Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 13
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje  prowadzone w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich

Rejestry i ewidencje w zakresie nauczania

1.

księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 

2.

księga uczniów

 

3.

imienna ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły,

 

4.

imienna ewidencja wydanych legitymacji szkolnych,  oraz duplikatów legitymacji szkolnych

 

5.

imienna ewidencja wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną,

 

6.

rejestr druków ścisłego zarachowania (ewidencja przychodu i rozchodu druków),

 

7.

wykazy uczniów i ewidencja ich obecności, prowadzone w dziennikach lekcyjnych (w tym dzienniku indywidualnego nauczania), dzienniku zajęć świetlicy, dziennikach innych zajęć (np. zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć pozalekcyjnych), dziennikach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu, dziennikach indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, księgach arkuszy ocen uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

 

8.

rejestr uchwał rady pedagogicznej,

9.

księga protokołów zebrań rady pedagogicznej lub inaczej usystematyzowany zbiór protokołów rady,

10.

rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,

11.

rejestr zezwoleń dyrektora (decyzji)

12

rejestr wydanych zaświadczeń o przebiegu nauczania ucznia,

13.

rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie indywidulanego nauczania oraz opinii, wydanych uczniom przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – złożonych w szkole,

14.

rejestr wydanych przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego oraz opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego – złożonych w szkole,

15.

rejestr zwolnień wydanych przez dyrektora w zakresie zajęć wychowania fizycznego oraz zwolnień w zakresie nauki drugiego języka obcego,

16.

rejestr zgłoszeń rodziców wyrażających życzenie organizacji w szkole nauki religii i/lub etyki dla ich niepełnoletnich dzieci oraz zmian w tym zakresie,

17.

rejestr pisemnych rezygnacji rodziców z udziału ich niepełnoletnich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,

18.

rejestr nagrody rzeczowe dla uczniów za wyniki w nauce

19.

rejestr decyzji dyrektora wydanych w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

20.

rejestr wydanych kart rowerowych,

21.

ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego,

 

Rejestry i ewidencje w zakresie bezpieczeństwa uczniów 

22.

rejestr wypadków,

23.

rejestr wyjść grupowych, z wyjątkiem wycieczek,

24.

rejestr – oświadczeń do odbioru dziecka ze szkoły przez rodziców lub upoważnionych opiekunów

25.

rejestr zatwierdzonych przez dyrektora wycieczek szkolnych

26.

rejestr awarii i usterek

 

Rejestry kadrowo-płacowe

Rejestry i ewidencje szkoły jako pracodawcy

27.

rejestr zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników szkoły,

28.

rejestr wydanych świadectw pracy,

29.

rejestr legitymacji wydanych nauczycielom ,

30.

ewidencja zastępstw nauczycieli (tzw. księga zastępstw),

31.

ewidencja rozliczenia godzin ponadwymiarowych,

32.

rejestr szkoleń pracowniczych obowiązkowych (BHP),

33.

rejestr skierowań na badania lekarskie i zaświadczeń,

34.

karty czasu pracy pracownika ,

35.

karty wyposażenia pracowników w odzież ochronną, okulary,

36.

rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,

37.

rejestr wydanych delegacji służbowych,

38.

rejestr wypadków pracowników przy pracy,

39.

rejestr umów-zleceń.

40.

rejestr zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela

41.

rejestr wniosków o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego, a także o wyrażenie zgody na odbycie dodatkowego stażu,

42.

rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego,

43.

rejestr zaświadczeń o akceptacji, wydanych nauczycielom przez komisje kwalifikacyjne (wg przepisów Karty Nauczyciela),

44.

rejestr wydanych decyzji dyrektora nadających stopień nauczyciela kontraktowego (aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego) lub decyzji odmawiających nadania stopnia awansu zawodowego,

45.

rejestr złożonych przez nauczycieli uzyskanych aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego,

46.

rejestr wydanych kart oceny pracy nauczyciela.

 

Rejestry o charakterze administracyjnym i porządkowym

47.

ewidencja wysłanych zawiadomień o realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów spoza obwodu szkoły,

48.

ewidencja wysłanych upomnień oraz powiadomień organu prowadzącego w zawiązku z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego,

49.

rejestr skarg i wniosków,

50.

ewidencja korespondencji wchodzącej i wychodzącej (np. dziennik korespondencyjny),

51.

książka doręczeń korespondencji,

52.

księga kontroli zewnętrznych oraz rejestr kontroli wewnętrznych,

53.

ewidencja pełnomocnictw,

54.

ewidencja upoważnień, w tym do przetwarzania danych osobowych,

55.

rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

56.

szkolna składnica akt,

57.

księga druków ścisłego zarachowania

58.

rejestr pieczęci i pieczątek,

59.

książka zdawczo-odbiorcza kluczy

60.

rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

 

Dokumentacja w zakresie gospodarki materiałowej

61.

ewidencja środków trwałych i wyposażenia (księga środków trwałych, kartoteka magazynowo-ilościowa, kartoteka ilościowo-wartościowa),

62.

księga zbiorów bibliotecznych oraz rejestr ubytków,

63.

książka obiektu budowlanego (m.in. zawierająca wykaz kontroli okresowych dotyczących stanu technicznego obiektu i przydatności do użytkowania, wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie)

 

W celu udostępnienie danych zawartych w rejestrach i archiwach należy pobrać i złożyć wniosek do sekretariatu szkolnego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Michalska
Odpowiada:Marta Michalska
Wytworzył:Marta Michalska
Data ostatniej zmiany:2023-07-02 17:59:51

Archiwum

Data Autor
2022-06-22 12:51 Marta Michalska zobacz
2022-06-13 21:44 Marta Michalska zobacz
2018-10-03 08:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 326