Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
drukuj

Archiwalne

Aktualności

Informacja

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/15

Miasto - Kętrzyn Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2016 - 2018 pn. "Ludzie dla ludzi" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WiM 2014-2020) Oś Priorytetowa 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekt konkursowy.

 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu projektu tj. Wspieraniu osób lub rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji życiowych, w celu przywrócenia zdolności prawidłowego wypełniania tych funkcji.
 2. Zakładane na lata 2016 - 2018 cele szczegółowe projektu będą obejmować między innymi tematykę:
  1. Udzielanie osobom, rodzinom konsultacji i specjalistycznego poradnictwa t.j. poradnictwa psychologicznego, poradnictwa prawnego, poradnictwa rodzinnego (konflikty między pokoleniami, małżonkami, adaptacja, alkoholizm, narkomania, inne),
  2. Wzmocnienie środowiskowych form wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów społeczno - wychowawczych,
  3. Zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych,
  4. Świadczenie usług zdrowotnych poprzez realizację terapii i wsparcia grupowego,
  5. Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie w celu podniesienia jakości codziennego życia,
  6. Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez motywacje i wsparcie.
  Grupę docelową stanowią osoby, w wieku 15-64, lub rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i /lub wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
 3. Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez:
  1. realizację działań zapewniających terapię i wsparcie osób/rodzin zakwalifikowanych do projektu,
  2. zorganizowanie poradnictwa psychologicznego,
  3. zorganizowanie warsztatów podnoszących kompetencje życiowe.
  Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.
 4. Partnerem w projekcie, w zakresie wspólnej realizacji wybranych przedsięwzięć mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO W i M 2014 - 2020 tj. między innymi: spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Projekt realizowany będzie od 01.09.2016 r. do 31.09.2018 r.
 6. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,
  2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
  4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
  5. Ogłoszenie o naborze nr RPWM.11.02.03-IŻ.00-28-001/15 rpo.warmia.mazury.pl/zobacz ogłoszenia i wyniki naborów/
  Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.
 7. Kryteria wyboru partnera:
 8. Kryteria formalne:
  1. Oferta została złożona we wskazanym terminie,
  2. Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami interwencji projektu,
  3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10 pkt e-i ),
  4. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty,
  5. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
  Na etapie oceny formalnej podmiot składający ofertę może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.Kryteria merytoryczne: (0 - 12 pkt)
  1. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych i organizacyjnych pozwalających na realizację projektu - max 3 pkt.
  2. Wkład własny potencjalnego partnera w realizację projektu - dokładny opis i oświadczenie gotowości do wniesienia wkładu własnego finansowego lub niefinansowego - max 4 pkt.
  3. Doświadczenie (wyrażone w latach) w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze w szczególności w obszarze pomocy społecznej, realizacji projektów partnerskich - max 3 pkt.
  4. Koncepcja udziału partnera w projekcie (opis zakresu merytorycznego, szczegółowy budżet, rezultaty, harmonogram) - max 2 pkt.
 9. Termin i sposób składania ofert
 10. Oferty partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta partnerska w projekcie "Ludzie dla ludzi" w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 22.12.2015 r." należy składać lub nadsyłać do dnia 14.01.2016 r. do godz. 12.00 w sekretariacie (pok. nr 246) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11, 11-400 Kętrzyn. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 11. Wymagane dokumenty:
  1. Karta zgłoszenia partnera (zał. nr 1) podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,
  2. Oferta partnerstwa (zał. nr 2) podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,
  3. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),
  4. aktualny statut podmiotu,
  5. Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno - finansowe za poprzedni rok budżetowy,
  6. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
  7. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
  8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
   • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),
   • art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 769),
   • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1417 ze zm.).
  9. Opis doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze,
  10. Proponowany zakres współpracy,
  11. CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizacje zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie działań jakie będą wykonywać w projekcie,
  12. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, np. rekomendacje,
  13. Inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.
  Dokumenty, o których mowa w pkt c - m, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.
 12. Informacje dodatkowe
 13. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
  1. wyboru jednego partnera do realizacji projektu.
  2. zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania.
  3. negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej
  4. unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO W i M, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zmiany trybu naboru projektów z konkursowego na pozakonkursowy.

W przypadku unieważnienia wyboru ogłaszający nabór nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności, ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2016 r. o godz. 9.00. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 11. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie. Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia/umowy partnerskiej.

Wszelkich informacji na temat przedmiotowego naboru udziela pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie - Pani Katarzyna Kłosowska, 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 11, tel.: (89) 751-74-15, e-mail: mops_ketrzyn@wp.pl.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzenna Utko
Odpowiada:Radosław Kliszewicz
Wytworzył:Radosław Kliszewicz
Data ostatniej zmiany:2016-01-27 11:36:06

Archiwum

Data Autor
2016-01-27 11:30 Marzenna Utko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 939