Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa
drukuj

RODO

KLAUZULA OBOWIĄZU INFORMACYJNEGO
W STOSUNKU DO CZYTELNIKA STOSOWANA OD 25 MAJA 2018 r.

-------------------------------------------------------------

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Mirosław Rostkowski
e-mail: iod@pimbp.pl

-----------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

 

Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby, Chełmża ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża e-mailowo dyrektor@pimbp.pl  , telefonicznie 566756133,
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@pimbp.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych
  w przepisach szczególnych określających zakres jego działania.
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne. Jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, nie dłużej niż:
 • do czasu cofnięcia zgody,
 • nie dłużej niż do 5 lat od ostatniego kontaktu z administratorem,
 • do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
 2. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 3. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 4. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 • wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 1. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych

 dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 1. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa. W przypadku, gdy Państwo nie przekażą nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Państwo sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.
 2. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 3. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 4. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 5. Przysługuje Państwu także skarga do organu do nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Wchodząc i przebywając na terenie uroczystości  kulturalnych  
organizowanych przez
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
im. Juliana Prejsa
- wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Kaźmirek
Odpowiada:Maciej Kaźmirek
Wytworzył:Maciej Kaźmirek
Data ostatniej zmiany:2020-08-04 07:21:49

Archiwum

Data Autor
2019-09-04 08:18 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-04 08:16 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-03 13:48 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-09-03 13:40 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 10:38 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 10:35 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 09:19 Maciej Kaźmirek zobacz
2019-08-27 09:19 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-30 07:24 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-30 07:23 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-24 09:14 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-01-29 08:25 Maciej Kaźmirek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 572