Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa
drukuj

Praca

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównej Księgowej została wybrana Pani Monika Jarzemska zamieszkała w Chełmży.
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Pani Monika Jarzemska spełnia wymagania niezbędne/kryteria formalne. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości, zarządzania i finansów. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym wymaganym na proponowanym stanowisku pracy.
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. JULINA PREJSA W CHEŁMŻY

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
 2. Miejsce wykonywania pracy:  
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża
 3. Zakres obowiązków:
 1. Opracowywanie planu finansowego oraz harmonogramu wydatków PiMBP.
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostki zgodnie
  z zasadami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z rachunku jednostki.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
  i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Nadzór nad majątkiem jednostki (środki trwałe, inwentaryzacja).
 6. Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego.
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.
 8. Opracowywanie dokumentów i instrukcji wewnętrznych regulujących organizację rachunkowości w PiMBP oraz nadzór nad ich stosowaniem.
 9. Rozliczanie dotacji oraz pozyskanych środków finansowych z programów rządowych oraz środków unijnych.
 1. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość zagadnień i przepisów w zakresie:

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Ustawy o rachunkowości
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Ustawa o bibliotekach
 • Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad pełnej księgowości, planu kont oraz zasad gospodarki finansowej instytucji kultury.
 2. Roczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
 3. Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, programu płatnik oraz systemów bankowości elektronicznej.
 4. Prawo jazdy kategorii B.
 5. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 6. Rzetelność, skrupulatność.
 7. Umiejętność analitycznego myślenia.
 8. Komunikatywność.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. Stanowisko znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym II piętro, bez możliwości korzystania z windy.
 2. Praca siedząca.
 3. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe.
 4. Kontakty osobiste i telefoniczne z przełożonym oraz współpracownikami.
 5. Celem sprawdzenia kompetencji dyrektor PiMBP zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy na czas określony.
 1.  Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (wzór  stanowi załącznik do ogłoszenia).
 2. CV kandydata.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających staż.
 5. Kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz  umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku.
 9. Potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną dla kandydatów (załącznik
  do kwestionariusza osobowego kandydata).
 10. Oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie Biuletyn Informacji Publicznej moich danych osobowych”. 

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Główny Księgowy” należy składać w sekretariacie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży ul. Rynek 4, 87-140 Chełmża, w terminie do 29.09.2022 do godz. 12.00.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dyrektor Biblioteki zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Kaźmirek
Odpowiada:Maciej Kaźmirek
Wytworzył:Maciej Kaźmirek
Data ostatniej zmiany:2022-10-28 08:52:36

Archiwum

Data Autor
2022-10-28 08:45 Maciej Kaźmirek zobacz
2022-09-19 16:43 Maciej Kaźmirek zobacz
2022-09-19 16:42 Maciej Kaźmirek zobacz
2020-09-24 08:59 Maciej Kaźmirek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 619