tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
drukuj

Zapytania ofertowe

                                                                                

Nr sprawy CKZiU/ZO/ EFS/ 3/2020                                                  

 

Unieważnienie postępowania nr CKZiU/ZO/ EFS/ 3/2020

dot. świadczenia usługi w zakresie: „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania”- 4 szt.

 

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020 poz. 657), oraz będące następstwem powyższego wystąpienie ograniczeń w realizacji projektów unijnych, informujemy,  że postępowanie o numerze CKZiU/ZO/EFS/3/2020 dot. świadczenia usługi w zakresie „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania”- 4 szt. ogłoszone w dniu 30.03.2020r. w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” zostaje unieważnione.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: CKZiU/ZO/ EFS/3/2020                                                                                 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
z wyboru oferty na
 

 na świadczenie usługi w zakresie: „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania-4szt.”

 

Zamawiający , niniejszym  pismem  informuje  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu na świadczenie usługi w zakresie: „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania-4szt.”

 

Grupa Media Art Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 12

38-500 Sanok

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  wykazał  spełnianie  warunków  udziału  w  niniejszym  postępowaniu  i  brak  podstaw do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także  i jest  ofertą najkorzystniejszą cenowo. Według przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów.           

---------------------------------------------------------------------------------------
Numer sprawy CKZiU/ZO/ EFS/3/2020
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie : „Materiał informacyjno-filmowy/animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania-4szt."
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu : „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia  w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020.
 
Termin składania ofert:  6.04.2020r. do godz. 15.30
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
Nr sprawy: CKZiU/ZO/ EFS/ 2/2020
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
z wyboru oferty na
 

wykonanie dzieła w  zakresie opracowania vademecum doradców zawodowych szkół kształcących w branży  poligraficzno – fotograficzno –reklamowej /zawody technik reklamy, technik organizacji reklamy/ w ramach projektu „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy”  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania i kryteriów oceny ofert,
najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:

Fundacja EJBISI

ul.Pocztowa 16

40-002 Katowice

--------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020                                                                        

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania w zakresie- Rozeznania cenowego nr sprawy CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020 dot. świadczenia usługi w zakresie: „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania”- 4 szt.

 

Informujemy, iż ogłoszone w dniu 02.03.2020 r. postępowanie prowadzone na zasadzie  rozeznania cenowego numer CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020 dot. świadczenia usługi w zakresie: „Materiał informacyjno-filmowy/ animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania”- 4 szt. w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych
ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”   zostaje unieważnione w związku z mało precyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia.

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem. Jednocześnie zapraszamy do składania ofert na ponownie zamieszczone ogłoszenie na w/w zadanie.

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Sosnowiec, 20.03.2020r.
Numer sprawy CKZiU/ZO/ EFS/ 2/2020
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie vademecum dla doradców zawodowych szkół kształcących w branży fotograficzno – poligraficzno – reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy, technik reklamy.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej  ze szkołą zawodowych  w zakresie kształcenia  w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno – reklamowej”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-
2020.
Termin składania ofert:  27.03.2019r. do godz. 15.30
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.
 
  
--------------------------------------------------------------------------
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Sosnowiec, 02.03.2020r.
Numer sprawy CKZiU/ZO/ EFS/ 1/2020
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie : „Materiał informacyjno-filmowy/animacje informacyjne/ dotyczący wypracowanego w projekcie rozwiązania”.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu : „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia  w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-
2020.
Termin składania ofert:  9.03.2019r. do godz. 15.30
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Sosnowiec, 12.12.2019 r.

Nr sprawy: CKZiU.ZO.01.2019                

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zwraca się z prośbą o złożenie szczegółowej oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wymienionego w załączonej specyfikacji. Z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia zostanie zawarta umowa dostawy, z takim zastrzeżeniem,  że w razie braku wystarczających środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe zadanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych pozycji zapytania i do wystosowania prośby do Oferentów o ponowne przesłanie oferty uwzględniającej ww. zmiany.

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 na adres poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@ckziu.com.

 Telefon kontaktowy: 32/ 266 06-82 (Joanna Skakuj).

      -----------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.10.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
z wyboru oferty na
 
 wykonanie usługi wzakresie:opracowanie graficzne, redakcja, korekta i
skład 6 publikacji w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych
ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia  w zawodach z grupy
branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania i kryteriów oceny ofert,
najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:
 
Eduexpert sp. z o.o.
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
 
 -------------------------------------------------------------------
 
Numer sprawy CKZiU.ZO. EFS. 10.2019
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota
Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie
graficzne, redakcja, korekta i skład 6 publikacji.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu : „Model
współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia 
w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik
przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-
2020.
Termin składania ofert:  4.12.2019r. do godz. 10.00
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.9.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota
Roweckiego 64, przesyła w załączeniu informację z wyboru oferty na
wykonanie zadania: "Opracowanie vademecum poradnictwa zawodowego w
branży modowej" w ramach projektu **/„Model współpracy szkół zawodowych
ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej
tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”.
W wyniku przeprowadzonego postepowania i kryteriów oceny ofert, najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:
Integracja psychologiczna
Mariusz Bąberski
43-300 Bielsko – Biała
ul. Antyczna 55
 
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.9.2019
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota
Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie
vademecum poradnictwa zawodowego w branży modowej.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu : „Model
współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia 
w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik
przemysłu mody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-
2020.
Termin składania ofert: do dnia 25.11.2019r. do godz. 15.00
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.8.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
z wyboru oferty na
wykonanie usługi w  zakresie  realizacji technicznej wykładów online – 10 szt. w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia  w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania i kryteriów oceny ofert,
najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:
 
Chavis Piotr Ostaszewski
ul. Dantego 5/41
01-914 Warszawa
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr sprawy CKZiU.ZO.EFS .8.2019
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota
Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w
zakresie realizacji technicznej wykładów online-10 szt.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”.
 
Termin składania ofert: do dnia 05.11.2019r. do godz. 9.00
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.7.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
z wyboru oferty na
 
świadczenie usług turystycznych w zakresie zorganizowania 5 wyjazdów z
Sosnowca do Łodzi w sumie dla grupy 120 osób ( 5 odrębnych wyjazdów- 1
grupa/1 wyjazd, każda grupa po 24 osoby złożona z 22 uczniów i 2
nauczycieli)  w ramach projektu „Nowoczesny model współpracy uczelni
wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy
branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik
organizacji reklamy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój  2014- 2020.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania i kryteriów oceny ofert,
najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:
 
BUS4YOU
Michał Warmuz
ul. Topolowa 24/215
41-303 Dąbrowa Górnicza
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.7.2019
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota
Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej *na świadczenie usług
turystycznych w zakresie zorganizowania 5 wyjazdów z Sosnowca do Łodzi w
sumie dla grupy 120 osób.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu ramach projektu
„Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w
zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej
poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji
reklamy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-
2020
 
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2019r. do godz. 10.00
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.6.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
z wyboru oferty na
 
świadczenie usług turystycznych w zakresie zorganizowania 5 wyjazdów z
Sosnowca do Łodzi w sumie dla grupy 70 osób ( 5 odrębnych wyjazdów- 1
grupa/1 wyjazd, każda grupa po 14 osób złożona z 12 uczniów i 2
nauczycieli), zapewnienie ciepłego posiłku oraz objęcie ubezpieczeniem
uczestników wyjazdu  w ramach projektu „Model współpracy szkół
zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia  w zawodach z
grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”
współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania i kryteriów oceny ofert,
najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:
 
 
BUS4YOU
Michał Warmuz
ul. Topolowa 24/215
41-303 Dąbrowa Górnicza
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.6.2019
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota
Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług
turystycznych w zakresie zorganizowania 5 wyjazdów z Sosnowca do Łodzi w
sumie dla grupy 70 osób.
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu ramach projektu
„Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie
kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu
technik przemysłu mody”.
 
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2019r. do godz. 10.00
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.5.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
z wyboru oferty na
 
świadczenie usług turystycznych w zakresie zorganizowania dwóch
dwudniowych wyjazdów dla grupy 60 uczniów  wraz  z 4 opiekunami  w
ramach projektu „Edukacja krokiem do sukcesu - II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania i kryteriów oceny ofert,
najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:
 
BUS4YOU
Michał Warmuz
ul. Topolowa 24/215
41-303 Dąbrowa Górnicza
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Nr sprawy: CKZiU.ZO.EFS.5.2019
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota
Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług
turystycznych w zakresie zorganizowania dwóch dwudniowych wyjazdów dla
grupy 60 uczniów wraz z 4 opiekunami.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Edukacja
krokiem do sukcesu - II etap”
 
Termin składania ofert: do dnia 30.10.2019r. do godz. 10.00
 
Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: CKZiU/ZO/ EFS/ 4/2019                                                                                   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

z wyboru oferty na

wykonanie dzieła w zakresie opracowania materiału zawierającego analizę potrzeb uczniów i nauczycieli z zawodu pod kątem wykorzystania potencjału uczelni do rozszerzenia oferty edukacyjno-dydaktycznej w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania i kryteriów oceny ofert, najwyższą ilość punktów uzyskała oferta złożona przez Wykonawcę:  

Mariusz Bąberski

Integracja Psychologiczna

ul. Antyczna 55

43-300 Bielsko-Biała

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: nr CKZiU/ZO/ EFS/ 4/2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu  ul. Grota Roweckiego 64, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: "Opracowanie materiału zawierającego  analizę potrzeb uczniów i nauczycieli z zawodu pod kątem wykorzystania potencjału uczelni do rozszerzenia oferty edukacyjno-dydaktycznej".  

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki; nr umowy POWR.02.15.00-00-2012/18-00

 Termin składania ofert: do dnia 11 października 2019r. do godziny 15.00

Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: nr CKZiU/ZO/ EFS/ 3/2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zaprasza do  złożenia ofert na dostawę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie zakupu i dostawy odzieży roboczej dla uczniów/uczennic CKZiU biorących udział w projekcie „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - II etap”

Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach

-------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: nr CKZiU/ZO/ EFS/ 2/2019

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 zaprasza do  złożenia ofert na dostawę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie zakupu i dostawy odzieży roboczej dla uczniów/uczennic CKZiU biorących udział w projekcie „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego - II etap”.  

Zapytanie ofertowe i szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach

-------------------------------------------------------------------------------------

Nr sprawy: CKZiU/ZO/ EFS /1/2019

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z wyboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na pracownie dla branż odzieżowej/modowej i fryzjerskiej w budynku szkolnym CKZiU przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu, do realizacji projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego – II etap”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania  i kryteriów oceny ofert, jako ofertę która uzyskała najwyższą ilość punktów wybrano firmę:  

 

Pracownia Projektowa „MIZAWA”

Mirosław Zawartka

ul. Gen Andersa 31

41-200 Sosnowiec

jako Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Kowalska
Odpowiada:Elżbieta Czernik
Wytworzył:Anna Kowalska
Data ostatniej zmiany:2020-05-04 13:05:07

Archiwum

Data Autor
2020-05-04 12:52 Anna Kowalska zobacz
2020-04-17 14:25 Anna Kowalska zobacz
2020-03-31 12:23 Anna Kowalska zobacz
2020-03-31 12:20 Anna Kowalska zobacz
2020-03-31 12:18 Anna Kowalska zobacz
2020-03-31 12:14 Anna Kowalska zobacz
2020-03-31 12:13 Anna Kowalska zobacz
2020-03-20 13:50 Anna Kowalska zobacz
2020-03-20 13:47 Anna Kowalska zobacz
2020-03-20 13:46 Anna Kowalska zobacz
2020-03-02 13:41 Anna Kowalska zobacz
2019-12-12 10:11 Anna Kowalska zobacz
2019-12-12 09:21 Anna Kowalska zobacz
2019-12-05 11:08 Anna Kowalska zobacz
2019-11-26 10:29 Anna Kowalska zobacz
2019-11-25 15:25 Anna Kowalska zobacz
2019-11-20 15:00 Anna Kowalska zobacz
2019-11-05 12:15 Anna Kowalska zobacz
2019-11-04 11:14 Anna Kowalska zobacz
2019-10-28 13:37 Anna Kowalska zobacz
2019-10-28 13:33 Anna Kowalska zobacz
2019-10-22 14:46 Anna Kowalska zobacz
2019-10-22 14:15 Anna Kowalska zobacz
2019-10-22 14:08 Anna Kowalska zobacz
2019-10-17 08:52 Anna Kowalska zobacz
2019-10-15 15:27 Anna Kowalska zobacz
2019-10-03 13:35 Anna Kowalska zobacz
2019-10-03 13:27 Anna Kowalska zobacz
2019-10-03 13:15 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:32 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:27 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:26 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:23 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:19 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:16 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:15 Anna Kowalska zobacz
2019-05-28 12:15 Anna Kowalska zobacz
2019-05-20 09:03 Anna Kowalska zobacz
2019-05-20 09:02 Anna Kowalska zobacz
2019-04-24 12:18 Anna Kowalska zobacz
2019-04-24 12:16 Nowak Marcin zobacz
2016-05-18 15:23 Nowak Marcin zobacz
2015-06-02 16:52 Nowak Marcin zobacz
2015-05-26 09:40 Nowak Marcin zobacz
2015-05-22 12:07 Nowak Marcin zobacz
2015-05-22 10:02 Nowak Marcin zobacz
2015-05-21 11:20 Nowak Marcin zobacz
2015-05-21 11:15 Nowak Marcin zobacz
2015-05-09 15:06 Nowak Marcin zobacz
2015-05-02 20:24 Nowak Marcin zobacz
2015-04-03 20:51 Nowak Marcin zobacz
2015-03-29 20:18 Nowak Marcin zobacz
2015-03-25 15:35 Nowak Marcin zobacz
2015-03-15 15:46 Nowak Marcin zobacz
2015-02-04 08:04 Nowak Marcin zobacz
2015-01-11 20:00 Nowak Marcin zobacz
2014-10-26 11:22 Nowak Marcin zobacz
2014-10-20 15:15 Nowak Marcin zobacz
2014-10-01 21:38 Nowak Marcin zobacz
2014-09-25 20:19 Nowak Marcin zobacz
2014-09-13 20:19 Nowak Marcin zobacz
2014-06-28 21:41 Nowak Marcin zobacz
2014-06-26 10:50 Nowak Marcin zobacz
2014-06-13 12:40 Nowak Marcin zobacz
2014-06-09 22:23 Nowak Marcin zobacz
2014-06-05 21:55 Nowak Marcin zobacz
2014-05-17 10:00 Nowak Marcin zobacz
2014-04-25 16:14 Nowak Marcin zobacz
2014-03-31 22:16 Nowak Marcin zobacz
2014-02-27 22:32 Nowak Marcin zobacz
2014-02-21 08:51 Nowak Marcin zobacz
2014-02-20 22:07 Nowak Marcin zobacz
2014-01-24 18:23 Nowak Marcin zobacz
2014-01-21 21:01 Nowak Marcin zobacz
2014-01-20 14:48 Nowak Marcin zobacz
2014-01-20 14:30 Nowak Marcin zobacz
2014-01-20 13:14 Nowak Marcin zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 42329