Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Rekrutacja dzieci do przedszkola

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM
do Przedszkola Miejskiego nr 3
" Ekoludki"
na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.:Dz.U. 2020 poz. 910);

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki" ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022
 
 
Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą rocznika:

2018- 4 wolnych miejsc

 

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru u dyrektora przedszkola
od 20 do 27 kwietnia 2021r., do godz. 15.00

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
• orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności matki;
• orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
• orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola - w BIP (www.e-bip.org.pl/ekoludki w zakładce Rekrutacja do placówki)

 

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole (oddział przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

oraz postępowania uzupełniającego,   a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich  lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

29.01.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

8.02.2021 r.

26.02.2021 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja

 

1.03.20201r.

25.03.2021 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

26.03.2021 r.

2.04.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.04.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2021 r.

16.04.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

20.04.2021 r.

1500

Opublikowanie  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Zapała
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2021-04-20 10:18:06
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5368