Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
drukuj

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 

Lp. Nazwa organu kontroli Data Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli
 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  7.12.2017r., 8.12.2017r., 12.12.2017r.

Zakresem kontroli była objęta prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązana jest Spółka oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto kontrolą objęto ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku kontroli dokonano drobnej korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ramach przeprowadzonej kontroli nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.  

 2 Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku

23-27.04.2018r. 

Zakresem kontroli była objęta prawidłowość realizacji zadań związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi zgodnie z zasadami określonymi umową Powierzenia Zadań z dnia 16 lutego 2016 r. z późn. zm. Kontrola objęła okres funkcjonowania Spółki od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. W dniu 10.08.2018 r. przekazane zostały do Spółki zalecenia pokontrolne z prośbą o ich wdrożenie do dnia 15.09.2018 r. W dniu 12.09.2018 r. Wykonawca przekazał informację do Marszałka Województwa Pomorskiego  o zrealizowaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych.
3 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

12-27.11.2020r.

Przedmiot kontroli:

1. Realizacja obowiązków wynikających z Umowy Powierzenia Zadań w oparciu o procedury wewnętrzne podmiotu w zakresie:
- przygotowania i przedkładania Powierzającemu informacji o trybie i warunkach wyboru, odpowiednio, Pośredników Finansowych lub Odbiorców Wsparcia oraz o zasadach współpracy z wybranymi podmiotami w celu otrzymania zgody na wszczęcie postępowania,
- organizacja wyboru odpowiednio Pośredników Finansowych lub Odbiorców Wsparcia oraz przedkładanie Powierzającemu zbiorczej informacji o dokonanej ocenie jak również o wynikach takiego wyboru,
- zawieranie umów z odpowiednio Pośrednikami Finansowymi lub Odbiorcami Wsparcia,
- monitorowanie postępu osiąganego przez Odbiorców Wsparcia, w tym w szczególności monitorowani spłat dokonywanych przez Odbiorców Wsparcia,
- kontrola Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia zgodnie z zasadami określonymi w par. 13 umowy,
- monitorowanie wdrażania przez Pośredników Finansowych i Odbiorców Wsparcia zaleceń pokontrolnych,
- przekazywanie Pośrednikom Finansowym oraz Odbiorcom Wsparcia szczegółowych zasad i zaleceń wypełniania obowiązków, w tym obowiązków informacyjno-promocyjnych.
2. Prawidłowość rozliczania rekompensaty z tytułu realizacji zadań powierzonych, w tym weryfikacja zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych oraz premii, nagród i innych dodatków do wynagrodzeń w oparciu o procedury wewnętrzne i dokumenty zatwierdzone przez Powierzającego.
3. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

20-23.06.2022 r. 

Zakres rzeczowy i finansowy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz zapisami Umowy nr UDA-RPPM.IF-00-003/22-00 z dnia 25 marca 2022 r. o finansowaniu

Projektu pn. „Poprawa dostępu pomorskich MŚP do finansowania inwestycji poprzez wsparcie zwrotne ukierunkowane na kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków (Pomorski Fundusz Rozwoju – REACT-EU)”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie sformułowano zaleceń.

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

10.10-3.11.2022 r.

 

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych,
  • prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Keller, Maciej Kniter
Odpowiada:Joanna Keller, Maciej Kniter
Wytworzył:Joanna Keller, Maciej Kniter
Data ostatniej zmiany:2022-11-07 14:14:24

Archiwum

Data Autor
2022-07-04 11:10 Joanna Keller, Maciej Kniter zobacz
2021-01-22 19:12 Joanna Keller, Maciej Kniter zobacz
2020-01-17 13:56 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:56 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:55 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:54 Joanna Keller zobacz
2020-01-17 13:50 Joanna Keller zobacz
2019-11-12 09:26 Sylwia Langowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 699