Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole Nr 2
drukuj

Organy przedszkola

ORGANY PRZEDSZKOLA

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców


Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 Opracowywanie i zatwierdzanie  w formie uchwały:

1. Projektu rozwoju placówki.

2. Organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3. Programu wychowawczego placówki

4. Innowacji, eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych, które maja być prowadzone
na terenie placówki.

5. Statutu placówki oraz zmiany w statucie.

6. Organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Regulaminów Przedszkola o charakterze wewnętrznym.

8. Wniosków o skreśleniu dziecka z listy.

Opiniowanie w sprawach:

1. Organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.

2.  Projektu planu finansowego placówki.

3.  Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

4. Propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5. Programów opracowanych przez nauczycieli i przyjmowanie do realizacji.

6. Dopuszczania do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.

Wnioskowanie w sprawach:

1. Doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Oceny pracy nauczyciela.

3. Odwołania dyrektora ze stanowiska kierowniczego.


Rada Rodziców

Jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci do niego uczęszczających.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

a) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi

    wszystkich spraw Przedszkola;

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, wychowania    Przedszkola;

c) opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny dorobku zawodowego (nieobligatoryjnie);

d) w  porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalanie programu wychowawczego Przedszkola;

e) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwalanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rowojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska;

f) na wniosek dyrektora Przedszkola opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu przez stowarzysznie lub inną oorganizację;

g) opiniowanie projektu planu finansowego składnego przez dyrektora Przedszkola;

h)  wnioskowanie do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, a o dokonanie oceny pracy dyrektora do organu prowadzącego;

i) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola.

W Przedszkolu oprócz Rady Rodziców działają róznież Rady Oddziałowe, z których jeden przedstawiciel wchodzi w skład Rady Rodziców. Rady Oddziałowe mogą występować, w porozumieniu z wychowawcą, z wnioskami do dyrektora w sprawach istotnych dla oddziału.


Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Anna Gluza
Odpowiada:mgr Anna Gluza
Wytworzył:mgr Anna Gluza
Data ostatniej zmiany:2014-10-15 10:17:15

Archiwum

Data Autor
2013-10-11 10:29 Anna Gluza zobacz
2012-12-20 10:36 mgr inż. Kamila Wojtkowiak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1009