Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach
drukuj

Organizacja

W latach 90-tych rozpoczęły się w Polsce przemiany o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym, obejmujące istniejące wówczas struktury państwa. W oparciu o nową ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym, wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe, powoływały do życia gminne jednostki organizacyjne, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Te zadania, w gminie Niemce, powierzono nowo utworzonemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Niemcach, którego powołano uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Niemcach z dnia 30 marca 1990 r., jako jednostkę samorządu terytorialnego, działającą w ramach osobowości prawnej gminy, realizującą część zadań publicznych gminy.

Nazwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach funkcjonuje od 1 lipca 1990r. do dziś. Siedzibą jednostki jest budynek przy ul. Lubelskiej 119. Pierwszym kierownikiem jednostki została Pani Anna Smolińska – pracownik Urzędu Gminy w Niemcach. Do zespołu dołączyli pracownicy socjalni przeniesieni z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach i Ciecierzynie – Urszula Kotyra, Hanna Lipska i Ewa Wolny.

Praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach stale ewaluowała i poszerzała się o nowe zadania.  W wyniku tego wyodrębniono stanowiska ds. księgowości, świadczeń rodzinnych,  funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego.

W okresie od 2008r. do 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach wdrażał nowe formy usług społecznych dla swoich klientów, które możliwe były do zrealizowania dzięki pozyskaniu środków Unii Europejskiej. W okresie 5 lat realizowano projekt systemowy, w ramach którego przeprowadzono aktywizację  zawodową, zdrowotną i społeczną dla 145 mieszkańców gminy Niemce.

System pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zobowiązał władze gminy do dodatkowych działań mających na celu wspieranie rodzin. Wyrazem tego było m.in. pojawienie się w gminie Niemce – asystenta rodziny.

W odpowiedzi na zjawisko przemocy, w gminie Niemce powołano Gminny Zespół Interdyscyplinaryny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego przewodniczącym wybrano kierownika OPS.

Od 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach sprawnie realizuje program Karty Dużej Rodziny.  

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zatrudnia łącznie 24 osoby, w tym 9 pracowników socjalnych.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Akty prawne:

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustaw:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • Ustawy z 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz posiłkuje się przepisami prawa zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Stawinoga
Odpowiada:Paweł Stawinoga
Wytworzył:Paweł Stawinoga
Data ostatniej zmiany:2019-05-09 09:32:41

Archiwum

Data Autor
2019-05-08 20:52 Paweł Stawinoga zobacz
2019-05-08 12:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 581