Biuletyn Informacji Publicznej
Uzdrowisko Rabka S.A.
drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic jednorazowych

Ogłoszenie BZP nr 768352-N-2020 z dnia 17.12.2020 r.

"Uzdrowisko Rabka" S.A.: dostawy rękawic jednorazowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej :Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych :Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających :Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :Nie
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: "Uzdrowisko Rabka" S.A., krajowy numer identyfikacyjny 49197107400000, ul. ul. Orkana  49 , 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 676 020, e-mail zakupy@uzdrowisko-rabka.pl, faks 182 676 010.
Adres strony internetowej (URL): www.uzdrowisko-rabka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) :Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :Tak :https://www.e-bip.org.pl/uzdrowiskorabka/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem :Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie :Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: osobiście, kurierem, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres: Uzdrowisko-Rabka S.A. ul. Orkana 49,34-700 Rabka-Zdrój, sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne :Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy rękawic jednorazowych
Numer referencyjny: ZP.28.PN.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny : Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rękawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm : op 995. Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną:op 150. Rękawice nitrylowe teksturowane bezpudrowe, teksturowane na opuszkach palca min. 0,04mm - 0,13mm, dłoń: 0,07 + 0,01mm mankiet: 0,06 długość min.240mm: op.2480 Szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1, nr 3.2, nr 3.3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 18424300-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 30.06.2021
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostaje spełniony jeżeli Wykonawca posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych produktów. Oświadczenie, że dostarczane rękawice posiadają wymagane świadectwa rejestracji, atesty, parametry, stosowne zezwolenia dopuszczające do obrotu przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej, oraz spełniają wszelkie normy w tym zakresie, Wykonawca dostarczy na każde żądanie Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu :Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji :Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie, że dostarczane rękawice posiadają wymagane świadectwa rejestracji, atesty, parametry, stosowne zezwolenia dopuszczające do obrotu przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej, oraz spełniają wszelkie normy w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej :Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z uwagi na tymczasowe ograniczenie przez Ministra Zdrowia działalności leczniczej ( pandemia COVID-19 ), ilości zamawianego towaru będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej ilości potrzebnego towaru i nie gwarantuje Wykonawcy żadnego minimum dostaw. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie należne mu z tytułu faktycznie wykonanych dostaw. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 1, Ustawy Pzp , i zgodnie z art 144 pkt 3 Ustawy Pzp. Ostateczna wartość umowy ( wartość dostaw ) uzależniona będzie od ilości osób przebywających na leczeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy. .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

rekawice diagnostyczne latexowe niesterylne...

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rękawice diagnostyczne latexowe niesterylne,bezpudrowe jednorazowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń , grubość rękawicy w części palca 0,13mm do 0,15 mm,rękawice o długości min.240mm : op 995. Szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wartość minimalnej dostawy jednorazowej

10,00

termin załatwienia reklamacji

10,00

termin realizacji składanych zamówień

10,00

termin płatności

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

rękawice diagnostyczne winylowe...

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rękawice diagnostyczne winylowe bezpudrowe niesterylne jednorazowe , kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń ,grubość rękawicy w części palca min.0,11mm długość min.240mm zgodne z normą EN455-1.2.3.4. oraz EN3743 lub równoważną:op 150. Szczegóły zamówienia w zał. nr 3.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

wartość minimalnej dostawy jednorazowej

10,00

termin realizacji składanych zamówień

10,00

termin załatwienia reklamacji

10,00

termin płatności

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

rękawice nitrylowe teksturowane...

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rękawice nitrylowe teksturowane bezpudrowe, teksturowane na opuszkach palca min. 0,04mm - 0,13mm, dłoń: 0,07 + 0,01mm mankiet: 0,06 długość min.240mm: op.2480 Szczegóły zamówienia w zał. nr 3.3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 18424300-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 30.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji składanych zamówień

10,00

wartość minimalnej dostawy jednorazowej

10,00

termin załatwienia reklamacji

10,00

termin płatności

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:LCh
Odpowiada:LCH
Wytworzył:LCH
Data ostatniej zmiany:2020-12-17 15:51:28

Archiwum

Data Autor
2020-12-17 15:47 sekretariat zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 494