Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

 

.

Obwieszczenie

Wojewody Lubelskiego

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

podające do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 2

Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

 

             Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:

Rozporządzenie Nr 2                                                                                                                      

 Wojewody Lubelskiego

z dnia  7  sierpnia 2013 r.

 

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, m. Chełm.

§ 2. Obszar wymieniony w § 1 oznacza się w następujący sposób „Obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń",

§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:

1)    prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

2)           wywożenia tusz oraz skór odstrzelonych dzików bez otrzymania potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

3)           wyprowadzania zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

4)           uboju świń na użytek własny, stosownie do § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r.,                  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370),

§ 4.  Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:

1) dostarczanie  odstrzelonych   dzików  wraz  z  patrochami  i   narogami wyłącznie do położonych na obszarze wskazanym w § 1:

a)  punktów skupu dziczyzny;

b) innych zakładów nadzorowanych przez organy inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

2)     zbieranie i zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33) przez podmiot skupujący lub przetrzymujący odstrzelone dziki;

3)     przekazywanie do powiatowego lekarza weterynarii informacji o padłych dzikach;

4)        wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stale utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5)        trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

6)        bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;

7)        z zastrzeżeniem § 6, zaopatrywanie wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:

a)     nazwę organu wydającego świadectwo,

b)        numer świadectwa,

c)        liczbę świń,

d)        numery identyfikacyjne świń,

e)         pochodzenie świń,

f)          miejsca przeznaczenia świń,

f)          środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

h)  poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                     o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

i)   informację o występowaniu choroby Aujeszky'ego w stadzie pochodzenia świń,

j)   datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii.

8)            zabezpieczanie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

9)            przechowywanie przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeznaczenia zwierząt przez okres 3 lat kopii  świadectw zdrowia, o których mowa w § 4 pkt 7;

10)  pobieranie   próbek   do   badań   w   kierunku   wykrycia   afrykańskiego pomoru świń przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku:

a)     zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta - 20%, warchlaki - 10%, tuczniki -5%;

b)       każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b;

c)       padłych dzików.

§ 5. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.

2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§ 6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 4 pkt 7, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440.).

§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

wz. Wojewody Lubelskiego

Marian Starownik

Wicewojewoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Redaktor
Odpowiada:Redaktor
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2013-09-18 11:51:27
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5575