Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
drukuj

Nabór do pracy

Dyrektor Zespołu Szkół  Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 REFERENT DO SPRAW KADROWYCH

 

 

I. Wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe ekonomiczne;

2) Biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE);

3) Znajomość obsługi urządzeń biurowych;

4) Umiejętność organizacji pracy i komunikatywność;

5) Znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;

6) Staż pracy co najmniej 3 lata;

7) Pełna zdolność do czynności prawnych;

8) Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie na podobnym stanowisku;

2) Prawo jazdy kat B;

3) Umiejętność redagowania pism urzędowych;

4) Komunikatywna znajomość języka angielskiego;

5) Dyspozycyjność.

II. Ogólny zakres zadań wykonywanych zadań:

 1. Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, rozwiązywanie umów, świadectwa pracy, zaszeregowania, przydziały obowiązków;
 2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami: kalkulacje wynagrodzeń, zestawienia do godzin ponadwymiarowych, uśrednianie etatów nauczycieli, dodatki stażowe, dodatki specjalne, premie, dodatki motywacyjne, nagrody, nagrody jubileuszowe;
 3. Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 4. Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników;
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy i grafików pracy;
 6. Sprawozdawczość GUS;
 7. Prowadzenie dokumentacji ZFŚS;
 8. Przygotowywanie dokumentacji do awansu zawodowego dla nauczycieli;
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, przygotowywanie i sporządzenie inwentaryzacji;
 10. Prowadzenie spraw PPK.

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Pełen etat. Umowa o pracę od 01 marca 2021 na czas określony 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Stanowisko pracy mieści się na parterze w budynku trzykondygnacyjnym bez windy przy ul. Wiosny Ludów 7 w Sierpcu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 2. Czas pracy w wymiarze obowiązującym pracowników samorządowych, zgodnie z przyjętym u pracodawcy równoważnym systemem;
 3. Wynagrodzenie – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami o wynagrodzeniu pracowników samorządowych;
 4. Urlop wypoczynkowy zgodnie z Kodeksem Pracy;
 5. Wyróżnienia i nagrody za: zaangażowanie w pracę, wyniki pracy zawodowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.   

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie (świadectwo, dyplom ukończenia uczelni wyższej);
 5. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 7. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym (w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność);
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

List motywacyjny, CV oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 V. Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu (Sekretariat Szkoły) albo przesłać pocztą na adres Szkoły tj.: 09-200 Sierpc ul. Wiosny Ludów 7, w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku  do godz. 14.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: referent do spraw kadrowych”.

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu – pokój nr 2

oraz telefonicznie pod nr telefonu: (24) 275 28 51.

Informacji udziela Dyrektor.

 

Dyrektor ZS Nr 2 w Sierpcu

- / -

mgr Magdalena Peda

 

 

 

Pliki

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT DO SPRAW KADROWYCH

w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu wybrana została Pani Katarzyna Rudzińska zamieszkała w Rachocinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:
Wyboru dokonano na podstawie analizy posiadanych kwalifikacji kandydatów, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła, że wiedza, cechy charakteru oraz doświadczenie zawodowe umożliwią sprawną i skuteczną realizację powierzonych zadań na danym stanowisku.
Dyrektor ZS Nr 2 w Sierpcu

- / -
mgr Magdalena PedaSierpc, dnia 18 lutego 2021 roku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Makowska
Odpowiada:Katarzyna Makowska
Wytworzył:Katarzyna Makowska
Data ostatniej zmiany:2021-02-19 14:30:06

Archiwum

Data Autor
2021-02-01 16:11 Katarzyna Makowska zobacz
2021-02-01 14:31 Katarzyna Makowska zobacz
2021-02-01 14:27 Katarzyna Makowska zobacz
2021-01-25 12:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 977