Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

05.03.2024

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pm3kostrzyn.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-05

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 3 „ Ekoludki”

Ul. Niepodległości 19

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Tel. 95 752 21 84

e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo,
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej, 
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2023-07-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Procedura wnioskowo-skargowa

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: pm3kostrzyn@wp.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 95 752 21 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Przedszkola Miejskiego nr 3 "Ekoludki" w Kostrzynie nad Odrą jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać siedem stopni lub skorzystać z windy (podjazd jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych) drzwi otwierane są ręcznie, po skorzystaniu z domofonu.
 • Budynek jest jednopiętrowy, nie posiada wind na piętro, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach nie ma wydzielonych strefy kontroli.
 • W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Do udostępnienia informacji oddelegowany jest dyrektor przedszkola

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Zapała
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2024-03-05 11:09:10

Archiwum

Data Autor
2023-07-10 08:41 Małgorzata Zapała zobacz
2022-01-14 10:16 Małgorzata Zapała zobacz
2021-03-19 10:12 Małgorzata Zapała zobacz
2020-05-06 10:58 Agnieszka Maciejewska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 607