Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku
drukuj

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem(dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku ul. Płocka 19;09-100 Płońsk reprezentowany przez Barbarę Olbryś - p.o. Kierownika tel. 236622682; fax. 236629913;e- mail: zopo@plonsk.pl
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku jest Pani  Justyna Jabłonka, adres e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). 
 • Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednie organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały lub zostaną zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodne z regulacjami obowiązującymi w Zespole Placówek Oświatowych w Płońsku.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aleksander Szałkowski
Odpowiada:Aleksander Szałkowski
Wytworzył:Aleksander Szałkowski
Data ostatniej zmiany:2021-03-05 08:13:02

Archiwum

Data Autor
2020-06-19 16:29 Aleksander Szałkowski zobacz
2020-06-18 08:07 Aleksander Szałkowski zobacz
2019-08-09 08:23 Aleksander Szałkowski zobacz
2019-05-28 08:10 Aleksander Szałkowski zobacz
2018-06-04 21:01 Aleksander Szałkowski zobacz
2018-06-04 20:58 Aleksander Szałkowski zobacz
2018-06-04 20:57 Aleksander Szałkowski zobacz
2017-10-19 11:46 Aleksander Szałkowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 876