Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencji:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach jest jednostką organizacyjną Gminy Niemce realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowania przez OPS działań jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Niemce przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. W szczególności pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w których występują problemy:

–ubóstwa,

–sieroctwa,

–bezdomności,

–potrzeby ochrony macierzyństwa,

–bezrobocia,

–niepełnosprawności,

–długotrwałej choroby,

–bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

–alkoholizmu lub narkomanii,

–trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

–klęski żywiołowej lub ekonomicznej,

 

Pomoc osobom i rodzinom wymagającym społecznego wsparcia realizowana jest poprzez:

 

–udzielanie świadczeń pieniężnych stałych, okresowych i celowych,

–świadczenie usług opiekuńczych,

–pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych,

–wsparcie osób niepełnosprawnych w ich integracji ze społecznością lokalną,

–organizowanie form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

–pomoc skierowaną na dzieci pozbawione właściwej opieki rodziców,

–pracę socjalną i inne działania zamierzające do poprawy sytuacji mieszkańców, m.in. poradnictwo, pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, mediacje, rzecznictwo, działania na rzecz integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz aktywizację środowiska lokalnego oraz inne działania podejmowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby osoby, rodziny, środowiska lokalnego;

–utrzymanie i doskonalenie infrastruktury socjalnej, przeprowadzanie analiz sytuacji grup ludności, zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, doradztwo metodyczne.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Stawinoga
Odpowiada:Paweł Stawinoga
Wytworzył:Paweł Stawinoga
Data ostatniej zmiany:2019-05-08 21:53:54

Archiwum

Data Autor
2019-05-08 21:53 Paweł Stawinoga zobacz
2019-05-08 21:51 Paweł Stawinoga zobacz
2019-05-08 21:48 Paweł Stawinoga zobacz
2019-05-08 12:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 177