Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ
z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Zalesie i części terenu gminy Rokitno
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342,
z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 60, poz.372 i Nr 78, poz. 513),
zarządza się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za zagrożony wścieklizną zwierząt, obszar obejmujący część terenu gminy Zalesie i część
terenu gminy Rokitno ograniczony:
- od strony wschodniej – od miejscowości Malowa Góra linią drogi Malowa Góra – Koroszczyn do granicy lasu
dobryńskiego i północną linią lasu dobryńskiego do drogi Malowa Góra – Dobryń Duży,
- od strony południowej – od miejscowości Dobryń Duży drogą przez Dobryń Mały i Lachówkę Małą do drogi
Zalesie- Kolonia Kijowiec,
- od strony zachodniej – linią drogi Zalesie – Kolonia Kijowiec w kierunku północnym do rzeki Krzny i linią
rzeki Krzny do miejscowości Koczukówka następnie linią rzeczki Pomarańczanki do Krzny i tą rzeką
w kierunku miejscowości Lipnica do skrzyżowania z drogą Lipnica-Olszyn,
- od strony północnej – linią drogi Lipnica –Olszyn do miejscowości Olszyn i drogą z miejscowośći Olszyn do
miejscowości Kołczyn następnie linią drogi do miejscowości Malowa Góra.
§ 2. W okręgu zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.
1. Zakazuje się:
1) urządzania polowań i odłowów zwierząt łownych, bytujących w skupiskach leśnych i na terenie upraw rolnych,
2) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt
towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej,
3) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru.
2. Nakazuje się:
1) utrzymywanie w obejściach psów na u więzi, zaś kotów w zamknięciu;
2) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie;
3) wywieszenie przez wójtów gmin położonych w obszarze zagrożonym przy drogach publicznych ogłoszenia
o następującej treści: „UWAGA! WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT!”
§ 3. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na
danym terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców
obwodów łowieckich.
§ 4. Wójtowie Gmin Zalesie i Rokitno powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego
rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych ośrodkach masowego przekazu
i rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędów Gmin Zalesie, Rokitno.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Id: EXWOV-QLPET-TARIX-IQUZG-MCVBS. Podpisany Strona 1
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Białej Podlaskiej
Radomir Bańko

.


 

 

Obwieszczenie

Wojewody Lubelskiego

z dnia 7 sierpnia 2013 r.

podające do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 2

Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

 

             Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:

Rozporządzenie Nr 2                                                                                                                      

 Wojewody Lubelskiego

z dnia  7  sierpnia 2013 r.

 

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, m. Chełm.

§ 2. Obszar wymieniony w § 1 oznacza się w następujący sposób „Obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń",

§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:

1)    prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;

2)           wywożenia tusz oraz skór odstrzelonych dzików bez otrzymania potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

3)           wyprowadzania zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego zgłoszenia padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

4)           uboju świń na użytek własny, stosownie do § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r.,                  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370),

§ 4.  Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:

1) dostarczanie  odstrzelonych   dzików  wraz  z  patrochami  i   narogami wyłącznie do położonych na obszarze wskazanym w § 1:

a)  punktów skupu dziczyzny;

b) innych zakładów nadzorowanych przez organy inspekcji Weterynaryjnej, w których mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

2)     zbieranie i zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33) przez podmiot skupujący lub przetrzymujący odstrzelone dziki;

3)     przekazywanie do powiatowego lekarza weterynarii informacji o padłych dzikach;

4)        wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stale utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

5)        trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

6)        bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;

7)        z zastrzeżeniem § 6, zaopatrywanie wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:

a)     nazwę organu wydającego świadectwo,

b)        numer świadectwa,

c)        liczbę świń,

d)        numery identyfikacyjne świń,

e)         pochodzenie świń,

f)          miejsca przeznaczenia świń,

f)          środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

h)  poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                     o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

i)   informację o występowaniu choroby Aujeszky'ego w stadzie pochodzenia świń,

j)   datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii.

8)            zabezpieczanie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

9)            przechowywanie przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca przeznaczenia zwierząt przez okres 3 lat kopii  świadectw zdrowia, o których mowa w § 4 pkt 7;

10)  pobieranie   próbek   do   badań   w   kierunku   wykrycia   afrykańskiego pomoru świń przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku:

a)     zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta - 20%, warchlaki - 10%, tuczniki -5%;

b)       każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b;

c)       padłych dzików.

§ 5. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.

2. Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§ 6. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 4 pkt 7, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky'ego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440.).

§ 7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

wz. Wojewody Lubelskiego

Marian Starownik

Wicewojewoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2013-09-19 12:39:59
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5575