Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą ogłasza nabór na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisko: 

„samodzielny referent do spraw kadrowo – płacowych”

 

Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki” ul. Niepodległości 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Wymiar etatu: pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

 1. Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym.

 

 1. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami,
 • sporządzanie danych wyjściowych do list płac,
 • sporządzanie list płac pracowników przedszkola,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji do ZUS, US,
 • prowadzenie składnicy akt,
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS, SIO, F-03,
 • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • kontrolowanie zmian w prawie i aktualizowanie aktów prawnych obowiązujących  w przedszkolu,
 • prowadzenie korespondencji,
 • zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 • pełnienie obowiązków kasjera przedszkola,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie prac związanych z rozliczaniem PFRON,
 • pomoc w rozliczaniu i prowadzeniu dokumentacji ZFŚS,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką majątkiem przedszkola,
 • prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada),
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Termin: do 18 marca 2019 roku do godz. 15:00,
 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście w gabinecie dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na zastępstwo nieobecnego pracownika na stanowisko samodzielnego referenta kadrowo-płacowych”.
 • Miejsce składania dokumentów: Przedszkole Miejskie nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie Regulaminem naboru i instrukcją kancelaryjną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 752 21 84.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anita Nizińska
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2019-03-05 14:48:54
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2530