tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
drukuj

Majątek

 

Kamień Mały, 06.09.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJATKU RUCHOMEGO
  W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W  KAMIENIU MAŁYM

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanych ciągników rolniczych:

Ciągnik rolniczy URSUS C 902

Ciągnik rolniczy URSUS C 360

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89

66-460 Witnica

Tel. 095 751 58 26

Fax. 095 751 58 26

   

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie do dnia 23 września  2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu organizatora przetargu w dniu  23 września 2019 r. o godz. 10:30.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć  sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na placu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Kamień Mały 89, od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 15.00 do dnia 20 września 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 95 7 51 58 26, osoba do kontaktu – Emil Zapisek.

 1. Opis przedmiotu przetargu

Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem.

 1. Ciągnik rolniczy URSUS C 902

Nr rejestracyjny: FGW1M82                            

Rok produkcji: 1984

Nr identyfikacyjny (VIN): 45313

Data pierwszej rejestracji: 1984/04/05

Data ważności badania technicznego: 2017/06/08

Wskazanie licznika/Czas pracy: 48 mtg /125000 mtg

Kolor powłoki lakierowanej, (rodzaj lakieru): Pomarańczowy 1-warstwowy syntetyczny

Dopuszczalna masa całkowita: 5010 kg

Rodzaj kabiny/Oznaczenie kabiny: krótka/C385 nr 205 z 1984 r,

Rozstaw osi: 2172 mm

Oznaczenie silnika/Numer silnika: Z-8401/ Z8401-4562

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika: 4562 ccm/56kW (76KM)

Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 4/rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza 200,00 zł  (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.

 1. Ciągnik rolniczy URSUS C 360

Nr rejestracyjny: Pojazd wyrejestrowany                            

Rok produkcji: 1981

Nr identyfikacyjny (VIN): 386623

Data pierwszej rejestracji: 1981/05/15

Data ważności badania technicznego: 1994/03/17

Czas pracy: 125000 mtg

Opis rodzaju pojazdu: ciągnik rolniczy 4x2

Kolor powłoki lakierowanej, (rodzaj lakieru): Żółty 1-warstwowy syntetyczny

Dopuszczalna masa całkowita: 2700 kg

Rodzaj kabiny/Oznaczenie kabiny: krótka

Rozstaw osi: 2172 mm

Oznaczenie silnika/Numer silnika: S-4003/ S-4003-440620

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność/Moc silnika: 3121 ccm/38kW (52KM)

Liczba cylindrów/Układ cylindrów: 4/rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) brutto.

 1. Wysokość wadium, forma oraz miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium;

Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu;

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu otwarcia ofert w kasie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym lub na rachunek bankowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 08 1010 1704 0057 1513 9120 0000 z dopiskiem „Wadium za ........”. Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty;

Wysokość wadium:

Ciągnik rolniczy URSUS C 902 - 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych) brutto.

Ciągnik rolniczy URSUS C 360 - 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) brutto.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 • Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP lub nr REGON,przedmiot przetargu,
 • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (warunki zapłaty zawiera wzór umowy), nr konta na które należy zwrócić wadium,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, stanem przedmiotu sprzedaży oraz że akceptuje warunki bez zastrzeżeń lub że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Potwierdzenie wniesienia wadium.

W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje do CEDIG,

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Każdy oferent może złożyć tylko jedn a ofertę  na każdy pojazd oddzielnie.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie.  Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89

66-460 Witnica

„Oferta przetargowa na zakup Ciągnik rolniczy URSUS C 902

lub

„Oferta przetargowa na zakup Ciągnik rolniczy URSUS C 360

Nie otwierać przed 23 września 2019 r. do godz. 10:30

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, nie później jednak niż do dnia  23 września  2019 r. do godz.10.00 w Sekretariacie.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Inne informacje:
 • Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.  poz. 729).
 • Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, że nie będzie rościł żadnych pretensji  do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
 • Komisja przetargowa  wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę zapojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do  uznania jej za nową ofertę.
 • O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
 • Ofert cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
 • O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną  powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.
 • Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku  przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.
 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży
 • Zawarcie umowy sprzedaży  nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w kasie ZespołuSzkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym lub przelewem na rachunek bankowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 19 1010 1704 0057 1522 3100 0000 w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 • Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 Dyrektor

mgr Emil Zapisek

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnnieszka Głuszko
Odpowiada:Emil Zapisek
Wytworzył:Agnieszka Głuszko
Data ostatniej zmiany:2019-09-06 13:57:53

Archiwum

Data Autor
2019-09-06 13:56 Agnnieszka Głuszko zobacz
2019-09-06 13:56 Agnnieszka Głuszko zobacz
2019-09-06 13:47 Agnnieszka Głuszko zobacz
2019-09-06 13:47 Agnnieszka Głuszko zobacz
2019-09-06 13:44 Agnnieszka Głuszko zobacz
2018-11-21 08:39 Agnnieszka Głuszko zobacz
2018-10-30 14:00 Ludwika Karczmarz zobacz
2018-01-30 12:00 Ludwika Karczmarz zobacz
2014-03-12 08:44 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 779