Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
drukuj

Deklaracja Dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
Numer identyfikacyjny REGON 83041370000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Wykonano przegląd : 20.03.2024

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu     zdp@zdpopatow.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz   zdp@zdpopatow.pl
Telefon kontaktowy
158682485
Miejscowość
Opatów
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat
Powiat opatowski
Gmina
Opatów (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie  komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynki Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie nie spełniają minimalnych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek administracyjno-=biurowy, budynek Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie oraz budynek obwodu Drogowego nr 2 w Smugach nie posiadają podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku. Toalety w budynkach nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkami brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Niedogodności na dzień dzisiejszy spowodowane są brakiem możliwości technicznych w dostosowaniu w/w budynków do wymogów dostępności dla
osób ograniczonych ruchowo. ZDP dokłada wszelkich starań aby w miarę możliwości technicznych dostosować budynki do obowiązujących wymogów. Osoby ograniczone ruchowo mogą skorzystać z pomocy pracownika ZDP, który zostanie oddelegowany do dyspozycji osoby niepełnosprawnej na czas przebywania w budynkach.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url www.zdpopatow.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-22
ID a11y-url https://www.e-bip.org.pl/zdpopatow/
Strona 3
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-29
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa posiada możliwość: - powiększania wielkości strony, - wielkości liter, - dostosowany kontrast, - możliwość
nawigacji na stronie za pomocą skrótów klawiszowych
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
niektóre materiały,elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,część plików, elementów nie jest dostępnych cyfrowo,
umieszczane filmy mogą nie posiadać tłumaczenia dla osób niedosłyszących • umieszczone mapy i geoportale są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, materiały i dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, filmy i multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
Strona 4
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZDP OPATÓW

www.e-bip.org.pl/zdpopatow

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie dokłada wszelkich starań aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/zdpopatow/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

27-500 Opatów

ul. Lipowska 2

telefon:015 8682485

e-mail: zdp@zdpopatow.pl

e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP

 

 

USTAWIENIA STRONY INTERNETOWEJ

https://www.e-bip.org.pl/zdpopatow/

 

 • możliwość powiększania wielkości strony, wielkości liter

 • możliwość nawigacji na stronie za pomocą skrótów klawiszowych

 

Data publikacji strony internetowej:2020.06.26

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 2021.03.29

Dokonano sprawdzenia deklaracji : 2023.03.20

 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej

https://www.e-bip.org.pl/zdpopatow/ .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 

 

NIEZGODOŚCI Z USTAWĄ

 

 • niektóre materiały,elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego

 • część plików,elementów nie jest dostępnych cyfrowo

 • umieszczane filmy mogą nie posiadać tłumaczenia dla osób niedosłyszących

 

 

WYŁACZENIA

 

 • umieszczone mapy i geoportale są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • materiały i dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 • filmy i multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku kłopotów z dostępnością strony https://www.e-bip.org.pl/zdpopatow/ prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez skrzynkę e-Puap.

 

osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Robert M. Ostatek

telefon:015 8682485

e-mail:zdp@zdpopatow.pl

e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP

 

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW / SKARG

 

Skargi i wnioski związane z dostępnością strony https://www.e-bip.org.pl/zdpopatow/ można składać za pośrednictwem:

skrzynki mailowej zdp@zdpopatow.pl

lub e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP

 

Termin rozpatrzenia wniosku lub skargi wynosi 7 dni od daty wystąpienia skargi. Jeżeli dotrzymanie w/w terminu nie jest możliwe Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie niezwłocznie poinformuje petenta kiedy realizacja skargi/wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2m-ce od momentu wykonania zgłoszenia wniosku/skargi.

Informujemy również,że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

APLIKACJE MOBILNE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie nie udostępnia aplikacji mobilnych

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Budynki Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie nie spełniają minimalnego wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Budynek nr.1 biurowy:

Nie posiada podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku . Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

 

Budynek nr.2 :

Nie posiada podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku . Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

 

Budynek nr.3 miejscowość Smugi :

Nie posiada podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku . Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

 

Niedogodności na dzień dzisiejszy spowodowane są brakiem możliwości technicznych w dostosowaniu w/w budynków do wymogów dostępności dla osób ograniczonych ruchowo.

ZDP dokłada wszelkich starań aby w miarę możliwości technicznych dostosować budynki do obowiązujących wymogów.

 

 

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

 

Osoby ograniczone ruchowo mogą skorzystać z pomocy pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie , który zostanie oddelegowany do dyspozycji osoby niepełnosprawnej na czas przebywania w budynku ZDP w Opatowie.

 

 

Chęć skorzystania z pomocy pracownika można zgłosić:

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

27-500 Opatów

ul. Lipowska 2

telefon:015 8682485

e-mail:zdp@zdpopatow.pl

e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 

 • imię i nazwisko

 • nr. telefonu

 • adres mailowy

 

Skorzystanie z pomocy pracownika ZDP przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Robert M. Ostatek
Odpowiada:Robert M. Ostatek
Wytworzył:Robert M. Ostatek
Data ostatniej zmiany:2024-04-02 11:15:08

Archiwum

Data Autor
2023-03-21 12:20 Robert M. Ostatek zobacz
2023-03-21 12:18 Robert M. Ostatek zobacz
2022-06-13 12:10 Robert M. Ostatek zobacz
2022-06-13 11:56 Robert M. Ostatek zobacz
2021-03-30 09:09 Robert M. Ostatek zobacz
2021-03-29 11:27 Robert M. Ostatek zobacz
2021-03-29 11:19 Robert M. Ostatek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1025