Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
drukuj

Przedmiot działalności

UCHWAŁA NR LXXIII.126.2022 RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie owiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/211/06 z dnia 24 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 207, poz. 2326).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Przewodnicząca Rady
Powiatu w Opatowie
Bożena Kornacka

Opublikowano:
DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA SWIETOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 3 stycznia 2023 r.
Poz. 45
Podpisany przez:
Lukasz Wilkiewicz
Data: 03.01.2023 11:43:34


Załącznik do uchwały Nr LXXIII.126.2022
Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r.


Rozdział 1.Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zwany dalej "ZDP" jest jednostką organizacyjną Powiatu Opatowskiego.
2. Siedzibą ZDP jest miasto Opatów.
3. Terenem działania ZDP jest Powiat Opatowski obejmujący teren Miasta i Gminy Opatów, Gminy Baćkowice, Miasta i Gminy Iwaniska, Gminy Lipnik, Gminy Sadowie, Miasta i Gminy Ożarów, Gminy Tarłów, Gminy Wojciechowice.
4. ZDP jest zarządcą dróg powiatowych, przy pomocy którego Zarząd Powiatu w Opatowie wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanej dalej „ustawą" oraz innych przepisów.
5. Nadzór nad działalnością ZDP sprawuje Zarząd Powiatu w Opatowie, zwany dalej Zarządem Powiatu.


Rozdział 2.
Przedmiot działalności.
§ 2. 1. Przedmiotem działalności ZDP jest:
1) wykonywanie, w imieniu Zarządu Powiatu obowiązków zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Opatowskiego w sprawach z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, wynikających w szczególności z ustawy, w tym z art. 20 ustawy, tj.:
a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
c) pełnienie funkcji inwestora,
d) utrzymanie części drogi, urządzeń drogi, budowli ziemnych, drogowych obiektów inżynierskich, znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy,
e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
f) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
g) koordynacja robót w pasie drogowym,
h) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
i) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
j) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
k) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym stan bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego,
l) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
m) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
n) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
o) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
p) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
q) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
r) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
s) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
t) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w lit. s na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
u) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy,
v) zarządzanie bezpieczeństwem dróg, o których mowa w rozdziale 2b ustawy;
2) działanie w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu w sprawach administracyjnych, których przedmiotem jest nabycie przez Powiat Opatowski prawa własności nieruchomości w trybie art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
3) wydawanie w imieniu Starosty Opatowskiego zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
4) wykonywanie kontroli ruchu drogowego w stosunku do pojazdów poruszających się drogą powiatową.
2. ZDP, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy jest uprawniony do:
1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;
2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
3. W wykonywaniu zadań określonych w ust. 1, ZDP współdziała z:
1) organami administracji rządowej i samorządowej;
2) komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz powiatowymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi;
3) innymi podmiotami.

Rozdział 3.
Organizacja
§ 3. 1. Dyrektora ZDP zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor ZDP kieruje jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw.
3. Dyrektor ZDP odpowiada za działalność i realizację zadań statutowych, gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi.
4. Szczegółową organizację ZDP, zakres zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres podstawowych obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach, określa regulamin organizacyjny ZDP, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Opatowie.
5. Dyrektor ZDP wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ZDP.
6. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności ZDP.
Dziennik Urzedowy Województwa Swietokrzyskiego – 3 – Poz. 45
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 4. 1. ZDP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ZDP jest roczny plan finansowy jednostki.
3. ZDP prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansach publicznych.


Przewodnicząca Rady
Powiatu w Opatowie
Bożena Kornacka

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert M. Ostatek
Odpowiada:Robert M. Ostatek
Wytworzył:Robert M. Ostatek
Data ostatniej zmiany:2023-02-06 08:15:44

Archiwum

Data Autor
2023-02-06 08:14 Robert M. Ostatek zobacz
2023-02-06 08:12 Robert M. Ostatek zobacz
2020-12-10 13:51 Robert M. Ostatek zobacz
2020-12-10 13:28 Robert Ostatek zobacz
2020-07-03 08:29 Robert Ostatek zobacz
2020-06-26 11:23 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 658