Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Ogłoszenie 2/2019

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze nr 02/2019

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz     o g ł a s z a  05 września 2019 r.  nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze :

 

Stanowisko  pracy:  Młodszy Referent/referentka ds. nieruchomości

 

 1. Nazwa i adres jednostki :

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa,   Al. Jerozolimskie 28 

Tel. 22 840-59-94/95

 

Miejsce zatrudnienia: Ostrołęka

 

 1. 2. Określenie stanowiska :

Młodszy Referent/referentka ds. nieruchomości, pełny etat

 

      3.Wymagania  niezbędne  :

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

 1. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, tj.:
 2. a) wykształcenie wyższe lub średnie
 3. b) co najmniej 2 – letni  staż  pracy 
 4. nie był skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z    

      oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 2. nie posiada  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   wykonywania   pracy  na 
 3. stanowisku

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office),
 2. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 3. Dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy,
 4. Prawo jazdy kat. B
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zakres zadań będzie obejmował w szczególności :

 1. Obsługa administracyjna nieruchomości z zasobu Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie,
 2. Zarządzanie operacyjne i strategiczne nieruchomościami,
 3. Przeprowadzanie przetargów na dostawy i roboty remontowo-modernizacyjne,
 4. Sporządzanie rocznych planów remontów,
 5. Przeprowadzanie przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości,
 6. Nadzorowanie realizacji zawartych umów najmu,
 7. Nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów i ekspertyz stosownie do wymagań przepisów Prawa Budowlanego,
 8. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowo-budowlanymi stosowanie do wymagań przepisów Prawa Budowlanego,
 9. Przygotowywanie projektów uchwał i ich realizacja
 10. Bieżący kontakt i nadzór nad nieruchomościami.

       6.Wymagane dokumenty :

 

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w plikach),
 4. oświadczenie kandydatów (wzór w plikach),
 5. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 6. adres e-mail lub numer telefonu (niezbędne by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną)
 7. inne  dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach.

 

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

CV   powinno  być opatrzone  klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MZN moich danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zapisami Art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :

 „ Nabór  nr 02/2019 ”  

w terminie   do dnia    18.09.2019 r.  do  godz. 15.00 ,  osobiście –

 w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości , lub  pocztą  na  adres:

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

 

O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie i na jego stronie internetowej (BIP Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie).

                                              

Dodatkowe uwagi

RODO – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2019-09-20 13:42:04

Archiwum

Data Autor
2019-09-19 14:21 Anna Roguska zobacz
2019-09-19 14:21 Anna Roguska zobacz
2019-09-19 14:12 Anna Roguska zobacz
2019-09-05 11:10 Anna Roguska zobacz
2019-09-05 11:03 Anna Roguska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 544