Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Ogłoszenie 1/2019

Wynik naboru 1/2019

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

 

informuje  o wolnym kierowniczym stanowisku  urzędniczym  oraz     o g ł a s z a  11 lutego  2019 r.  nabór  kandydatów  na  wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze :

 

Stanowisko  pracy: Zastępca Dyrektora

 

 1. Nazwa i adres jednostki :

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa,   Al. Jerozolimskie 28 

Tel. 22 840-59-94/95

 

 1. 2. Określenie stanowiska :

 

Zastępca Dyrektora, pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa, al. Jerozolimskie 28; zasięg terytorialny działania Pracodawcy

 

      3.Wymagania  niezbędne  :

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, tj.:        a) wykształcenie wyższe                                                                                                     b) co najmniej 4 – letni  staż  pracy 
 4. nie była skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 2. nie posiada  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   wykonywania   pracy  na stanowisku

Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Office),
 2. prawo jazdy kat. B
 3. umiejętność organizacji i kierowania zespołem pracowników,
 4. dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do zadań Zastępcy Dyrektora będzie należało w szczególności :

 1. sprawowanie nadzoru nad prawidłową, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami prawa realizacją zadań przypisanych podległym komórkom organizacyjnym;
 2. przeprowadzanie okresowej oceny pracowników bezpośrednio mu podległych;
 3. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 4. podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności pracy;
 5. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz bhp przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 6. właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia oraz dokumentacji przed zniszczeniem i kradzieżą;
 7. przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania przez pracowników podległych komórek organizacyjnych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
 8. informowanie na bieżąco Dyrektora o wynikach podejmowanych działań oraz napotkanych trudnościach w realizacji zadań wykonywanych przez pracowników podległych komórek organizacyjnych;
 9. wydawanie dyspozycji i wytycznych kierownikom i pracownikom podległych komórek organizacyjnych;
 10. składanie Dyrektorowi wniosków w sprawach zatrudniania, przenoszenia, awansowania, karania i nagradzania pracowników podległych komórek organizacyjnych.

 

    6.Wymagane dokumenty :

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania),
 4. oświadczenie kandydatów (oświadczenie do pobrania),
 5. kserokopie dyplomów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. adres e-mail lub numer telefonu (niezbędne by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną)
 8. inne  dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach.

  

 

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

CV   powinno  być opatrzone  klauzulą :

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie moich  danych osobowych  zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb  związanych   z  prowadzonym naborem  na wolne stanowisko  urzędnicze  zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z  2014r., poz.  1182 z  późn.zm. )  oraz  ustawą  z dnia 21 listopada  2008r.

o pracownikach  samorządowych (Dz.U. z  2014r. poz. 1202)”

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :

 „ Nabór  nr 01/2019 ”  

w terminie   do dnia    25.02.2019 r.  do  godz. 15.00 ,  osobiście –

 w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości , lub  pocztą  na  adres:

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

 

 

 

O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie i na jego stronie internetowej (BIP Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie).

 

 1. Dodatkowe uwagi

RODO – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

                                              

 

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2019-03-19 09:53:43

Archiwum

Data Autor
2019-03-19 09:52 Anna Roguska zobacz
2019-03-19 09:52 Anna Roguska zobacz
2019-03-19 07:44 Anna Roguska zobacz
2019-03-18 13:43 Anna Roguska zobacz
2019-02-11 13:03 Anna Roguska zobacz
2019-02-11 13:02 Anna Roguska zobacz
2019-02-11 12:59 Anna Roguska zobacz
2019-02-11 12:43 Anna Roguska zobacz
2019-02-11 12:43 Anna Roguska zobacz
2019-02-11 10:48 Anna Roguska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 393