Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
drukuj

Przedmiot działalności

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie  
Redaktor: Administrator   
04.09.2008.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zwany dalej "Zarządem Dróg" działa na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 204, poz 2086  z późn. zm.).

2.    Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.z 2003r. nr 58, poz. 515  z późn. zm.).

3.    Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 ).

4.    Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

5.    Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) .

6.    Statutu Powiatu Opatowskiego.

§ 2

  1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , w ramach powiatowej administracji zespolonej Powiatu Opatowskiego
  2. Zarząd Dróg pełni w imieniu Zarządu Powiatu funkcję - zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych.
  3. Siedzibą Zarządu Dróg jest: ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów.
  4. Terenem działania Zarządu Dróg jest Powiat Opatowski obejmujący:

-     miasto i gmina Opatów

-     miasto i  gmina Ożarów

-          gminę Baćkowice

-          gminę Iwaniska

-          gminę Lipnik

-          gminę Sadowie

-          gminę Tarłów

-          gminę Wojciechowice

 II. ZADANIA ZARZĄDU DRÓG

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie
 planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą
o drogach publicznych, a w szczególności:

1)      opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,

3)       pełnienie funkcji inwestora,

4)      utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6)      przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7)      koordynacja robót w pasie drogowym,

8)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9)      prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

10)  sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11)  przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnienie ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

12)   wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

13)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

15)  wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16)  prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na terenie powiatu i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Opatowskiemu

 

17)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

18)  utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

19)  nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w  ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

20)  nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami, i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

21)  wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządcy drogi wynikających  z obowiązujących przepisów prawa

22)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych

23)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

 

§ 4

Zarząd Dróg ma prawo do :

1)       wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

2)       urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy
w komunikacji na drodze,

3)       ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,


III. ORGANIZACJA ZARZĄDU DRÓG

§ 5

1.      Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.

2.      Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3.      Dyrektora Zarządu  Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

4.      Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

5.      Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.§ 6

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg.

IV. ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ

§ 7

1.      Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , finansowaną  przez budżet Powiatu
 Opatowskiego.

2.      Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność finansową na podstawie zatwierdzonego rocznego planu finansowego.

3.      Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

4.      Za prawidłowe wykonanie budżetu jednostki odpowiada Dyrektor Zarządu Dróg.

5.      W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi umocowania Dyrektora Zarządu Dróg określają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień.

§ 8

1.   Zarząd Dróg gospodaruje powierzonym mieniem ze szczególną starannością i jego ochroną.

2.   Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg. 

 V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

§ 9

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 10

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert M. Ostatek
Odpowiada:Robert M. Ostatek
Wytworzył:Robert M. Ostatek
Data ostatniej zmiany:2020-12-10 13:51:42

Archiwum

Data Autor
2020-12-10 13:28 Robert Ostatek zobacz
2020-07-03 08:29 Robert Ostatek zobacz
2020-06-26 11:23 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 247