Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Informacje

Logo 20 lat w UE


Komunikat

Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.

->


 

Komunikat

MR i RW w sprawie prowadzenia od dnia 01.01.2024r. dokumentacji leczenia zwierząt i stosowanych produktów leczniczych.

komunikat

->


 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

  OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny
i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

 

 


 

 

Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

  1. Założenie Profilu Zaufanego — jeżeli jeszcze nie jest założony,
  2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

 

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że w każdy piątek w godzinach 700-1500, wyznaczony pracownik inspekcji weterynaryjnej będzie udzielał informacji w sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

Pełna treść informacji ---->

 


 

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

 

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?

 

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. 

 

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ?

 

  1. a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.  

 

  1. b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

 

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

 

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.         

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii,  usunąć z tuszy żołądek oraz jelita

 

 

zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.   

 

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ?

 

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

  1. oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
  2. zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

 

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni ?

 

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport  potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

 

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności  ?

 

            Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.

           W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:

1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,

2) tusza może być:

  1. a) poddana utylizacji lub
  2. b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

 

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso  nie może być oferowane do sprzedaży.

 

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?

 

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

  Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ?

 

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek. 

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych. 

 

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

 

            W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

 

Opracowano w:

Departamencie Bezpieczeństwa

Żywności i Weterynarii

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Piłusudskiego 3, lub na numer konta:

80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2024-05-06 11:12:29

Archiwum

Data Autor
2024-05-06 11:10 Dariusz Czopiński zobacz
2024-02-07 18:36 Dariusz Czopiński zobacz
2024-02-07 18:36 Dariusz Czopiński zobacz
2024-02-07 18:31 Dariusz Czopiński zobacz
2024-01-03 11:17 Dariusz Czopiński zobacz
2023-12-28 11:07 Dariusz Czopiński zobacz
2023-12-27 10:52 Dariusz Czopiński zobacz
2023-12-27 10:51 Dariusz Czopiński zobacz
2023-12-27 10:50 Dariusz Czopiński zobacz
2023-12-27 10:48 Dariusz Czopiński zobacz
2023-10-27 11:47 Dariusz Czopiński zobacz
2023-10-27 10:06 Dariusz Czopiński zobacz
2023-10-27 10:05 Dariusz Czopiński zobacz
2023-07-31 08:54 Dariusz Czopiński zobacz
2023-05-04 09:23 Dariusz Czopiński zobacz
2022-07-06 09:17 Dariusz Czopiński zobacz
2022-07-06 09:11 Dariusz Czopiński zobacz
2022-07-06 09:01 Dariusz Czopiński zobacz
2022-07-06 08:58 Dariusz Czopiński zobacz
2022-07-06 08:55 Dariusz Czopiński zobacz
2021-10-14 09:43 Dariusz Czopiński zobacz
2021-10-14 09:41 Dariusz Czopiński zobacz
2020-05-15 14:08 Dariusz Czopiński zobacz
2020-05-15 14:07 Dariusz Czopiński zobacz
2020-05-15 14:00 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-18 08:15 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-18 08:12 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:56 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:54 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:54 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:53 Dariusz Czopiński zobacz
2019-10-29 11:09 Dariusz Czopiński zobacz
2019-10-29 11:05 Dariusz Czopiński zobacz
2019-07-19 12:19 Dariusz Czopiński zobacz
2019-07-19 12:18 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-19 09:24 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:48 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:47 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:46 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:44 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-03 15:08 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-03 14:39 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-03 14:38 Dariusz Czopiński zobacz
2019-02-13 12:48 Dariusz Czopiński zobacz
2019-02-13 12:47 Dariusz Czopiński zobacz
2018-09-28 12:43 Dariusz Czopiński zobacz
2018-09-28 12:25 Dariusz Czopiński zobacz
2018-05-14 08:59 Dariusz Czopiński zobacz
2017-11-17 11:49 Dariusz Czopiński zobacz
2017-08-10 12:22 Dariusz Czopiński zobacz
2017-04-05 13:26 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-12 13:40 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-12 13:38 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-02 10:14 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-02 10:13 Dariusz Czopiński zobacz
2016-12-06 10:42 Dariusz Czopiński zobacz
2016-12-06 10:41 Dariusz Czopiński zobacz
2016-12-06 10:38 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 08:00 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:54 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:53 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:46 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:45 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:44 Dariusz Czopiński zobacz
2016-03-29 13:42 Dariusz Czopiński zobacz
2015-03-24 07:34 Dariusz Czopiński zobacz
2014-10-27 14:49 Dariusz Czopiński zobacz
2014-10-27 14:46 Dariusz Czopiński zobacz
2014-08-25 09:54 Dariusz Czopiński zobacz
2014-02-19 10:55 Dariusz Czopiński zobacz
2014-02-18 07:51 Dariusz Czopiński zobacz
2014-02-18 07:49 Dariusz Czopiński zobacz
2013-09-27 12:50 Dariusz Czopiński zobacz
2013-09-20 14:21 Dariusz Czopiński zobacz
2013-06-25 17:01 Dariusz Czopiński zobacz
2013-06-19 13:18 Redaktor zobacz
2013-06-10 09:07 Redaktor zobacz
2013-03-18 14:30 Redaktor zobacz
2013-02-20 10:00 Redaktor zobacz
2013-02-20 09:59 Redaktor zobacz
2012-10-04 08:22 Redaktor zobacz
2012-10-04 08:16 Adam Hordejuk zobacz
2012-10-03 09:00 Adam Hordejuk zobacz
2012-09-19 10:08 Adam Hordejuk zobacz
2012-09-14 09:46 Adam Hordejuk zobacz
2012-09-13 14:54 Adam Hordejuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 14145