Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

ROZPORZĄDZENIE NR 3

WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatów: bialskiego, m. Biała Podlaska, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego,  chełmskiego, m. Chełm.

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń.

§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się: 

1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;

3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;

4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 7, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:

a) nazwę organu wydającego świadectwo,

b) numer świadectwa,

c) liczbę świń,

d) numery identyfikacyjne świń,

e) pochodzenie świń,

f) miejsca przeznaczenia świń,

g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,

h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

i) informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,

j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;

5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:

1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:

a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub

b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;

2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1 wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;

3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;

4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1-33);

5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń w przypadku:

a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki – 10%, tuczniki – 5%;

b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1;

c) każdego padłego dzika.

§ 5. Powiatowy lekarz weterynarii miejsca przeznaczenia zwierząt przechowuje przez okres trzech lat kopie świadectw zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4.

§ 6. 1. W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt.

2.  Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

§ 7. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz. 1440, z późn. zm.).

§ 8. Na obszarze wskazanym w § 1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).  
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4613

§ 9. Uchyla się rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3697). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

     
                                                                                                                    Wojewoda Lubelski   
                                                                                                                  Jolanta Szołno-Koguc  

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2014-02-19 10:50:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5575