Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY WOŹNEGO

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą z siedzibą przy ul. Niepodległości 19

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

WOŹNY  

(w niepełnym wymiarze czasu pracy – 5/8 etat)

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

×          wykształcenie podstawowe

×          umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

×          niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

×          stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny

2. Wymagania dodatkowe:

×          umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami przedszkola 

×          umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy

×          odpowiedzialność i wysoka kultura osobista

×          przestrzeganie podstawowych zasad moralnych

×          sumienność i punktualność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

×          systematyczne sprawdzanie urządzeń sanitarnych i hydraulicznych na terenie przedszkola i zgłaszanie ewentualnych usterek dyrektorowi

×          dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do przedszkola ( odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do przedszkola i chodnika wzdłuż posesji, posypywanie w razie potrzeby piaskiem)

×          wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół przedszkola

×          dbanie o stan mienia oraz powierzonego sprzętu przedszkolnego

×          wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości wokół budynku oraz sezonowa pielęgnacja terenów zielonych

×          współpraca z innymi pracownikami

×          wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

4. Wymagane dokumenty:

a)      podanie o przyjęcie do pracy

b)      Curriculum Vitae opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

c)       kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

d)      kwestionariusz osobowy

e)      oświadczenie kandydata o niekaralności

f)       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych

g)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku

Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście do dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 19, lub przesłać listownie z dopiskiem „Nabór na stanowisko woźny” na adres:

 Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą
ul. Niepodległości 19

66-470 Kostrzyn nad Odrą

6.  Dodatkowe informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w budynku Przedszkola.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą reprezentowane przez Dyrektora (adres: 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 957522184, e-mail:pm3kostrzyn@wp.pl)

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani/Pana zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pan dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę3.

4)     W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

a)     1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);

b)     2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)      3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)     Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

6)     Pani/Pana a dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7)     Pani/Pana  dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e)     w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

10)                         Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  Pani/Pana dane będą udostępnione również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Zapała
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2022-05-31 12:35:51

Archiwum

Data Autor
2020-05-08 11:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2019-07-10 12:04 Agnieszka Maciejewska zobacz
2019-04-04 10:16 Anita Nizińska zobacz
2019-04-04 10:15 Anita Nizińska zobacz
2019-03-20 12:29 Anita Nizińska zobacz
2019-03-11 14:00 Anita Nizińska zobacz
2019-03-05 14:48 Anita Nizińska zobacz
2018-10-22 14:03 Anita Nizińska zobacz
2018-08-07 13:55 Anita Nizińska zobacz
2018-01-23 14:33 Anita Nizińska zobacz
2018-01-05 11:09 Anita Nizińska zobacz
2018-01-04 11:23 Anita Nizińska zobacz
2017-03-08 12:27 Monika Daniluk zobacz
2017-01-17 09:19 Monika Daniluk zobacz
2016-11-25 08:43 Monika Daniluk zobacz
2016-09-13 07:41 Monika Daniluk zobacz
2016-09-13 07:36 Monika Daniluk zobacz
2016-08-26 08:22 Monika Daniluk zobacz
2016-01-07 19:48 Monika Daniluk zobacz
2015-11-30 11:44 Monika Daniluk zobacz
2015-10-28 08:04 Monika Daniluk zobacz
2015-10-13 13:23 Monika Daniluk zobacz
2015-10-13 13:23 Monika Daniluk zobacz
2014-10-22 08:03 Monika Daniluk zobacz
2013-10-07 21:12 Anna Świerzyńska zobacz
2013-09-11 18:26 Anna Świerzyńska zobacz
2012-04-24 14:05 Anna Świerzyńska zobacz
2012-03-27 15:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2481