,

m) rejs statkiem po Wiśle, zarezerwowanie i zakup biletów wstępu,

n) wycieczka autokarowa do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem, rezerwacja i zakup biletów wstępu.

IV. Wadium

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 5 000,00zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna : PKO BP Nr rachunku: 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331. Tytuł przelewu: Wadium - organizacja wycieczki.

V. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie:  04. – 06.11.2015r.,

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 • Wykonawca spełni warunek jeśli posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie
  z aktualnymi przepisami prawa.
 • Zamawiający wymaga przedstawienia doświadczenia w zakresie wykonywanych usług oraz potwierdzenia wykonania co najmniej 3-ch usług z należytą starannością (referencje lub inny dokument),
 • Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia dysponowania osobami
  w zakresie:
  a) pilota wycieczki (potwierdzenia w postaci legitymacji pilota wycieczek, wydany prze uprawniony do tego Urząd Marszałkowski w postaci kserokopii dokumentu),
  b) pielęgniarki lub ratownika medycznego wraz z kopią dyplomu lub świadectwa uprawniającego do wykonywania tego zawodu, warunek ten zostanie spełniony poprzez załączenie oświadczeń o dysponowaniu w/w osobami wraz z podaniem charakteru tej dyspozycji (jeżeli jest to inny charakter niż umowa o pracę - należy załączyć oświadczenie wskazanej osoby, że będzie do dyspozycji w trakcie trwania wycieczki,
 • Zmawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej polisy lub innego dokumentu  ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200 tys. Zł.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Pani Małgorzata Paprota Tel.: 81 752 29 20, e-mail: pzazleczna@wp.pl

 

 1. VIII.       Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki musza być podpisane przez osobę/by   upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę o dołączone do oferty.
  6. Ofertę należy złożyć:

a)      pocztą na adres : Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,

b)      osobiście w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, pokój nr 2 sekretariat.

 1. 7.      Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2015r. do godziny 10.00

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 

 1. IX.             Kryteria oceny ofert.

 

Cena ofertowa brutto – waga 100%

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożone przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą scenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 punktów). Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

 

 1. X.                Wynik postępowania
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

 

 1. XI.             Lista załączników.

 

 1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.

 

 

 

                                                                                                                                         Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Małgorzata Paprota

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Grzechnik
Odpowiada:Danuta Grzechnik
Wytworzył:Danuta Grzechnik
Data ostatniej zmiany:2015-11-25 13:30:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6492