tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka
drukuj

Informacje nieudostępnione

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.), który należy przesłać na adres:

Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
87-100 Toruń
ul. Żwirki i Wigury 15 i 21

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Toruniu powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Kujawsko - Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Toruniu uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Toruniu następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Alicja Wolter
Odpowiada:Alicja Wolter
Wytworzył:Alicja Wolter
Data ostatniej zmiany:2017-12-07 21:57:50

Archiwum

Data Autor
2017-10-16 18:00 Alicja Wolter zobacz
2010-10-21 17:02 Alicja Wolter zobacz
2010-10-16 22:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 698