Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Przedmiot działalności

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

 

UCHWAŁA Nr 20 / 2011r.

RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

w Kamieniu Małym

z dnia 29 listopada 2011r.

 

w sprawie Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół 
( Dz.U. z 2001r. nr 61, poz. 624 oraz z 2002r. nr 10, poz. 96, wraz późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc Statut Zespołu Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 grudnia 2010r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2011 roku.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

mgr Ryszard Nowicki 
 
Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym
z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie
Statutu Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym
Niniejszy Statut uwzględnia stan prawny na dzień 01 września 2011r. uwzględniający:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 83, poz. 562), z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ra-mowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół: Załącznik nr 4 i nr 5 do rozporządzenia. (Dz. U. Nr 61, poz. 624,oraz z 2002r. nr 10,poz. 96), z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.(Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2002r.
 
w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. z 2002r. nr 8, poz. 65)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002r Nr 15, poz. 142), z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004r Nr 26, poz. 232), z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(Dz. U. Nr 228, poz.1487).
- Art. 1 i Art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 111, poz. 1194)
 
z późniejszymi zmianami. 4
 
- Art. 53 w zw. Z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późniejszymi zmianami.
ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE – WPROWADZENIE 
§ 1
Ilekroć w dalszej treści niniejszego Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym jest mowa o – bez bliższego określenia:
1. Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Zespołu Szkół w Kamieniu Małym, obejmujący swymi postanowieniami wszystkie typy szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
2. Szkole – należy przez to rozumieć każdą z jednostek szkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, do których przyjmowani są co najmniej absolwenci trzyletnich gimnazjów.
3. Ustawie – należy przez to rozumieć:
o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) z późniejszymi zmianami,
o ustawę z dnia 8 stycznia 1998 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego w brzmieniu art. 2 ustawy nowelizacyjnej z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), ze zmianami z dnia 21 listopada 2001r.
4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć wszystkie, wymienione w niniejszym Statucie organy funkcjonujące w Zespole Szkół w Kamieniu Małym.
5. Uczniach i ich rodzicach (prawnych opiekunach) – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kamieniu Małym, a także ich rodziców (prawnych opiekunów).
6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole lub wychowawcę grupy wychowawczej w internacie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
7. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, ul. Wspólna 30.
5
 
 
8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 30 oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka nr 10
 
( nadzór nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących).
§ 2
1. Niniejszy Statut jest podstawowym dokumentem prawa wewnątrzszkolnego, wywodzącą się z umocowań prawnych zawartych w art. 60 ust. 1 ustawy i uwzględniający dyspozycje zawarte w ramowych statutach publicznych szkół w aspekcie szkół ponadgimnazjalnych vide: załączniki nr 4 i nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. Dz. U. Nr 61, poz. 624
 
oraz z 2002r. nr 10,poz. 96.
2. Postanowienia Statutu odnoszą się do wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
3. Siedzibą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest Kamień Mały.
4. Urzędowa nazwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym – podana jest dla celów urzędowych, informacyjnych i korespondencyjnych w pełnym brzmieniu.
5. W mniej formalnych przypadkach może być używany skrót nazwy, jako „ZSCKR”. Dla celów organizacyjnych – mogą być również używane symbole przy poszczególnych typach szkół, o których mowa niżej – w paragrafie trzecim.
 
§ 3
W skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wchodzą:
I. TECHNIKUM o czteroletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodach:
1. technik agrobiznesu - TA
2. technik architektury krajobrazu - TK
3. technik weterynarii - TW
4. technik rolnik - TR
 
II. Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie gimnazjum kształcąca w zawodach: 6
 
 
1. ogrodnik - O
2. pszczelarz - P
 
§ 4
1. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i po zasięgnięciu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, będzie ustalał zawody, w których kształcą szkoły zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
 
§ 5
ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
1. Podstawą przyjęcia – naboru do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych:
 
- 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej,
- 4-letniego technikum
jest ukończenie 3-letniego gimnazjum,
2. Ukończenie technikum czteroletniego, daje możliwość otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.
 
§ 6
1. W celu przeprowadzenia naboru (rekrutacji) do klas pierwszych poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 3, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Do podstawowych zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatów informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego list przy-jęć do poszczególnych typów szkół.
3. Przy przyjmowaniu do poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych obowiązują przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
7
 
 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, (Dz. U. z 2004r Nr 26, poz. 232).
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w odpowiednim zawodzie.
 
Szczegółowe kryteria określa regulamin stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego Statutu.
ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KLSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
§ 7
1. ZSCKR realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach delegacyjnych x, koncentrując się w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład ZSCKR na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej.
2. ZSCKR stwarza warunki do kompleksowego rozwoju wychowanków i uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 
§ 8
1. W zakresie działalności dydaktycznej ZSCKR w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności manualnych niezbędnych w przyszłym życiu i aktywności zawodowej,
b) dążenia wyrażone w pkt. a) umożliwiają jednocześnie uzyskanie świadectwa ukończenia danej szkoły,
c) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru zawodu, bądź kierunku dalszego kształcenia się,
d) działa w kierunku rozwijania twórczych zainteresowań uczniów oraz organizowania kół zainteresowań, imprez, sportowych, olimpiad i konkursów,
e) zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści pod-staw programowych – programów nauczania,
f) ZSCKR zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych we wszystkich jednostkach,
8
 
 
g) ZSCKR zapewnia należyte kwalifikacje nauczycieli i zaplecze dydaktyczne w poszczególnych szkołach.
2. ZSCKR realizuje, wspólnie ze środowiskiem zewnętrznym PROGRAM WYCHOWAWCZY, dostosowany do wieku i potrzeb poszczególnych placówek, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 
§ 9
1. ZSCKR wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
a) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w ustawie i przepisach wykonawczych do niej i niniejszym Statucie, stosownie do warunków poszczególnych szkół i wieku uczniów,
b) upowszechnia dobrze pojęte zasady: tolerancji, wolności sumienia i poczu-cia sprawiedliwości,
c) kształtuje postawy patriotyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru regionalnego i lokalnego,
d) sprzyja zachowaniom proekologicznym,
e) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej x, etnicznej, religijnej i językowej,
f) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny otaczającej rzeczywistości,
g) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska w regionie,
h) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3. ZSCKR wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
 
§ 10
1. Szkoły sprawują opiekę nad wychowankami i uczniami odpowiednio do ich po-trzeb oraz posiadanych przez nie możliwości finansowych i organizacyjnych.
2. Zadania opiekuńcze Szkoły wykonują w szczególności przez:
a) ścisłe przestrzeganie obowiązujących w resorcie oświaty ogólnych przepi-sów bezpieczeństwa pracy i nauki oraz higieny,
b) sprawowanie w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.
9
 
§ 11
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w ZSCKR sprawują:
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia,
b) podczas przerw śródlekcyjnych – nauczyciele pełniący dyżury,
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem ZSCKR, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności – rodzice.
3. Opiekę nad uczniami podczas praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych reali-zowanych poza ZSCKR – regulują odrębne przepisy.
4. Opiekę nad uczniami zamieszkałymi w internacie sprawują wychowawcy internatu.
 
§ 12
1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe. Przygotowanie planu dyżurów Dyrektor może powie-rzyć specjalnie do tego powołanej komisji Rady Pedagogicznej.
2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez ZSCKR określają odrębne przepisy x.
 
§ 13
1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
a) udzielaniu w miarę możliwości finansowych ZSCKR, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,
b) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy psychologiczno-pe-dagogicznej x.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, pkt a) przyznawana jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
Szczegółowe formy pomocy i kryteria przyznawania zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego Statutu.
§ 14
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tej klasie (oddziale).
2. Decyzje w sprawie obsady stanowisk wychowawców podejmuje Dyrektor po zasię-gnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przy czym – stosuje się zasadę, aby jeden wy-chowawca – prowadził oddział w ciągu całego etapu dydaktycznego.
3. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
10
 
 
a) z urzędu,
b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców (prawnych opiekunów) uczniów danego oddziału.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 4, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę(ów) w terminie 14-dniowym.
5. Bliżej dookreślone zadania nauczycieli – wychowawców określają dalsze postano-wienia Statutu.
 
§ 15
1. Szczególnej opiece wychowawczej i dydaktycznej poddani są uczniowie klas pierw-szych każdej ze szkół. Do zadań wychowawców klas pierwszych w zakresie tym na-leży :
- analiza świadectw ze szkoły poprzedniego etapu edukacyjnego,
- zapoznanie uczniów z treścią Statutu i Regulaminu Szkoły,
- rozpoznanie środowiska rodzinnego uczniów,
- poznanie poprzez wywiad środowiskowy lub ankietę zainteresowań wychowan-ków, ich sytuacji materialnej, szczegółowych predyspozycji psychofizycznych, słabych stron osobowości itp.
- analizę przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Wychowawcy klas – oddziałów współpracują z nauczycielami przedmiotów uczących w klasach pierwszych w taki sposób, aby ich treści i metody były w zasięgu realnych możliwości percepcyjnych większości uczniów, którzy stanowią nowo utworzoną grupę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. Uczniom bardziej aktywnym, chęt-nym i uzdolnionym – nauczyciele umożliwiają indywidualny tok nauki i rozwój oso-bowości x.
 
§ 16
1. Nauka w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład ZSCKR jest oparta na podbudowie : gimnazjum lub szkoły zasadniczej itp.
 
Rekrutacja do poszczególnych typów szkół i etapów edukacyjnych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Przyjmowania Uczniów do Szkół stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Statutu. 11
 
ROZDZIAŁ III 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 
§ 17
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i administrowania określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora ZSCKR w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Arkusz organizacyjny zatwierdza na dany rok szkolny organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
2. Arkusz organizacyjny w szczególności określa : liczbę zatrudnionych pracowników (pedagogicznych i nie będących nauczycielami) w tym liczbę pracowników zajmują-cych stanowiska kierownicze, stopnie awansu zawodowego nauczycieli, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Od 1 września 2010r szkoła prowadzi kształcenie modułowe w zawodzie technik agrobiznesu.
 
§ 18
1. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i nauki, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 
§ 19
1. Podstawową formą pracy poszczególnych rodzajów – typów szkół – są zajęcia dydak-tyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym, oddziałowym, klasopracowni i pracowni przedmiotowych.
2. Godzina zajęć trwa :
- dydaktyczno – lekcyjna - 45 minut
- zajęć praktycznych - 55 minut
- pozostałych zajęć - 60 minut.
 
§ 20
Dyrektor Zespołu Szkół dokonuje corocznego podziału na oddziały w poszczególnych szkołach, uwzględniając zalecane przez MEN standardy i informację organu prowadzącego. 12
 
§ 21
1. Realizacja materiału programowego w poszczególnych szkołach zespołu szkół odbywa się w przedziale czasowym roku szkolnego, który trwa : od dnia 1 września roku ka-lendarzowego poprzedzającego do dnia 31 sierpnia roku następnego i dzieli się na dwa semestry.
2. Na podstawie rozporządzenia MEN dyrektor zespołu szkół opracowuje uszczegóło-wiony kalendarz (kalendarium) danego roku szkolnego.
3. Kształcenie i wychowanie w ZSCKR odbywa się w oparciu o pracę z uczniami na poszczególnych etapach edukacyjnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcą-cych, zawodowych i nauczycieli zajęć praktycznych w klasach, klasopracowniach, pracowniach i miejscach praktycznej nauki zawodu.
4. Praca dydaktyczno – wychowawcza obejmuje też zajęcia w :
- salach przedmiotowych – klasopracowniach,
- pracowniach specjalistycznych,
- pracowniach zajęć praktycznych,
- kołach naukowych, zespołach zainteresowań,
- różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 
§ 22
1. Podstawową jednostką organizacyjną ZSCKR są oddziały złożone z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów, dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 30 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
3. Kształcenie modułowe prowadzone jest w grupach do 15 uczniów.
4. Dyrektor corocznie dokonuje podziału oddziałów na grupy na podstawie rozporządze-nia w sprawie ramowych planów nauczania. Podział na grupy obowiązuje następujące przedmioty: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, technika biurowa i komputerowa, przedmiot specjalizacyjny.
5. Przy podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 4, Dyrektor uwzględnia zasady wynikające z przepisów w sprawach ramowych statutów szkół i ramowych tygodnio-wych planów nauczania oraz uzgodnień finansowych z organem prowadzącym.
13
 
§ 23
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowym – lekcyjnym w grupach oddziało-wych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez ZSCKR środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązko-wych finansowanych z budżetu ZSCKR, nie może być niższa niż 10 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekroczyć 12 osób.
4. Organizowanie i finansowanie praktycznej nauki zawodu, prawa i obowiązki uczniów podczas zajęć określają odrębne przepisy oraz Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego Statutu.
 
§ 24
BIBLIOTEKA SZKOLNA 
1. Jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych zespołu szkół, doskonalenia warsztatu pracy nauczy-ciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z biblioteki mogą korzystać :
1) uczniowie,
2) nauczyciele i inni pracownicy zespołu szkół,
3) rodzice,
4) inne osoby – za zgodą Dyrektora.
3. Status użytkownika Biblioteki potwierdza Karta Biblioteczna.
4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel – bibliotekarz.
5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwić :
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami (w grupach lub oddziałach)
6. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyj-nych i po ich zakończeniu.
7. Szczegółową organizację pracy biblioteki i zadania nauczyciela bibliotekarza określone zostały w Regulaminie Biblioteki Zespołu Szkół stanowiącym załącznik nr 2 do niniej-szego Statutu.
14
 
§ 25
skreślono
§ 26
INTERNAT 
1. Internat stanowi pozalekcyjną formę działalności opiekuńczo- wychowawczej szkoły.
2. Młodzież zamieszkująca w internacie na podstawie pozytywnie rozpatrzonego przez Radę Wychowawczą Internatu podania, dzielona jest na grupy wychowawcze.
3. Każda grupa ma swojego wychowawcę.
4. Szczegóły funkcjonowania i zadania internatu i wychowawców określają roczne plany pracy oraz regulamin stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego statutu.
 
§ 27
ZAPLECZE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE 
Do realizacji swoich celów statutowych Zespół Szkół udostępnia odpowiednie pomiesz-czenia :
1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) pomieszczenia biblioteki (ekspozycja i czytelnia),
3) świetlica szkolna,
4) radiowęzeł szkolny,
5) gabinet pedagoga i pielęgniarki,
6) pokój nauczycielski,
7) teren wraz z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi,
8) sale komputerowe,
9) sale do nauki języków obcych,
10) sekretariat.
15
 
ROZDZIAŁ IV 
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
§ 28
ZARZĄDZANIE Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
Organami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego są :
1) dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.
 
§ 29
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący.
2. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy ustawy i regulaminu konkursowego.
 
§ 30
1. Wymienione w § 28 organy działają na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na podstawie delegacji ustawowej przepisów wykonaw-czych i regulaminów wewnątrzzakładowych.
2. Organy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego współdziałają ze sobą min. poprzez bieżącą wymianę informacji, prezentację własnych uchwał, przedkładanie do konsultacji bądź wiadomości opinii i wniosków stosownie do posiadanych kompetencji.
3. Sprawy i sytuacje konfliktowe, sporne, nie uregulowane zakresem kompetencji okre-ślone w ustawie, niniejszym Statucie i Regulaminach, będą rozstrzygane w drodze ne-gocjacji prowadzonych pomiędzy zainteresowanymi stronami – organami z uwzględ-nieniem dobrze pojętych zasad współżycia społeczności szkolnej i interesem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
16
 
§ 31
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności :
1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością edukacyjną:
1) decydowanie o przyjęciu uczniów do poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,
2) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
4) skreślenie ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w określonych w Karcie Praw i Obowiązków Ucznia przypadkach,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach X, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzo-nych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
6) nadzorowanie kontroli zarządczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
7) adaptacja zawodowa, opieka nad młodymi nauczycielami, organizowanie i nadzór nad przebiegiem pierwszego stażu rozpoczynających po raz pierwszy pracę w za-wodzie i nadzór nad przebiegiem ścieżek awansu zawodowego wyższego szczebla,
8) dokonuje oceny pracy nauczycieli (okresowych i dorobku zawodowego dla celów awansu zawodowego),
9) przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne plany pracy szkoły : dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – finansowej, kieruje realizacją poszczególnych planów i składa okresowe sprawozdania z ich realizacji,
10) informuje radę rodziców o bieżącej działalności szkół,
11) ustala (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców) organizację pracy zespołu szkół ze szczególnym uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizacji i finansowania poczynań,
12) przydziela w uzgodnieniu z radą pedagogiczną nauczycielom pracę i zajęcia dydak-tyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze w ramach nominalnego czasu pracy w wymiarze tygodniowym,
13) współpracuje z organami kolegialnymi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
2. W zakresie spraw organizacyjno – finansowych :
17
 
 
1) przygotowuje wraz ze służbą finansowo – księgową preliminarz – plan finansowy jednostkowy i zbiorczy,
2) przygotowuje w kwietniu każdego roku jednostkowy i zbiorczy arkusz organiza-cyjny zespołu szkół
3) przedstawia plan finansowy do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
4) realizuje plan finansowy, w szczególności przez dysponowanie określonymi w nim środkami, przestrzega zasad gospodarki finansami publicznymi, określonymi w od-rębnych przepisach.
3. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych :
1) nadzoruje całokształt działalności służb administracyjno – gospodarczych,
2) organizuje wyposażenie zespołu szkół w środki dydaktyczne i sprzęt,
3) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu zespołu szkół,
4) wprowadza Instrukcję kancelaryjną z Jednolitym rzeczowym wykazem akt,
5) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidło-wego wykorzystywania druków szkolnych,
6) organizuje przeglądy techniczne obiektów zespołu szkół oraz prac konserwacyjno – remontowych,
7) organizuje okresowe inwentaryzacje składników majątkowych.
4. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych :
1) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
2) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w zespole szkół porządku oraz dbałości o ład, porządek, czystość i estetykę w środowisku szkolnym,
3) wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszech-nej samoobrony.
 
§ 32
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole szkół nauczy-cieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie ,o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności :
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników,
2) decyduje o wymierzaniu kar porządkowych pracownikom,
3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, na-gród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół,
18
 
 
4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników, stosownie do przepisów powszechnych w tym zakresie, po uprzednim zapewnieniu odpowiednich warunków organizacyjno – technicznych w tym zakresie,
5) współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalanym odrębnymi przepisami X, a w szczególności :
a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy zespołu szkół,
b) ustala :
- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczycieli dla ścieżek awansu zawodowego, dodatkowych składników wynagradzania, adekwatnych do regulacji płacowych resortu edukacji i regulaminu płacowego organu prowadzącego
- regulamin pracy, premiowania, wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami,
- regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
6) ustala plan urlopów wypoczynkowych pracowników nie będących nauczycielami.
 
§ 33
Dyrektor reprezentuje na zewnątrz zespół szkół we wszystkich sprawach.
§ 34
1. Dyrektor jest z urzędu Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji uszczegółowiają postanowienia zawarte w Regulaminie Rady Pedagogicznej.
3. Na zasadach określonych w zakresie czynności, kieruje Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy współudziale wicedyrektora.
4. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zle-cone przez Dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, opie-kuńczej, wychowawczej i administracyjno – gospodarczej.
5. Szczegółowy tryb powoływania dyrektora określają przepisy ustawy i regulaminu kon-kursu, zaś tryb powoływania wicedyrektora określają przepisy Art. 37 ustawy o syste-mie oświaty.
6. Tworzenie stanowisk kierowniczych w zespole szkół oparte jest na obowiązujących w tym zakresie normach x bądź indywidualnych zezwoleniach organu prowadzącego.
19
 
§ 35
RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działa jedna Rada Pedagogiczna. Ustawowe regulacje odnoszące się do Rady Pedagogicznej zawarte są w art. 40 – 44 ustawy o systemie oświaty.
 
§ 36
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu lub pracownicy prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami, dla których praca dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie.
2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym, także inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedago-gicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin jej działalności uchwalony przez radę, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu, regulujący w szczególności następujące zagadnienia :
1) sposób, tryb przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posie-dzeń Rady Pedagogicznej,
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
 
§ 37
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołów szkół po zaopiniowaniu przez Radę Rodzi-ców,
2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
20
 
 
3) ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoływania w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole szkół po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
6) uchwalanie i nowelizacja regulaminu swojej działalności,
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, innego, niż 45 min. czasu trwania jednostek dydaktycznych,
9) przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowa-dzący, jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat do konkursu albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi na następny okres,
3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w zespole szkół oraz odwołanie z tych stanowisk,
4) organizację pracy zespołu szkół, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
5) projekt planu finansowego zespołu szkół,
6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-nień,
7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć płatnych dodatkowo (dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych),
8) podjęcie w zespole szkół działalności przez stowarzyszenia i organizacje stosownie do art. 56 ustawy.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego może wystąpić do Rady Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii w innych sprawach.
4. Rada Pedagogiczna może ponadto :
1) wnioskować o odwołanie Dyrektora oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego,
2) delegować swoich przedstawicieli do innych organów,
21
 
 
3) podejmować uchwały na posiedzeniach plenarnych. Tak podjęte uchwały obowią-zują wszystkich pracowników i uczniów. Zasady i tryb podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 
§ 38
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały Rady, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ nadzorujący szkołę może uchylić uchwałę nie zgodną z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna
Szczegóły funkcjonowania i zadania rady pedagogicznej zawiera regulamin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego statutu.
§ 39
RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
Funkcjonuje w oparciu o art. 53 i 54 ustawy, a także Regulaminu Rady Rodziców, stano-wiącego załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.
1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców i uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach o których mowa w ustępie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego , w którym określa:
 wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad oddziałowych szkoły.
5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
22
 
 
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a. Uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
 
- programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze p0rofilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
b. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
c. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 
§ 40
SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
Wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym tworzą z mocy prawa Samorząd Uczniowski.
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów ze-społu szkół.
2. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
 Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
23
 
 
 Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są :
1) Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Szkół (kierunków).
2) Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
3) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
4. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego w szczególności wo-bec organów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
 
§ 41
1. Zasady wybierania i działalności Samorządu Uczniowskiego określa szczegółowo Regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, bezpośrednim, tajnym i powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samo-rządu Uczniowskiego oraz pomaga przygotować projekt, skonsultowany z uczniami.
3. Warunki organizacyjne uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniow-skiego, a następnie działanie, z upoważnienia Dyrektora zapewnia i wspiera opiekun Samorządu – jeden z nauczycieli.
4. Zarówno Regulamin, jak i działalność Samorządu nie mogą być sprzeczne z niniej-szym Statutem.
 
§ 42
1. Zgromadzenie ogółu (przedstawicieli) uczniów zwołuje :
1) w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego – Dyrektor,
2) celem uchwalenia kolejnej nowelizacji – właściwy organ Samorządu Uczniow-skiego.
24
 
 
2. Zważywszy na liczebność łączną stanu uczniów w poszczególnych szkołach i tech-niczne możliwości – plenarne zgromadzenie wszystkich uczniów w celach działalności uchwałodawczej Samorządu – może być zastąpione Walnym Zgromadzeniem Przed-stawicieli Samorządu, polegające na wyborze, a następnie uczestniczeniu delegatów z poszczególnych szkół (kierunków) wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
3. Zwołanie Zgromadzenia ogółu (WZP) polega na zawiadomieniu uczniów (ich przedstawicieli) o celu, miejscu oraz o pierwszym, ewentualnie o drugim terminie Zgromadzenia (ogłoszenia umieszczone na tablicach informacyjnych).
4. Drugi termin zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku kworum w pierwszym terminie.
5. Obrady Zgromadzenia ogółu (WZP) są utrwalane w formie protokołu sporządzanego według schematu :
1) termin i miejsce Zgromadzenia,
2) stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia (kworum), a także braku kworum w pierwszym terminie, jeśli takowa sytuacja zaistnieje,
3) listę uczniów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,
4) przyjęty porządek obrad,
5) treść przyjętych uchwał (teksty),
6) podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
6. Uchwały Zgromadzenia (WZP) w sprawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy udziale w głosowaniu co najmniej (kworum) :
1) połowy stanu osobowego uczniów – w pierwszym terminie głosowania,
2) 2/5 uczniów w drugim terminie głosowania.
 
§ 43
Szczegółowe kompetencje i zasady organizowania Zgromadzenia ogółu uczniów (WZP) oraz podejmowanie uchwał ustanawia Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Statutu.
 
 
ROZDZIAŁ V 
UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
§ 44
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przeprowadza nabór do poszczególnych typów szkół (kierunków) w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Liczbę uczniów, którzy mogą być przyjęci do klas pierwszych, określa porozumienie między organem prowadzącym a dyrektorem, znajdujące potwierdzenie w zatwierdzo-nym arkuszu organizacyjnym.
 
§ 45
1. Uczeń ma w szczególności prawo do :
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i takich warunków pobytu w zespole szkół, które w pełni za-pewniają bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności x,
3) korzystanie z pomocy stypendialnej trwałej, bądź doraźnej x,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania podczas pobytu na terenie zespołu szkół,
5) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra in-nych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli i postępów w nauce,
8) pomocy merytorycznej i metodycznej w przypadku trudności w nauce,
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo-zbioru biblioteki, zajęć pozalekcyjnych, w kołach zainteresowań,
11) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole.
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie
26
 
 
przygotowania do zajęć, określają odrębne ustalenia MENiS i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
3. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania, a także egzaminowania określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Statutu.
 
§ 46
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do :
1) przestrzegania obowiązującego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego porządku organizacyjno – prawnego (prawa wewnątrzszkolnego),
2) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
3) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
4) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6) dbania o wspólne dobro oraz ład i porządek w szkole,
7) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych (szczegółowe zasady określa Tryb i zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych),
8) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju (strój galowy: biała koszula bądź bluzka, ciemne spodnie lub spódnica; strój szkolny: schludny, skromny.
9) nie korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych (w trakcie trwania egzaminów zewnętrznych obowiązuje zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych). Łamanie zakazu spowoduje uzyskanie przez ucznia punktów ujemnych z zachowania, bądź przerwanie egzaminu.
2. Podczas zajęć prowadzonych w Szkole ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alko-holu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
 
§ 47
1. Uczeń ma prawo być nagradzany za :
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) twórczy wkład w rozwój samorządności uczniowskiej,
27
 
 
3) godną postawę w szczególnych przypadkach poza terenem szkoły.
2. Nagrodami mogą być :
1) pochwała wychowawcy klasy wobec całej klasy,
2) pochwała wychowawcy lub dyrektora do rodziców (opiekunów),
3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców (opiekunów),
4) dyplom uznania od Dyrektora,
5) nagroda rzeczowa od Dyrektora,
6) inne okolicznościowe nagrody Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.
3. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkol-nej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru roszczeniowego (wiążącego).
5. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.
 
§ 48
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu o których mowa w § 46, uczeń może być ukarany :
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) naganą wychowawcy,
3) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
4) upomnieniem lub naganą Dyrektora,
5) pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły,
6) zawieszeniem do prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
7) obniżeniem oceny z zachowania – do nagannej włącznie,
8) przeniesieniem do równoległej klasy,
9) przeniesieniem do innej szkoły,
10) skreśleniem z listy uczniów (poza obowiązkiem szkolnym).
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt, pkt 2 i pkt 3, nakłada Dyrektor.
4. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów).
5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwoła-nie mogą wnieść : rodzice (prawni opiekunowie), pełnoletni uczeń w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o której mowa w ust. 4.
28
 
 
6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzy-gnięcie Dyrektora jest ostateczne.
7. Od kar nakładanych przez Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 8 – 10, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
8. Uczeń może być ukarany skreśleniem z listy uczniów za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych (posiadanie lub bycie pod wpływem narkotyków, zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu innych, kradzież, wyrok sądowy).
9. Skreślenie z listy uczniów, w formie decyzji administracyjnej podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 8 jest obligatoryjne jeżeli :
1) uczeń otrzyma drugą naganę dyrektora szkoły za to samo wykroczenie,
2) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
3) uczeń w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę.
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9 w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organu Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 8 – 10 może być dookreślony w Regulaminie Samorządu, Prawach Ucznia lub WSO.
 
§ 49
1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonej karze informuje się pedagoga szkolnego.
2. Przepisu poprzedzającego w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w przypadku upomnień udzielonych w trybie natychmiastowym.
 
ROZDZIAŁ VI 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIAROLNICZEGO 
§ 50
1. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
29
 
 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników zespołu szkół określają : Ko-deks Pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty Ustawa o pracownikach samorządowych i przepisy podstawowe do wymienionych wyżej ustaw.
3. Zasady kwalifikacji nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz zasady wynagradzania określają odrębne przepisy.
 
§ 51
NAUCZYCIELE 
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie godności osobistej uczniów.
2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne, obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie każdego ucznia.
3. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) co najmniej na miesiąc przed zakończeniem okresu (semestru, rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpo-wiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
5. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim :
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami i odpowiada na zasadach określo-nych w odrębnych przepisach, za ich bezpieczeństwo i zdrowie,
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez :
a) realizację obowiązujących podstaw programowych i uszczegółowionych programów nauczania,
b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
d) pełne i racjonalne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie za-jęć,
e) staranne i należyte prowadzenie pozostającej w zakresie jego obowiązków dokumentacji działalności pedagogicznej,
3) dba o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny,
30
 
 
4) wspiera rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,
5) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
 
§ 52
1. Nauczyciele uczestniczą aktywnie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do treści posiedzeń Rady na zasadach określonych w art. 43 ust.3 ustawy.
3. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych oraz podnoszenie wie-dzy merytorycznej poprzez :
1) pracę własną, samodoskonalenie,
2) udział w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, innych problemowych,
3) uczestniczenie w pozaszkolnych formach doskonalenia i wspierania umiejętno-ści i działalności pedagogicznej.
 
§ 53
Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy x. Ponadto w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego :
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych two-rzą zespół przedmiotowy.
2. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego nauczyciele uczestniczą w pracach następujących zespołów: zespół przedmiotów humanistycznych, zespół języków obcych, zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zespół przedmiotów zawodowych, zespół wychowawczy, zespół nauczycieli wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego oraz zespoły nauczycielskie.
3. Pracą takich zespołów kierują, powołani przez Dyrektora przewodniczący zespołów.
4. Zespoły przedmiotowe pracują według planu opracowanego na dany rok szkolny, bę-dący integralną częścią planu pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
5. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują m. in.:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów i metod realiza-cji programów nauczania, korelacji treści programów nauczania przedmiotów po-
31
 
 
krewnych (zbliżonych), a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,
2) wspólne wypracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposo-bów badania wyników nauczania (pomiaru dydaktycznego),
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w zespole szkół własnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) uzgadnianie proponowanych do realizacji tematów prac dyplomowych.
 
§ 54
ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY 
1. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum kształcenia Rolniczego powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącym w oddziale, zwanym dalej wychowawcą. Rada Pedagogiczna może rozważyć zasadność przydziału wychowawstwa koedukacyjnie (mężczyźnie i kobiecie) w dwóch równoległych oddziałach w starszych programowo klasach danego etapu edukacyjnego.
2. Wychowawcy klas spotykają się po raz pierwszy ze swoimi wychowankami tuż po zakończeniu rekrutacji uczniów.
3. Utrzymuje się zasadę : jeden nauczyciel może mieć powierzone wychowawstwo tylko jednej klasy. Nie koliduje to z założeniami zawartymi w ust. 1.
4. Dopuszcza się opiniowanie decyzji przydziału lub zmiany wychowawstwa przez Radę Pedagogiczną, a także Radę Rodziców. Decyzja Dyrektora w tej mierze – jest ostateczna.
 
§ 55
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności :
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
32
 
 
2. Wychowawca w realizacji zadań o których mowa w ust.1 :
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami)
a) planuje i organizuje różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki w społeczności i integrujące zespół uczniowski
b) ustala formy i treści zajęć tematycznych podczas godzin przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy
3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w zespole szkół zasadami ocenia, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień, albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywanie im pomocy w ich działa-niach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymania od rodziców pomocy w swoich działaniach wychowawczych,
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
d) informowania o grożących ocenach niedostatecznych semestralnych i rocznych,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpatrywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Organizację i normy udzielania na terenie zespołu szkół pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psy-chologicznej i pedagogicznej.
 
§ 56
1. Realizując zadania o których mowa w § 55 ust.2 pkt 5, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż raz w semestrze.
2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1, decyduje dyrektor, na wniosek wycho-wawcy.
33
 
 
3. Informacje o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w zespole szkół, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem jej odby-cia.
4. W wywiadówce mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami, lecz uczący przedmiotów w danej klasie.
5. Szczegółowy sposób i zasady informowania rodziców o bieżących wynikach w nauce ich dzieci określa Rada Pedagogiczna.
6. Wychowawcy oddziałów równoległych tworzą zespoły wychowawcze.
7. Pracą zespołu wychowawczego kieruje wyznaczony przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
 
§ 57
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów, mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu na wniosek członków zespołu.
3. Zespoły współpracują z odpowiednimi nauczycielami – metodykami z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz KCER w Brwinowie.
 
§ 58
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY 
1. W skład zespołu wchodzą :
 wychowawcy,
 nauczyciele internatu,
 przedstawiciele samorządu uczniowskiego (w razie potrzeby),
 wicedyrektor.
2. Członkowie zespołu wybierają przewodniczącego zespołu wychowawczego.
3. Zespół wychowawczy w szczególności :
 współpracuje przy opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego i opie-kuńczego szkoły,
 współuczestniczy w realizacji tego planu,
 opiniuje wnioski rodziców (uczniów) o przyznanie różnych form pomocy material-nej,
34
 
 
 analizuje i uczestniczy w rozwiązywaniu zaistniałych, wymagających wsparcia sytuacji wychowawczych,
 współdziała z wychowawcami klas,
 współpracuje z rodzicami w indywidualnych sprawach.
4. W posiedzeniach zespołu opiekuńczo – wychowawczego mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele i osoby zaproszone z zewnątrz przez przewodniczącego ze-społu.
 
§ 59
ZESPÓŁ NAUCZYCIELSKI 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
 korelowanie treści programowych przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy osiągnięć uczniów,
 porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i organizacji czasu wolnego,
 wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów,
 wnioskowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolnego planu nauczania,
 ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,
 ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w ty6m szczególne uzdolnienia,
 określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii,
 zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji.
 
2. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego. Ramowa tematyka tych spotkań jest następująca:
 dobór (modyfikacja) programów nauczania, ewaluacja poprzednio wybranych programów nauczania,
 korelacja treści nauczania,
35
 
 
 ustalenia harmonogramu pomiaru osiągnięć uczniów,
 organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów oddziału,
 ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć,
 określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 
3.Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
4. Pracą zespołu kieruje wychowawca.
§ 60
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
Jest powołany na stanowisko kierownicze na podstawie art. 37 ustawy. Nie jest samodziel-nym organem zespołu szkół i podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
1. Pełni część zadań kierowniczych wyznaczonych przez Dyrektora, zaś w szczególności :
 zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności,
 przygotowuje projekty szeregu dokumentów programowo – organizacyjnych zespołu szkół np.
a) roczny plan pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w części dotyczącej działalności opiekuńczo – wychowawczej
b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych
c) kalendarz roku szkolnego
d) informacje o stanie pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w zakresie mu przydzielonym
 organizuje i koordynuje bieżący proces działalności wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego,
 utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z rodzicami uczniów, a także przyjmuje ich w sprawach indywidualnych, odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,
 współpracuje z pielęgniarką szkolną, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami specjalistycznymi świadczącymi fachową pomoc w rozpoznawa-niu potrzeb i trudności uczniów.
3. Prowadzi nadzór pedagogiczny, organizuje procesy doskonalenia zawodowego nauczy-cieli świetlicy, biblioteki, wychowawców klas, pedagoga szkolnego, nauczycieli przedmiotów wskazanych przez Dyrektora, oraz lekcji i zajęć wychowawczych.
36
 
 
4. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całym Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego według ustalonego harmonogramu.
 
UPRAWNIENIA - ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Zastępując Dyrektora w czasie jego nieobecności, jest bezpośrednim przełożonym na-uczycieli i wychowawców.
2. W zakresie przydzielonych kompetencji – ma prawo przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń.
3. Współpracuje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz opiekuńczo – wychowawczego zespołu szkół.
4. W ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego, formułuje projekty ocen pracy podle-głych bezpośrednio nauczycieli, oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej tychże na-uczycieli.
5. Wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych tych pracowników, których jest bezpośrednim przełożonym.
6. Ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem : „wicedyrektor” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
 
ODPOWIADA : 
1. Jak każdy etatowy nauczyciel, oraz służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedago-giczną i organem prowadzącym za :
 sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych,
 poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,
 poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
 bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego zespołu szkół podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad ze-społem szkół,
 stan techniczny (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej.
37
 
§ 61 
KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 
1.Do zakresu zadań kierownika praktycznej nauki zawodu należy w szczególności:
1) ustalenie i bieżąca aktualizacja listy przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, w których jest możliwa realizacja programu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
2) zawieranie umów o praktyczną naukę zawodu z przedstawicielami firm i instruktorami,
3) bieżąca kontrola zajęć praktycznych i praktyk zawodowych pod względem BHP i realizacji programu nauczania,
4) zapewnienie dostarczenia dokumentacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (programy, zasady BHP, listy uczniów) przedstawicielom firm i instruktorom,
5) systematyczna kontrola dzienniczków praktycznej nauki zawodu,
6) zaliczanie i ustalanie ocen z praktycznej nauki zawodu,
7) kontrola przeprowadzania szkoleń BHP uczniów rozpoczynających praktyczną naukę zawodu,
8) bezpośredni nadzór nad przebiegiem zajęć praktycznych na terenie szkoły,
9) hospitowanie zgodnie z harmonogramem hospitacji nauczycieli prowadzących zajęcia,
10) uczestniczenie w pracach zespołu kierowniczego,
11) współudział w planowaniu remontów i zakupów szkolnych,
12) planowanie zagospodarowania działek szkolnych, organizacja i nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni i otoczenia szkoły,
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
2. Kierownik praktycznej nauki zawodu opracowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej plan praktycznej nauki zawodu na każdy rok szkolny do końca sierpnia.
3. Przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z przebiegu i wyników praktycznej nauki zawodu.
4. Zapoznaje uczniów technikum z zasadami i procedurami przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
5. Przeprowadza szkolenia dla członków Zespołów egzaminacyjnych, biorących udział w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
6. Zbiera od uczniów klas końcowych deklaracje przystąpienia do egzaminu i wprowadza ich dane do programu Hermes. 38
 
7. Kierownik praktycznej nauki zawodu dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 62
PEDAGOG ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
1. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności :
1) rozpoznanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, środowiskowych, materialnych i psychofizycznych uczniów,
2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tako-wej uczniom,
3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej uczniów,
4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w zapisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, specjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,
6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
7) udzielanie pomocy wychowawcom i innym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swej pracy.
4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odręb-nych przepisach X.
5. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny również :
1) może prowadzić wywiady środowiskowe,
2) może korzystać z dokumentów pozostających w dyspozycji zespołu szkół,
3) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi i policją, a także innymi podmiotami, stosownie do potrzeb.
39
 
§ 63
DORADCA ZAWODOWY ZESPOŁU SZKÓŁ 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
1. Do zakresu zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach, świata pracy, alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami,
4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
6) kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy,
7) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej szkoły,
8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniem,
9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.
2. Doradca zawodowy powinien systematycznie podnosić własne kwalifikacje, wzbogacać warsztat pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępniać je osobom zainteresowanym .
3. Doradca zawodowy opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Pod koniec każdego semestru doradca zawodowy składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swej pracy.
5. Doradca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego. 40
 
6. Doradca zawodowy współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: MRiRW, KCER w Brwinowie, Kuratorium Oświaty Gorzowie Wlkp., poradnie psychologiczno- pedagogiczne, Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.itp.
§64
ZAKRES ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH PRACOWNIKÓW : 
1) ekonomicznych,
2) administracyjnych,
3) obsługi
- ustalany jest indywidualnie w zakresach czynności, bądź Regulaminie Pracy Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego.
 
§ 65
ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym używa pieczęci urzędowych okrągłych o średnicy 18 mm i średnicy 36 mm z napisem „Technikum w Kamieniu Małym”.
2. Używanie pieczęci urzędowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzi archiwum zakładowe i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami X.
4. Zespół Szkół posiada własny sztandar i godło.
5. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego gospodarki finansowej określają odrębne przepisy X.
 
§ 66
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Schematy graficzne i załączniki – stanowią integralną część Statutu.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym umożliwia zapoznanie się z treścią Statutu wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 
§ 67
Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2011r. i z tym dniem traci moc Statut poprzedni.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
mgr Ryszard Nowicki 41
 
INDEKS
PRZEPISÓW, KTÓRE ZNALAZŁY ZASTOSOWANIE PRZY OPRACOWANIU STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAMIENIU MAŁYM
Archiwum zakładowe:
- R. MNiSz.W. z dnia 15 lipca 1984r. (Dz. U. Nr 41, poz. 286),
- R. MSWiA. z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt (Dz. U. nr 112, poz. 1320),
 
Biblioteka:
- R. MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek (Dz. U. z 2003r Nr 89, poz. 824),
- R. MkiDź. N. Z dnia 7 lipca 2001 r. w sprawie zbiorów bibliotecznych (Dz. U. Nr 74, poz. 793),
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki:
- R. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r Nr 6, poz. 66),
- R. MSWiA. z 3 listopada 1998 r. w sprawie projektów budowlanych (Dz. U. Nr 140, poz. 906),
- R. MSWiA. z 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882),
- R. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szkolenia z zakresu BHP (Dz. U. Nr 62, poz. 285),
- R. RM. z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie służb BHP (Dz. U. Nr 109, poz. 704),
- R. RM. z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa podczas kąpieli, sportów wodnych, w górach (Dz. U. Nr 57, poz. 358),
- R. MZiOS w sprawie badań kandydatów (Dz. U. Nr 120, poz. 767),
 
Cele i zadania ... s. 7:
- R. MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2002r Nr 51, poz. 458), z późniejszymi zmianami
- R. MENiS z dnia 26 lutego 2002r w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. z 2002r Nr 50, poz. 451),
 
Dyrektor : - Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późń. Zm.),
Dokumentacja :
- R. MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 83, poz. 562) z późniejszymi zmianami.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Jaworski
Odpowiada:Ryszard Nowicki
Wytworzył:Dariusz Jaworski
Data ostatniej zmiany:2014-05-19 14:46:30

Archiwum

Data Autor
2014-05-19 11:30 Dariusz Jaworski zobacz
2014-05-19 10:24 Dariusz Jaworski zobacz
2014-03-12 08:44 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1849