Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola przedstawia się następująco:

 1. Dyrektor Przedszkola
 2. Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele
 3. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na stanowiskach:
  • urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych: główny księgowy, s. referent ds. kadrowo-płacowych;
  • pomocniczych: intendent;
  • obsługi: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźny

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut Przedszkola oraz Regulaminy wewnętrzne.

Organy Przedszkola

Dyrektor Przedszkola - mgr Małgorzata Zapała, nauczyciel dyplomowany

Rada Pedagogiczna - pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Przedszkolu

Rada Rodziców - organ społeczny

Organy współdziałają ze sobą. Dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji, w ramach swoich kompetencji określonych    w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r.      poz. 2198, 2203 i 2361), Statucie Przedszkola oraz Regulaminach wewnętrznych.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora Przedszkola do 30 kwietnia każdego roku.

W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów;
 • czas realizacji podstawy programowej;
 • ilość oddziałów i liczbę przyjętych dzieci do Przedszkola;
 • przewidywaną kadrę Przedszkola;
 • przewidywany czas pracy nauczycieli i specjalistów;
 • terminy przerw w pracy Przedszkola.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Maciejewska
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Agnieszka Maciejewska
Data ostatniej zmiany:2020-05-06 11:51:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5223