Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 13
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. J. Skrzeka w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp13.mmj.pl, sp13siemce.edu.pl.

 

Data publikacji strony internetowej:  2018.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony (w zakresie BIP) dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marta Michalska.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322282053. Na adres e-mail sp13@mmj.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

          W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego, kontaktu korespondencyjnego, a także drogą elektroniczną.  W razie wystąpienia potrzeby jest w stanie zapewnić, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku, w tym możliwość skorzystania z języka migowego (kontakt z wolontariuszem).

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Michalska
Odpowiada:Marta Michalska
Wytworzył:Marta Michalska
Data ostatniej zmiany:2023-01-25 15:25:47

Archiwum

Data Autor
2023-01-25 15:24 Marta Michalska zobacz
2021-03-10 11:30 Marta Michalska zobacz
2021-03-10 11:28 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 688