drukuj

Organy Spółki

Władze Spółki

 Organami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,

  • Rada Nadzorcza,

  • Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

Wspólnikami Spółki są: Gmina Nowa Sól -Miasto, Gmina Nowa Sól oraz Gmina Otyń.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych należy zgodnie z Umową Spółki:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

4) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

5) zwrot dopłat,

6) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,

7) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych, inwestycyjnych i

 remontowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,

8) powoływanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,

9) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,

10) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,

11) przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,

12) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

 

Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie Spółki przy podejmowaniu wszelkich umów między Spółką, a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.


Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Agata Katarzyna Świderska-Ostapiak

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umową Spółki, Zarząd:

  • prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla właściwości innych władz Spółki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anita Młynarczyk
Odpowiada:Piotr Małek
Wytworzył:Anita Młynarczyk
Data ostatniej zmiany:2018-10-03 14:53:30

Archiwum

Data Autor
2018-01-24 12:15 Anita Młynarczyk zobacz
2018-01-24 10:40 Anita Młynarczyk zobacz
2018-01-24 10:40 Anita Młynarczyk zobacz
2017-02-09 07:57 Anita Młynarczyk zobacz
2015-01-13 13:05 Anita Młynarczyk zobacz
2014-12-30 10:07 Anita Młynarczyk zobacz
2013-03-25 14:17 Anita Młynarczyk zobacz
2013-03-25 14:17 Anita Młynarczyk zobacz
2013-03-25 14:17 Piotr Małek zobacz
2013-03-25 14:16 Piotr Małek zobacz
2013-03-25 10:56 Piotr Małek zobacz
2010-11-22 15:28 Piotr Małek zobacz
2010-11-22 15:28 Piotr Małek zobacz
2010-11-22 15:11 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1074