Biuletyn Informacji Publicznej
Lwówecka Biblioteka Publiczna
drukuj

Deklaracja dostępności

Lwówecka Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lwóweckiej Biblioteki Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 03.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:   30.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część grafik nie została opatrzona atrybutem alt z napisem

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Lwóweckiej Biblioteki Publicznej
 • Adres: Plac Wolności 1
  59-600 Lwówek Śląski
 • E-mail: sekretariat@bibliotekalwowecka.pl
 • Telefon: 75 782 45 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Główna – Ratusz (Dział Dziecięcy, Dział dla Dorosłych, Placówka Historyczno – Muzealna)

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dział Dziecięcy znajduje się na parterze, wejście dostępne jest również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dział dla Dorosłych oraz Placówka Historyczno – Muzealna znajdują się na pierwszym piętrze budynku, wejście wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się na pierwsze piętro – brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m. Toaleta na parterze dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny – oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 3 – Kotliska 26

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych – przed wejściem do biblioteki znajduje się podjazd.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są ogólnodostępne. Lokal umieszczony jest na jednym poziomie, na parterze, bez barier architektonicznych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m. Toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny – oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do budynku.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 6 – Sobota 51

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 7 – Rakowice Wielkie 49c

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny dostępny przed budynkiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Filia nr 8 – Niwnice 149

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Wejście do budynku wyłącznie schodami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody częściowo wyposażone w poręcze. Brak przystosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich pozwalający dostać się do budynku.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dostosowań. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, podjazdy, platformy, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia Braille’m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Parking publiczny dostępny przed budynkiem. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia strony:

– obsługa strony jest możliwa zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki

– uruchomiono narzędzia dostępności: zmiana rozmiaru czcionki, pogrubienie czcionki, skala szarości, jasne tło, zmiana kontrastu wysoki/odwrócony. podkreślenie linków

– pomoc w nawigacji – zawsze widoczne okienko wyszukiwarki

– strona jest częściowo rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych

– całość serwisu  oparta na stylach CSS

Oświadczenie

Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony do wymagań prawnych. Zakończenie prac planowane jest na koniec 2021 r.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Na podstawie art. 18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Lwówecka Biblioteka Publiczna powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, organ niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Biblioteka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Na podstawie art. 29. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu
faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem".

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Lwówecka Biblioteka Publiczna niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W zawiadomieniu, w którym podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.
W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.
W przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
1) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności albo
2) w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności albo
3) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
- wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął wskazany powyżej termin.
Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.
Stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi.

W przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji, zapewnienie dostępności, wraz z określeniem:
1) sposobu zapewnienia dostępności skarżącemu;
2) terminu realizacji nakazu, nie krótszego niż 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie krótszego niż 60 dni, od dnia doręczenia decyzji.
Prezes Zarządu PFRON, w drodze decyzji, odmawia nakazania podmiotowi publicznemu zapewnienia dostępności, w przypadku gdy podmiot publiczny wykaże, że nie zapewnił dostępności, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, a zapewnił dostęp alternatywny, skarga jest bezzasadna.
Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Baca
Odpowiada:Joanna Baca
Wytworzył:Joanna Baca
Data ostatniej zmiany:2021-09-07 15:42:22

Archiwum

Data Autor
2021-06-07 10:54 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:25 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:23 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:22 Joanna Baca zobacz
2021-03-31 11:18 Joanna Baca zobacz
2020-09-23 13:36 Joanna Baca zobacz
2020-09-23 13:07 Joanna Baca zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 159