Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa
drukuj

Deklaracja dostępności

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pimbp.pl

 • Strona internetowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej została założona w roku 2002
 • Ostatniej istotnej aktualizacji strony dokonano 28.02.2023 r.

1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 1. Wyłączenia

Obecnej stronie internetowej brakuje między innymi dostosowania do urządzeń mobilnych, czy też możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie budowy nowej strony internetowej planowane jest w 2024 roku.

 1. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia 27.02.2023 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 28.02.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: admin@pimbp.pl lub telefonicznie: 56 6756133 wew. 33

 1. Skargi i odwołania

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy wysłać na adres dyrektor@pimbp.pl lub telefonicznie: 56 6756133 wew. 32

6. Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

 1. Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna, ul. Rynek 4

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne, otwarte dla czytelników i gości znajduje się od strony ul. Rynek. Drugie wejście od strony ul. Żeglarskiej dostępne jest również dla osób niepełnosprawnych. Przed bramą wejściową zamontowany jest wideo domofon, umożliwiający kontakt z pracownikami biblioteki a przed samym budynkiem platforma pozwalająca dotarcie na pierwszą kondygnację (parter) biblioteki.     

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze.

Stopnie schodów posiadają oznaczenia bezpieczeństwa.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem Biblioteki, na parkingu miejskim ogólnodostępnym, wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się dostępna dla czytelników toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W Bibliotece nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia dla Dzieci i Młodzieży, Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7.

Do budynku prowadzi jedno wejście, ogólnodostępne dla czytelników i gości od strony ul. Bydgoskiej.

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brakuje wind przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W Filii Biblioteki i Chełmżyńskim Ośrodku Kultury nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Kaźmirek
Odpowiada:Maciej Kaźmirek
Wytworzył:Maciej Kaźmirek
Data ostatniej zmiany:2023-02-28 09:31:10

Archiwum

Data Autor
2021-10-05 12:25 Maciej Kaźmirek zobacz
2020-09-24 09:05 Maciej Kaźmirek zobacz
2020-09-24 09:04 Maciej Kaźmirek zobacz
2020-09-24 09:04 Maciej Kaźmirek zobacz
2018-05-24 09:06 Maciej Kaźmirek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 615