Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
drukuj

Nabór - bibliotekarz - 1 etat

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

ogłasza nabór na 1 stanowisko pracy

młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz

Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: 1 etat
 • Umowa o pracę

Miejsce pracy:

 • Biblioteka Publiczna w Piasecznie – Dział Udostępniania Zbiorów – przewidywane miejsce zatrudnienia - filia w Złotokłosie, jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach w Bibliotece Publicznej w Piasecznie.

Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Szkolenia.

Wymagania niezbędne:

 • Minimum wykształcenie wyższe (min. licencjat).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
 • Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
 • Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 • Udzielanie informacji.
 • Skontrum księgozbioru.
 • Dbałość o stan powierzonego mienia.
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook).
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 • Życiorys (CV).
 • Kopie świadectw pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 26 lipca 2021 r. osobiście w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno lub pocztą na adres wymieniony powyżej (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej w Piasecznie).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko - bibliotekarz”. 
 • Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-piaseczno.pl.
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Łukasz Krzysztof Załęski
Odpowiada:Łukasz Krzysztof Załęski
Wytworzył:Łukasz Krzysztof Załęski
Data ostatniej zmiany:2021-07-06 12:14:06

Archiwum

Data Autor
2021-07-06 12:13 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz
2021-07-06 12:09 Sylwia Chojnacka-Tuzimek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 207