Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORZE
w Przedszkolu Miejskim nr 3 „ Ekoludki”
na stanowisko „ główny księgowy”

 

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. poz. 1458) Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą informuje, że zakończona została procedura konkursowa na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskiem nr 3 „ Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą.


W wyniku zakończenia procedury została wybrana Pani Wioletta Woźniak zamieszkała w Kostrzynie nad Odrą.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Wybrana kandydatka posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku głównego księgowego, ma przygotowanie zawodowe i umiejętności zgodne z oczekiwaniami, jakie powinien spełniać kandydat na powyższym stanowisku.

 

KONKURS NA STANOWISKO

główny księgowy w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ,,Główny księgowy”

 

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą,66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 19.

 

Wymiar etatu: pełen etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

 1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :
 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na   stanowisku:
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 • znajomość oprogramowania do obsługi finansowej placówek oświatowych;
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy;
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości oświatowej;
 • umiejętność interpretowania przepisów;
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami opisanymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku;
 • obsługa finansowo-księgowa placówki-prowadzenie pełnej księgowości placówki  za pomocą programu DDJ FINANSE firmy Progman;
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
  1. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych organowi nadzorującemu oraz pracodawcy,
  2. ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  3. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami, a zwłaszcza:
 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 2. zabezpieczanie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez pracodawcę,
 3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 4. nadzór nad terminowym ściąganiem należności oraz spłaty zobowiązań,
 5. rozliczanie zaliczek udzielanych pracownikom oraz delegacji.
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień, analiz finansowo-księgowych, sprawozdań budżetowych miesięcznych/kwartalnych/rocznych oraz informacji dodatkowych wymaganych przez organ nadzorujący, zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora;
 • opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szczególności:
 • polityki (zasad) rachunkowości w tym zakładowego planu kont,
 • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątku,
 • zasad prowadzenia gospodarki kasowej oraz magazynowej,
 • instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
 • instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
 • instrukcji gospodarowania majątkiem,
 • regulaminów udzielania zamówień publicznych.
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług;
 • analiza wykorzystania środków samorządowych przewidzianych w budżecie i innych będących w dyspozycji przedszkola;
 • przygotowywanie projektów i planów budżetu i rachunku dochodów wydzielonych przedszkola oraz przygotowywanie zmian w planie finansowym;
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji planu finansowego oraz stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu;
 • kontrola list płac pod względem formalnym i rachunkowym w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • uzgadnianie z referentem ds. kadrowo-płacowych naliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • nadzorowanie prawidłowego przebiegu przyjmowania, przekazywania oraz likwidacji składników majątkowych;
 • nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku przedszkola;
 • nadzorowanie nad prawidłowością prowadzonych zamówień publicznych;
 • kontrola stawki żywieniowej oraz stanów magazynu artykułów spożywczych;
 • nadzór nad prawidłowością naliczania opłat ponad podstawę programową oraz za wyżywienie dzieci;
 • nadzorowanie gospodarki kasowej przedszkola;
 • występowanie o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz niezaleganiu w podatkach;
 • przygotowywanie oraz wprowadzanie danych do sprawozdania SIO;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie RODO;
 • prowadzenie składnicy akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w przedszkolu;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji ZFŚS (np. plan, protokoły, wnioski, oświadczenia itp.) oraz obsługa księgowa ZFŚS;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 • współpraca z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę w zakresie realizowanych obowiązków;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, CV ;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 • kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada);
 • oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą         z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • termin składania dokumentów do 25 marca 2019 r. do godz. 1400;
 • sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do dyrektora przedszkola lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu dokumentów do przedszkola), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko głównego księgowego”;
 • miejsce składania dokumentów: Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Niepodległości 19.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego);
 • terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie;
 • informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą;
 • dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru i Instrukcją kancelaryjną;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 752 21 84.
 • procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.).

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą ogłasza nabór na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisko: 

„samodzielny referent do spraw kadrowo – płacowych”

 

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki” ul. Niepodległości 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Wymiar etatu: pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

 1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym.

 

 1. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami,
 • sporządzanie danych wyjściowych do list płac,
 • sporządzanie list płac pracowników przedszkola,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS, US,
 • prowadzenie składnicy akt,
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, SIO, F-03,
 • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • kontrolowanie zmian w prawie i aktualizowanie aktów prawnych obowiązujących  w przedszkolu,
 • prowadzenie korespondencji,
 • zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • pełnienie obowiązków kasjera przedszkola,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie prac związanych z rozliczaniem PFRON,
 • pomoc w rozliczaniu i prowadzeniu dokumentacji ZFŚS,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką majątkiem przedszkola,
 • prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada),
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Termin: do 30 marca 2019 roku do godz. 15:00,
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście w gabinecie dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisko samodzielnego referenta kadrowo-płacowych”.
 • Miejsce składania dokumentów: Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie Regulaminem naboru i instrukcją kancelaryjną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 752 21 84.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anita Nizińska
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2019-04-04 10:16:17
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2531