Biuletyn Informacji Publicznej
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
  https://www.e-bip.org.pl/sosw.torun/
 2. DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 2010-09.
 3. DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 2023-09.
 4. STATUS STRONY INTERNETOWEJ POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 1. METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 1. DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

87-100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21
tel.: 881 211 042 
e-mail: sekretariat@sosw.torun.pl lub alicja.wolter@sosw.torun.pl
strona internetowa: www.sosw.torun.pl

Strona BIP: https://www.e-bip.org.pl/sosw.torun/

 1. WYŁĄCZENIA:
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Od czasu wprowadzenia standardów WCAG 2.0. zwracamy szczególną uwagę, aby obecnie wszystkie zamieszczane teksty cechowała:
  • zwiększona wielkość czcionki
  • odpowiednio dobrany krój czcionki - bardziej przyjazny dla czytelnika
  • odpowiednia interlinia
  • właściwy kontrast między tłem, a tekstem
  • odsyłacze zmieniały kolor na kontrastowy
  • wyróżnienie treści, pogrubianie tytułów, nagłówków
 • Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.

 SKRÓTY KLAWIATUROWE:

 • W ramach strony dostępna jest nawigacja umożliwiająca uruchamianie kolejnych elementów strony za pomocą Tab+Enter (każdy element strony jest odpowiednio fokusowany, zaznaczony ramką, nawigacja klawiszem Tab, otwieranie kolejnego elementu klawiszem Enter)

 STRONA POSIADA:

 • Podwyższony kontrast
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • Podświetlane linki
 • Instrukcję korzystania z BIP
 • Jasne tło
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  • CTRL + F - służy on do wyszukiwania słów w tekście strony
  • CTRL + T - służy do otwierania nowej karty w przeglądarce
  • ALT + HOME - do otwierania zadeklarowanej strony głównej przeglądarki
  • CTRL + TAB - do przechodzenia między kartami przeglądarki
  • ESCAPE - przy otwieraniu strony dla zatrzymania jej ładowania, inaczej STOP
  • F11 - przejście do trybu FULLSCREEN, czyli wyświetlanie stron na pełnym ekranie.
 1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:


KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wszystkie budynki Ośrodka dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie budynki posiadają windy, platformy schodowe, podjazdy, oznaczania korytarzy, oznaczenia sal, itp.) W Ośrodku istnieje system kontroli dostępu wejść i wyjść z budynków.
  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze Ośrodka dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
  • Wszystkie budynki posiadają windy, platformy schodowe, podjazdy. Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Korytarze posiadają oznaczenia dla osób słabowidzących.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
 • Ośrodek dysponuje pochylniami, platformami, itp.
  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Do budynku Ośrodka ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym zgodnie z obowiązującą procedurą wejścia na teren Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu osób korzystających z psa asystującego stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka nr 41/2021/2022 z dnia 25.01.2022 r. znajdującym się na stronie Ośrodka.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Ośrodku z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty pod adresem email: sekretariat@sosw.torun.pl

 1. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE:

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty pod adresem email: sekretariat@sosw.torun.pl

 1. INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:
 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Alicja Wolter, adres email: alicja.wolter@sosw.torun.pl

 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@sosw.torun.pl

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 • Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  https://www.rpo.gov.pl 

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-17

Osoby odpowiedzialne

Autor:Alicja Wolter
Odpowiada:Alicja Wolter
Wytworzył:Alicja Wolter
Data ostatniej zmiany:2023-09-05 18:22:22

Archiwum

Data Autor
2023-09-05 18:19 Alicja Wolter zobacz
2021-02-18 16:55 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:36 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:35 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:29 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:27 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:26 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:25 Alicja Wolter zobacz
2020-09-23 17:24 Alicja Wolter zobacz
2019-05-03 10:09 Alicja Wolter zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 914