Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Przedmiot działania

Zgodnie z art 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz 2572 z póź. zm.) przedmiotem działalności jest opieka, wychowanie i kształcenia dzieci w wieku 3-6 lat.

W szczególnych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6-lat, nie dłuzej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 8 lat.

Na podstawie art. 6 powołanej powyżej ustawy, Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"  jest przedszkolem publicznym realizującym bezpłatne wychowanie i nauczanie, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole pełni funkcję wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. Rekrutacja dzieci do placówki odbywa się w oparciu o zasadę dostępności. W Przedszkolu zatrudniani są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, które gwarantują realizację zadań określonych w/w ustawie.

 

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie  oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 2. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi   i otaczającego go świata,
 3. umożliwianiu dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 4. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpiecznych oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
 5. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej,
 6. przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą i sztuką,
 7. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 8. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 9. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 10. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 11. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 12. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 13. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 14. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 15. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 16. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną  uwzględniającą możliwość wprowadzania nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Przedszkole podejmuje działania profilaktyczne mające na celu:

1)      promocję zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego stylu życia,

2)      zapobieganie niepożądanym zjawiskom (radzenie sobie w trudnych sytuacjach, stres, agresja),

3)      minimalizowanie społecznie nieakceptowanych zachowań wśród dzieci.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Daniluk
Odpowiada:Regina Szczepankiewicz
Wytworzył:Monika Daniluk
Data ostatniej zmiany:2014-10-16 13:57:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 960