Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa
drukuj

RODO

KLAUZULA OBOWIĄZU INFORMACYJNEGO
W STOSUNKU DO CZYTELNIKA STOSOWANA OD 25 MAJA 2018 r.

-------------------------------------------------------------

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Robert Bagiński
e-mail: iod@pimbp.pl

-----------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a administratorem.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

1. listownie na adres: PiMBP Chełmża ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża

2. e-mail: dyrektor@pimbp.pl

3. telefonicznie: 56 675-61-33
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@pimbp.pl
 1. Wskazanie szczegółowego celu i podstawy prawnej przetwarzania jest uzależnione od przyczyny kontaktu z administratorem:
 • Państwa dane kontaktowe – adres e-mail - przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu przyjęcia korespondencji, jej analizy oraz ewentualnie udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
 • w przypadku gdy Państwa wiadomości będą zawierały informacje, które spowodują konieczność podjęcia przez administratora przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa będą one przetwarzane m.in. w związku z:
 1. 6 ust. 1 lit c) w zw. art. 38 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) w celu nawiązania kontaktu z inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz udzielaniem odpowiedzi na przesłane pytania.
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych
 3. 6 ust. 1 lit e) RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanych przez administratora w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, jednostki organizacyjne administratora realizacja jego ustawowe zadania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora
w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące dla administratora usługi wsparcia w zakresie teleinformatycznym.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
 • w zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu drogą elektroniczną
  z administratorem,
 • 5 lat w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych dot. spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na przesłane pytania przez Inspektora Ochrony Danych,
 • w pozostałych przypadkach, gdy treść Państwa wiadomości była podstawą do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych o zakresie, sposobie i zasadach przetwarzania tych danych zostaną Państwo poinformowani odrębnie.
 1. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do udzielenia odpowiedzi niezbędne jest jednak przekazanie przez danych kontaktowych (adres e-mail, telefon lub adres korespondencyjny).
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Wchodząc i przebywając na terenie uroczystości  kulturalnych organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Juliana Prejsa
- wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Kaźmirek
Odpowiada:Maciej Kaźmirek
Wytworzył:Maciej Kaźmirek
Data ostatniej zmiany:2024-04-30 12:07:15

Archiwum

Data Autor
2024-04-17 12:16 Maciej Kaźmirek zobacz
2024-04-17 12:15 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-11-09 09:43 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 12:01 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 11:59 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:58 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:57 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:56 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:54 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:47 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:45 Maciej Kaźmirek zobacz
2021-09-24 10:45 Maciej Kaźmirek zobacz
2020-08-04 07:21 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-04 08:18 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-04 08:16 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-03 13:48 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-03 13:40 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 10:38 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 10:35 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 09:19 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 09:19 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-30 07:24 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-30 07:23 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-24 09:14 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-01-29 08:25 Maciej Kaźmirek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1328