Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
drukuj

Organizacja

UCHWAŁA NR  210.131.2022
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz § 66 ust. 1 i ust. 3 Statutu Powiatu Opatowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642 i 2925), uchwala się, co następuje:

§ 1 Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 44.10.2021 z dnia 29 lutego 2012 r.

 1. Zarządzenia wydane na podstawie uchylonej uchwały, o której mowa w ust. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych, o ile nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Opatowski

 Tomasz Staniek

 

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 210.131.2022
Zarządu Powiatu w Opatowie
z dnia 22 grudnia 2022 r

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPATOWIE

 

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Opatowskiego powołaną w celu wykonywania zadań zarządcy drogi dla dróg powiatowych Powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu w Opatowie oraz Radę Powiatu w Opatowie albo zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat.
 1. Celem strategicznym Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie jest:

1) utrzymanie i rozwój sieci dróg powiatowych;

2) poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze Powiatu Opatowskiego.

 1. Siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie jest miasto Opatów.
 2. Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie określa organizację, zasady funkcjonowania, zadania, zakresy działań oraz organizację wewnętrzną jednostki organizacyjnej Powiatu Opatowskiego.
 • 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Zarządzie Dróg – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie;

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie;

3) Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

4) Kierownikach – należy przez to rozumieć głównego księgowego, kierowników działów i obwodów drogowych;

5) komórkach organizacyjnych należy przez to rozumieć działy, obwody, samodzielne stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie;

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Opatowie;

7) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Opatowie;

8) RODO – należy przez to rozumieć wejście do stosowania od 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9) Powiecie – należ przez to rozumieć Powiat Opatowski;

 • 3.Zasady gospodarki finansowej Zarządu Dróg oraz zasady wynagradzania pracowników ustalają odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ II.

ZASADY KIEROWANIA I FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU DRÓG

 • 4. 1. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za całość działalności jednostki, a zwłaszcza jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
 1. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) czuwanie nad przestrzeganiem ustalonej struktury organizacyjnej, podziału pracy i kompetencji w sposób zapewniający właściwe kierowanie pracą Zarządu Dróg;

2) czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3) systematyczna ocena stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, bezpieczeństwa ruchu na drogach i mostach;

4) nadzór nad całokształtem spraw finansowo-księgowych i płacowych;

5) kierowanie zimowym utrzymaniem dróg, przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych;

6) współpraca z organami administracji samorządowej, rządowej oraz policją;

7) nadzór nad zabezpieczeniem mienia Zarządu Dróg i nadzór nad właściwym i racjonalnym wykorzystaniem sprzętu technicznego i materiałów;

8) przyjmowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy wobec zatrudnionych pracowników;

9) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd;

10) zawieranie umów oraz innych dokumentów zobowiązań materialno-finansowych;

11) sprawowanie kontroli wewnętrznej;

12) zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników;

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu, Regulaminu i innych upoważnień.

 1. W czasie nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Zarządu Dróg, zakres jego obowiązków przejmuje Zastępca Dyrektora, a w uzasadnionych przypadkach inny upoważniony przez Dyrektora pracownik.
 • 5.1. Do zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora należy:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez Dział Techniczny i Obwody Drogowe;

2) organizowanie wykonywania zadań Działu Technicznego i Obwodów Drogowych wynikających z przepisów prawa, zarządzeń, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;

3) opracowywanie planów finansowych do projektów budżetu powiatu w części dotyczącej bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych, wspólnych porozumień z gminami oraz zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych;

4) przygotowanie dla potrzeb organów Powiatu bieżących informacji o wykonywaniu zadań powierzonych Zarządowi Dróg;

5) zapewnienie opracowania sprawozdań statystycznych w części dotyczącej Działu Technicznego i Obwodów Drogowych;

6) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu;

7) współpraca z Komisjami Rady Powiatu w zakresie kompetencji Zarządu Dróg.

 • 6. 1. Główny Księgowy będący jednocześnie Kierownikiem Działu Pracowniczo – Finansowego, wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Działu.
 1. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prawidłowe wykonywanie planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi Zarządu Dróg oraz odpowiedzialność za jego realizację, zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz innych aktach prawnych;

2) opracowanie projektu planu finansowego Zarządu Dróg wraz z objaśnieniami, załącznikami w szczegółowości określonymi w przepisach oraz dokonywanie analizy;

3) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;

4) prowadzenie analizy dla potrzeb przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

5) opracowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

6) sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i resortowych;

7) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, ZUS oraz innymi instytucjami;

8) prowadzenie spraw osobowych z zakresu obsługi finansowej (uposażenia, ubezpieczenia, podatki, podróże służbowe);

9) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dot. prowadzenia rachunkowości, w szczególności Polityki rachunkowej jednostki;

10) wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami księgowego.

 • 7. 1. Kierownicy podlegają dyrektorowi lub wicedyrektorowi, zgodnie ze schematem organizacyjnym, stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
 1. Kierownicy podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań Zarządu Dróg leżących w kompetencji, odpowiadają za całokształt ich prowadzenia, a w szczególności za:

1) terminowość, fachowość, kompletność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami spraw przedstawionych do decyzji zwierzchnika,

2) zgodność z przepisami decyzji i opinii wydanych z zakresie własnej kompetencji.

 1. Zastępstwa Kierownika ustalone zostają z Dyrektorem.

ROZDZIAŁ III.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIAŁÓW

 • 8. 1. W skład Zarządu Dróg wchodzą następujące samodzielne stanowiska oraz działy i obwody, którymi kierują kierownicy:
 • Dyrektor – symbol D;
 • Dział Techniczny - symbol DT;
 • Dział Pracowniczo – Finansowy – symbol PF;
 • Obwód Drogowy Nr 1 w Opatowie – symbol OD1;
 • Obwód Drogowy Nr 1 w Smugach – symbol OD2;
 • Inspektor ochrony danych osobowych – symbol IOD.
 1. Działy i obwody dzielą się na wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.
 2. Pracę działów i obwodów organizują kierownicy.
 3. Zakresy czynności pracowników zatwierdza Dyrektor w stosunku do Kierowników oraz samodzielnych stanowisk, a kierownicy komórek organizacyjnych dla podległych pracowników.
 4. Pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie zakresu czynności.
 5. Zakres czynności podlega włączeniu do akt osobowych pracownika.
 • 9. 1. W skład Działu Technicznego wchodzą:

1) Kierownik Działu Technicznego;

2) stanowisko ds. planowania, budowy i zamówień publicznych oraz ewidencji dróg i mostów;

3) stanowisko ds. sprzętu, środków transportu i zaplecza technicznego.

 1. Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:

1) bieżąca kontrola stanu dróg i obiektów mostowych;

2) koordynacja utrzymania dróg i obiektów mostowych;

3) czuwanie nad prawidłową realizacją bieżących zadań technicznych obwodów drogowych;

4) przeciwdziałanie niszczeniu dróg i obiektów mostowych;

5)prowadzenie ewidencji i przeglądów dróg, obiektów mostowych oraz systemu referencyjnego;

6) opracowanie wielkości potrzeb na utrzymanie dróg i obiektów mostowych oraz rozliczanie nakładów;

7) opiniowanie projektów oznakowania dróg i oznakowania robót drogowych;

8) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia;

9) prowadzenie pomiarów ruchu drogowego i zbieranie danych o występujących na drogach zagrożeniach;

10) uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

11) prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg i obiektów mostowych:

 1. a) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym,
 2. b) wydawanie zezwoleń na montowanie urządzeń obcych na obiektach mostowych;

12) kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i dokumentacją;

13) prowadzenie całości zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

14) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zadrzewień przydrożnych tj. nasadzeń, podcinki i prześwietlenia drzew oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego (plan wyrębu, pielęgnacja zadrzewienia);

15) prowadzenie zimowego utrzymania dróg, a w szczególności:

 1. a) organizowanie i przygotowanie sprzętu,
 2. b) zakup materiałów,
 3. c) kierowanie akcją,
 4. d) opracowywanie planów zimowego utrzymania,
 5. e) kontrola prac związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg,
 6. f) dyżur przy zimowym utrzymaniu dróg,
 7. g) rozliczanie zimowego utrzymania dróg,

16) kierowanie przeciwpowodziową i przeciwlodową ochroną obiektów mostowych;

17) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zaliczenia, pozbawienia i zmiany kategorii dróg powiatowych;

18) sprawdzanie merytoryczne faktur, rachunków i innych dokumentów związanych z wykonaniem robót drogowo-mostowych;

19) współpraca z gminami oraz odpowiednimi instytucjami w sprawach związanych z gospodarką na drogach, a w szczególności poprawą ich stanu technicznego;

20) współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie ratownictwa technicznego związanymi z ruchem drogowym i klęsk żywiołowych;

21) dyspozycje taborem własnym – wystawianie kart drogowych, ich weryfikacja, miesięczne rozliczenia pobranego i zużytego paliwa;

22) prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń, maszyn i środków transportowych,

23) prowadzenie zagadnień związanych z ewidencją ilościowo – wartościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

24) planowanie robót na drogach i obiektach mostowych, organizowanie przetargów na wykonanie robót drogowo-mostowych i innych, nadzór nad robotami drogowo-mostowymi oraz udział w końcowych i okresowych odbiorach robót, odbieranie robót zanikających;

25) prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty utrzymaniowe dróg i obiektów mostowych wykonywane systemem własnym i zleconym, przygotowywanie dokumentacji technicznej, opracowywanie kosztorysów inwestorskich do przetargów, itp.;

26) zlecanie, realizowanie i analiza dokumentacji technicznej na wykonanie robót drogowo-mostowych;

27) przygotowywanie dokumentacji technicznej planowanych robót i przekazywanie wykonawcom (dokumentacje techniczne, dzienniki budów, księgi obmiaru);

28) udział w przedmiarach robót, ocenie wizualnej nawierzchni dróg i obiektów mostowych przewidywanych do remontu;

29) prowadzenie dokumentacji związanej ze zlecaniem robót drogowych i mostowych, dostaw, usług stosownie do przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

30) dokonywanie pomiarów kontrolnych robót budowlanych,

31) uzgadnianie prac budowlanych, ustalanie warunków, zgodnie z prawem budowlanymi ustawą o drogach publicznych,

32) współpraca z projektantami, inspektorami nadzoru oraz obsługa podmiotów uczestniczących w postępowaniu przetargowym w zakresie upoważnień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;

33) przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, usługi, dostawy;

34) egzekwowanie zawartych w umowach ustaleń oraz terminów realizacji;

35) sporządzanie sprawozdań GUS i innych opracowań statystycznych Działu Technicznego;

36) obsługa programów komputerowych związanych z obsługą Działu i powierzonym zakresem czynności;

37) wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Działu albo zleconych przez Dyrektora.

 • 10. 1. W skład Działu Pracowniczo – Finansowego wchodzą:

1) Główny Księgowy – Kierownik Działu;

2) stanowisko ds. księgowości i zatrudnienia;

3) stanowisko ds. obsługi sekretariatu i prowadzenia składnicy akt.

 1. Do zadań Działu Pracowniczo – Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników;

2) prowadzenie dokumentacji płacowej;

3) czuwanie nad dyscypliną pracy i kontrola dyscypliny pracy;

4) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń składników majątkowych będących na wyposażeniu Zarządu Dróg oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Zarząd Dróg;

5) załatwianie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji (kursy, szkolenia);

6) obsługa finansowo – księgowa;

7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, wykorzystywaniem i ewidencją środków finansowych;

8) rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, ubezpieczeń, sporządzanie listy płac, zasiłków chorobowych oraz wszelkiej dokumentacji zarobkowej;

9) prowadzenie spraw socjalno – bytowych pracowników;

10) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników;

11) prowadzenie rejestru rachunków i faktur oraz sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym;

12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją materiałów i przedmiotów;

13) bieżąca kontrola wydatków Zarządu Dróg;

14) opracowywanie planów i prowadzenie rozliczeń oraz dokumentacji dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z podziału pożyczek mieszkaniowych, dopłat do kolonii, obozów, wczasów turystycznych, przydziału zapomóg, organizacji imprez okolicznościowych);

15) prowadzenie ewidencji i książek inwentarzowych środków trwałych;

16) rozliczanie inwentaryzacji;

17) kontrola prawidłowości przepływu dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów;

18) działania analityczno – sprawozdawcze oraz przygotowywanie informacji na potrzeby organów Powiatu i Skarbnika Powiatu;

19) współpraca ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie planu i wykorzystania budżetu;

20) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości finansowej i płacowej;

21) prowadzenie księgowości finansowej i materiałowej;

22) prowadzenie operacji bankowych;

23) wystawianie i prowadzenie ewidencji delegacji pracowników Zarządu Dróg;

24) przestrzeganie terminów realizacji płatności;

25) wystawianie zaświadczeń o zarobkach;

26) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych (regulaminy, zarządzenia, itp.);

27) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

28) prowadzenie całokształtu spraw kancelaryjnych;

29) obsługa sekretariatu;

30) zabezpieczenie w materiały biurowe, zamawianie pieczęci służbowych oraz ich likwidacja, zamówienia i prenumeraty czasopism i wydawnictw;

31) obsługa programów komputerowych związanych z obsługą Działu i powierzonym zakresem czynności,

32) sporządzanie sprawozdań GUS i innych opracowań statystycznych Działu Finansowego;

33) obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków;

34) prowadzenie składnicy akt

35) wykonywanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Działu albo zleconych przez Dyrektora.

 • 11. 1. W skład Służby Drogowej wchodzą:

1) Obwód Drogowy Nr 1 w Opatowie z zakresem działania na terenie Miasta i Gminy Opatów, Gminy Baćkowice, Miasta i Gminy Iwaniska, Gminy Lipnik, Gminy Sadowie;

2) Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach z zakresem działania na terenie Miasta i Gminy Ożarów, Gminy Tarłów, Gminy Wojciechowice.

 1. W skład Obwodu Drogowego Nr 1 w Opatowie wchodzą:

1) Kierownik Obwodu Drogowego;

2) wieloosobowe stanowisko robotnicze;

3) pomoc administracyjna.

 1. W skład Obwodu Drogowego Nr 2 w Smugach wchodzą:

1) Kierownik Obwodu Drogowego;

2) wieloosobowe stanowisko robotnicze.

 1. Do zakresu działania Obwodów Drogowych należy w szczególności:

1) utrzymanie przejezdności dróg;

2) systematyczne patrolowanie sieci drogowej;

3) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;

4) wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość obiektów oraz estetykę pasa drogowego;

5) wykonywanie mostowych robót utrzymaniowych o charakterze awaryjnym;

6) wykonywanie robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych;

7) zabezpieczanie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych których nie można usunąć natychmiast, poprzez odpowiednie ich oznakowanie;

8) współpraca z komórkami zarządzającymi w zakresie nadzoru nad robotami utrzymaniowymi prowadzonymi przez innych wykonawców oraz prawidłowości ich oznakowania;

9) kierowanie zimowym utrzymaniem dróg, w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora;

10) prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg;

11) prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływu lodów i wielkich wód;

12) współpraca z policją;

 1. Szczegółowy zakres zadań Obwodów Drogowych ustala Dyrektor Zarządu Dróg zarządzeniem.
 • 12. 1. Do wspólnych zadań działów i obwodów należy:

1) prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań;

2) zgodność aprobowanych i podpisywanych przez siebie rozstrzygnięć z prawem i uchwałami organów powiatu;

3) zabezpieczanie realizacji zadań określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej;

4) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości komórek organizacyjnych;

5) zapewnienie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej oraz o ochronie danych osobowych;

6) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu oraz Regulaminu Pracy Zarządu Dróg, a w szczególności przepisów o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej;

7) udział w szkoleniach, w tym w szkoleniach organizowanych przez organy nadrzędne, usprawnianie organizacji i form pracy działu i obwodu;

8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i utrzymania porządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, a także współpraca z odpowiednimi służbami w tym zakresie;

9) dbałość o wyposażenie będące w dyspozycji;

10) współdziałanie z innymi działami oraz obwodami, jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań powiatu;

11) aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej – zgodnie z zakresem działalności działu i obwodu;

12) inicjowanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla potrzeb realizacji zadań powiatu w zakresie obejmującym działanie merytorycznych działu i obwodu oraz udział w ich realizacji i rozliczaniu;

13) realizowanie obowiązujących procedur wewnętrznych związanych z dokonywaniem zamówień publicznych;

14) przekazywanie materiałów celem opracowania planów i sprawozdań w zakresie udzielanych zamówień w Zarządzie Dróg;

15) przestrzeganie zapisów o dostępności cyfrowej treści prezentowanych w dokumentacji wytwarzanej, w tym we wzorach umów i dokumentów;

16) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 1. Kierownicy działów i obwodów uprawnieni są do:

1) wydawanie poleceń służbowych i kontroli sposobu ich wykonania przez pracowników;

2) wnioskowanie o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem;

3) dokonywanie oceny pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawie przeszeregowań, wyróżnień i nagród oraz kar porządkowych.

 • 13. Każdy pracownik Zarządu Dróg jest odpowiedzialny za:

1) dokładną znajomość przepisów prawa obowiązujących w powierzonym im zakresie pracy;

2) właściwe stosowanie przepisów prawa formalnego i materialnego oraz instrukcji i regulaminów;

3) terminowe załatwianie spraw;

4) zapewnienie formy i trybu gwarantującego prawidłowe i szybkie załatwianie sprawy, prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie akt sprawy, zbiorów rejestrów, spisów spraw zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Zarządu Dróg;

5) dbania o stan wyposażenia będącego w jego dyspozycji;

6) zapewnianie należytego przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jej archiwizacji.

 • 14. 1. Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi, który realizuje następujące zadania:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 1. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Rozdział IV.
OBIEG DOKUMENTÓW I PODPISYWANIE KORESPONDENCJI

 • 15. W komórkach organizacyjnych Zarządu Dróg obowiązują zasady obiegu, rejestracji, przechowywania i archiwizowania określone w instrukcji kancelaryjnej.
 • 16. 1. Do podpisu Dyrektora zastrzega się całą korespondencję wychodzącą z Zarządu Dróg, z wyjątkiem pism i dokumentów, do których podpisywania upoważnieni zostali Kierownicy, zgodnie z indywidualnymi zakresami czynności lub pełnomocnictwami.
 1. W przypadku nieobecności Dyrektora, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje Zastępca Dyrektora lub inna upoważniona osoba.
 2. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.

Rozdział V.

SKARGI I WNIOSKI

 • 17. 1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Zarządu Dróg oraz wnoszone ustnie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze skarg i wniosków, nad którym nadzór i kontrolę sprawuje Dział Pracowniczo – Finansowy.
 1. Kierownik Działu Pracowniczo – Finansowego:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad terminowością i sposobem załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne działy i obwody;

2) przygotowuje roczną analizę sposobu załatwiania skarg i wniosków;

3) wykonuje inne zadania powierzone przez Dyrektora w tym zakresie.

 1. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków określa zarządzenie Dyrektora.

Rozdział VI.
TRYB WYKONYWANIA KONTROLI

 • 18. 1. Kontrola polega na badaniu działalności Zarządu Dróg i komórek organizacyjnych pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości.
 1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.
 2. Celem kontroli wewnętrznej w jednostce jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1) ustaleniu stanu faktycznego;

2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych;

4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidację nieprawidłowości;

5) omówienie wyniku kontroli z kierownikiem kontrolowanego działu albo odwodu i zainteresowanym pracownikiem.

 1. Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych zobowiązane są w ramach powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli w stosunku do podległych pracowników.
 2. Zakresy kontroli:

1) Dyrektor przeprowadza kontrolę w zakresie:

 1. a) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników,
 2. b) przestrzegania dyscypliny pracy,
 3. c) prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,
 4. d) prowadzenie dokumentacji księgowej,
 5. e) prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,
 6. f) zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,
 7. g) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. h) wykorzystywania urlopów pracowniczych,
 9. i) przeprowadzania w jednostce zamówień publicznych,
 10. j) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,
 11. k) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań,
 12. l) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów;

2) Główny księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie:

 1. a) rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych,
 2. b) prawidłowego naliczania podatków i składek,
 3. c) prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo – finansowej,
 4. d) poprawności ewidencji majątku,
 5. e) inwentaryzowania składników majątkowych,
 6. f) prawidłowej gospodarki magazynowej,
 7. g) poprawności wystawianych faktur,
 8. h) odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności,
 9. i) prawidłowej gospodarki środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 21. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Zarządu Dróg są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne Zarządu Dróg, w tym Statut Zarządu Dróg i Regulamin Pracy.

 

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W OPATOWIE

Razem: 27 etatów

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.

Zgodnie z wnioskami kierowników komórek organizacyjnych i pracowników dokonano zmian i aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu, celem ujednolicenia zapisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert M Ostatek
Odpowiada:Robert M Ostatek
Wytworzył:Robert M Ostatek
Data ostatniej zmiany:2023-02-08 08:47:54

Archiwum

Data Autor
2023-02-08 08:38 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-08 08:31 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-08 08:19 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-08 08:08 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-06 08:16 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-06 08:05 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-06 08:01 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-06 07:56 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-06 07:52 Robert M Ostatek zobacz
2023-02-06 07:41 Robert M Ostatek zobacz
2020-06-26 11:23 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 341