Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Ogłoszenie 3/2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz     o g ł a s z a  12 grudnia  2019 r.  nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze :

 

Stanowisko  pracy: Specjalista/Specjalistka ds. księgowości

 

 1. Nazwa i adres jednostki :

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa,   Al. Jerozolimskie 28 

Tel. 22 840-59-94/95

 

 1. 2. Określenie stanowiska :

 

Specjalista/Specjalistka ds. księgowości, pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa, al. Jerozolimskie 28

 

      3.Wymagania  niezbędne  :

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych,

 1. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, tj.:
 2. a) wykształcenie wyższe lub średnie
 3. b) co najmniej 4 – letni  staż  pracy 
 4. nie był skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z    

      oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 2. nie posiada  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   wykonywania   pracy  na 
 3. stanowisku

Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,
 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Office),
 2. znajomość zagadnień z ustawy o rachunkowości i ustawy o VAT,
 3. umiejętność obsługi programu księgowego (preferowana znajomość Symfonii F-K, Handel),
 4. dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do zadań Specjalisty/Specjalistki ds. księgowości będzie należało w szczególności :

 1. Wystawianie faktur  oraz innych dokumentów sprzedaży
 2. Dekretacja i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży
 3. Bieżąca analiza kont rozrachunkowych
 4. Współpraca w zakresie podatków m.in. od nieruchomości, leśnego rolnego
 5. Sporządzanie przelewów
 6. Księgowanie wyciągów bankowych

 

    6.Wymagane dokumenty :

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz kwestionariusz),
 4. oświadczenie kandydatów (pobierz oświadczenie),
 5. kserokopie dyplomów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. adres e-mail lub numer telefonu (niezbędne by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną)
 8. inne  dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach.

  

 

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

CV   powinno  być opatrzone  klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MZN moich danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego zgodnie z zapisami Art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem  :

 „ Nabór  nr 03/2019 ”  

w terminie   do dnia    27.12.2019 r.  do  godz. 15.00 ,  osobiście –

 w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości , lub  pocztą  na  adres:

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

 

 

 

O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie i na jego stronie internetowej (BIP Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie).

 

 1. Dodatkowe uwagi

RODO – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

                                              

 

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2019-12-31 10:14:32

Archiwum

Data Autor
2019-12-30 14:06 Anna Roguska zobacz
2019-12-12 13:05 Anna Roguska zobacz
2019-12-12 12:59 Anna Roguska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 229