Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Przedmiot działania

 

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie  oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

1)      wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

2)      kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi   i otaczającego go świata,

3)      umożliwianiu dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

4)      sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpiecznych oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,

5)      współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,

6)      przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą i sztuką,

7)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

8)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

9)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

10)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

11)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

12)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

13)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

14)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

15)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy   rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

16)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną  uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Przedszkole podejmuje działania profilaktyczne mające na celu:

1)      promocję zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia,

2)      zapobieganie niepożądanym zjawiskom (radzenie sobie w trudnych sytuacjach, stres, agresja),

3)      minimalizowanie społecznie nieakceptowanych zachowań wśród dzieci.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Świerzyńska
Odpowiada:Anna Świerzyńska
Wytworzył:Anna Świerzyńska
Data ostatniej zmiany:2012-04-24 13:57:49
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 960