Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

Ogłoszenie 1/2020

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów

 na wolne stanowisko urzędnicze

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

 

informuje  o wolnym stanowisku  urzędniczym  oraz  o g ł a s z a  12 marca  2020 r.  nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  urzędnicze:

 

Stanowisko  pracy: radca prawny

 

 1. Nazwa i adres jednostki :

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa,   Al. Jerozolimskie 28 

Tel. 22 840-59-94/95

 

 1. 2. Określenie stanowiska :

 

Radca prawny, pełny etat

Miejsce pracy: Warszawa, al. Jerozolimskie 28; zasięg terytorialny działania Pracodawcy

 

      3.Wymagania  niezbędne  :

Kandydatem na  stanowisko  urzędnicze   może być  osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku, tj.:
 4. a) wykształcenie wyższe prawnicze
 5. b) wpis na listę radców prawnych
 6. b) co najmniej 4 letni  staż  pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 7. nie był skazana  prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne  przestępstwo  ścigane z    

      oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. cieszy się nieposzlakowaną  opinią,
 2. nie posiada  przeciwwskazań   zdrowotnych  do   wykonywania   pracy  na  ww. stanowisku,
 3. ma bardzo dobrą znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrony praw lokatorów oraz samorządu terytorialnego 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Office),
 2. prawo jazdy kat. B
 3. dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

 

    6.Wymagane dokumenty :

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydatów,
 5. kserokopie dyplomów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. adres e-mail lub numer telefonu (niezbędne by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną)
 8. inne dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach  i umiejętnościach.

  

 

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%

 

CV   powinno  być opatrzone  klauzulą :

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie moich  danych osobowych  zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb  związanych   z  prowadzonym naborem  na wolne stanowisko  urzędnicze  zgodnie  z ustawą  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (tekst jedn. Dz. U. z  2019r., poz.  1781  z  późn.  zm.)  oraz  ustawą  z dnia 21 listopada  2008r. o pracownikach  samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z  2019r. poz. 1282 z późn. zm.)”

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach  

z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  :

 „ Nabór  nr 01/2020 ”  

w terminie   do dnia  26.03.2020r.  do  godz. 15.00,  osobiście –

 w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości , lub  pocztą  na  adres:

 

Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 28

 

 

 

O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania  kwalifikacyjnego  oraz o terminie i  miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie.

Informację o wyniku naboru  upowszechnia  się   niezwłocznie  po przeprowadzonym  naborze  przez umieszczenie  na  tablicy informacyjnej  w  Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie i na jego stronie internetowej (BIP Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie).

 

 1. Dodatkowe uwagi

RODO – Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

 

                                              

 

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Roguska
Odpowiada:Anna Roguska
Wytworzył:Anna Roguska
Data ostatniej zmiany:2020-03-31 13:37:41

Archiwum

Data Autor
2020-03-30 11:44 Anna Roguska zobacz
2020-03-12 12:01 Anna Roguska zobacz
2020-03-12 11:58 Anna Roguska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 301