Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola przedstawia się następująco:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele
 3. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na stanowiskach:
  • urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych: główny księgowy, s. referent ds. kadrowo-płacowych;
  • obsługi: intendent;
  • obsługi: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźny

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut Przedszkola oraz Regulaminy wewnętrzne.

Organy Przedszkola

Dyrektor Przedszkola - mgr Małgorzata Zapała, nauczyciel dyplomowany

Rada Pedagogiczna - pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Przedszkolu

Rada Rodziców - organ społeczny

Organy współdziałają ze sobą. Dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji, w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2198, 2203 i 2361), Statucie Przedszkola oraz Regulaminach wewnętrznych.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora Przedszkola do 30 kwietnia każdego roku.

W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • czas realizacji podstawy programowej;
 • ilość oddziałów i liczbę przyjętych dzieci do Przedszkola;
 • przewidywaną kadrę Przedszkola;
 • przewidywany czas pracy nauczycieli i specjalistów;
 • terminy przerw w pracy Przedszkola.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Zapała
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Małgorzata Zapała
Data ostatniej zmiany:2023-01-19 11:09:23

Archiwum

Data Autor
2020-05-06 11:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:48 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:48 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:47 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-05-06 11:46 Agnieszka Maciejewska zobacz
2019-07-10 12:10 Anita Nizińska zobacz
2019-07-10 11:58 Agnieszka Maciejewska zobacz
2018-03-07 14:05 Anita Nizińska zobacz
2016-09-13 07:39 Monika Daniluk zobacz
2015-07-15 19:51 Monika Daniluk zobacz
2015-07-15 19:50 Monika Daniluk zobacz
2014-10-24 19:45 Monika Daniluk zobacz
2014-10-16 20:08 Monika Daniluk zobacz
2014-10-16 14:46 Monika Daniluk zobacz
2012-04-24 13:52 Anna Świerzyńska zobacz
2012-03-27 15:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5168